GENERATION 13

GENERATION 12
Svein Mikkelson
GENERATION 12
Halvor Alvson

Alv Vetleson
born:                                                          
marr:                          
died:-1627  
father:Vetle Aslaksson STORÅSLI
mother:Sigrid Bendiksdotter SPOKKELI
 
Guro Gunleiksdotter HÆRSTAD
born:                                                          
marr:                          
died:-Sk1669Fyresdal  
father:Gunleik Levordson VÆTING
mother:Gro Gunleiksdotter HÆRSTADBiography

ALV VETLESON was probably son of VETLE ASLAKSSON of Storåsli and farmed at Åmli and later at Skafså.

GURO GUNLEIKSDOTTER inherited land at Nordre Tveiten, which by 1615 was being used by ALV and her. She also had land inheritance at Tortveit, Hærstad, Songedal and Opsund. ALV was a large landowner and had property at Tveiten, Lauvvik, Åsen in Seljord, and Bringsverd and Berdal in Vinje.

It is said that ALV was killed by Rolv Døli about 1627, but ALV continued to be shown at Nordre Tveiten up until 1637. There is no explanation given for this impossibility. Rolv was the husband of GURO's sister Gro, and was a sheriff in Skafså. For killing ALV, Rolv was fined 16 rd. which was paid to the king.

Probate was held for GURO in 1669, at Hærstad in Fyresdal. Her daughter, ASGJERD, inherited ½ tnK at Hærstad then.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Knut       NORDRE TVEITEN 1a    page     91 Skafså   
HALVOR ALVSON
  wife TONE TALLEIVSDOTTER
                 
         
                 
 
                 
 
NORDRE TVEITEN 1b   
LUNDEHALL 2c   
page     91 Skafså   
page 1009 Fyresdal   
ASGJERD ALVSDOTTER
  husband SVEIN MIKKELSON
                 
         -1616
                 
 
                 
-Sk1699
NORDRE TVEITEN 1c   
SKREDTVEIT 6   
page     91 Skafså   
page   312 Mo   
daughter       NORDRE TVEITEN 1d    page     91 Skafså   


Chronology of Alv Vetleson and Guri Gunleiksdotter

          -1615 -   Alv has part of Nordre Tveiten, inheritance of Guri. (Mo Bygdebok)
-1623 -   Alv and Guri living at Nordre Tveiten. (Mo Bygdebok)         
-1624 -   Alv had allodial property at Tveiten, Lauvvik, Opsund, Skræi, Asen in Seljord, and later at Bringsverd and Berdal in Vinje. (Mo Bygdebok)         
-1627 -   Alv is killed by Rolv Døli. (Mo Bygdebok)         
-1637 -   Alv still mentioned at Nordre Tveiten. (Mo Bygdebok)         
1648-1651 -   Guro living with son Knut at Berdal in Vinje. (Mo Bygdebok)         
-Sk.1669 -   Guro dies. Inheritance to daughter Asgjerd. (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok
STORÅSLI
Gnr. 57
Page 201

 
3.      Vetle
N. 1593-1638  

Vetle Aslakson var den største jordeigande bonde i Skafså på si tid. Han åtte jord i 17 gardar i 1603 og skatta dryge 4½ rd for det. I 1611 åtte han heile 26 tn 1 mK i gardane Storåsli, Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten og Skåli. Han kjøpte ½ markebol i Spokkeli av Uv Jonson i Lårdal i 1603 og fekk pant i S.Skåli av Tallak Einarson Skåli året etter for 20 rd. Tidvis åtte han og i Gausbu, Floten i Mo, Kvålo, Vik, N.Åmli, Brokka, Håtveit, Spokkeli og Vadde og dreiv truleg ein utstrekt handel med gardar.

Odelsjordeboka 1624 syner at han hadde 13 tnK då. Sønene hans fekk eige jordegods frå ikring 1618, så det vart nok halde skifte etter kona til Vetle i tida mellom 1615 og 1618. Ho var syster til Siver (Sigurd) Rinden i Fyresdal og heitte Sigrid Bendiksdtr Spokkeli.

Vetle sjølv var steson til Eivind Bilstad (Storåsli 2?). Ser me på jordegods, seglmerkje, namn og kor folka budde, finn me ei tilknytting Momrak i Fyresdal. Truleg var folka av same slekt.

 
English translation

Vetle Aslakson was the largest landowner farmer in Skafså at the time. He had land at 17 farms in 1603 and paid substantial taxes of 4½ rd for it. In 1611 he had a total of 26 tn 1 mK at the farms Storåsli, Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten and Skåli. He bought ½ markebol at Spokkeli from Uv Jonson of Lårdal in 1603 and got a mortgage on S.Skåli from Tallak Einarson Skåli the year after for 20 rd. At the same time he also owned at Gausbu, Floten in Mo, Kvålo, Vik, N.Åmli, Brokka, Håtveit, Spokkeli and Vadde and probably operated an extensive business in farms.

The 1624 Odelsjordeboka [allodial land book] shows that he had 13 tnK then. His sons got land property ownership from around 1618, so probate was probably held after the wife of Vetle died in the time between 1615 and 1618. She was a sister of Siver (Sigurd) Rinden in Fyresdal and was named Sigrid Bendiksdtr Spokkeli.

Vetle himself was a stepson of Eivind Bilstad (Storåsli 2?). By means of land property, sealmarks, names and where the people lived, we find a connection to Momrak in Fyresdal. The people were probably from the same family.


 Born:
 a. Aslak   Storåsli 4
 b. Halvor   N.Åmli 2
 c. Alv   N.Tveiten 1
 NORDRE TVEITEN
Gnr. 49
Page 91

 
1.      
 
 
 
2.
Alv
N. 1609-1637  
 
 
Guro
N. 1638-1660  

Alv var truleg son av Vetle Storåsli og bruka samstundes Åmli og seinare Skafså 3.

I 1615 åtte Alv ein fjerdedel av garden som var arv med kona. Resten hadde Ånund Momrak, Halvor Songedal og Ånund Hærstad. Kona hadde og arva jord i Tortveit, Hærstad, Songedal og Opsund. Frå ikring 1623 budde han på N.Tveiten. Han var stor jordeigar og åtte i 1624 odel i Tveiten (1½ tn 1 mK), Lauvvik (1 tnk), Opsund (4½ mK) og pant i Skræi (1 tnK) og Åsen i Seljord (2 tnK). Seinare fekk han og 1½ tnK i Bringsverd og 4½ mK i Berdal. Såleis var her nær 9 tnK jordegods på det meste. Ikring 1627 vart Alv drepen av Rolv Døli, men er nemnd på garden heilt til 1637. Då hadde det vore skifte og kona Guro arva 4 tnK og sat som brukar i mange år. Ho hadde jord i Tveiten og Lauvvik. Nokre år åtte ho 2 tnK i Midtgarden Byrte og frå 1648 til 1651 budde ho på Berdal i Vinje hos sonen Knut.

Guro var dotter til Gro Gunleiksdtr som skifta på Hærstad i Fyresdal 1669. Dottera Asgjerd arva då ½ tnK i Hærstad.

 
English translation

Alv was probably a son of Vetle Storåsli and used simultaneously Åmli and later Skafså 3.

In 1615 Alv had one-fourth of the farm which was inheritance with his wife. Ånund Momrak, Halvor Songedal and Ånund Hærstad owned the rest. His wife had also inherited land at Tortveit, Hærstad, Songedal and Opsund. From about 1623 he lived at N.Tveiten. He was a large landowner and had in 1624 allodial property at Tveiten (1½ tn 1 mK), Lauvvik (1 tnk), Opsund (4½ mK) and mortgages on Skræi (1 tnK) and Åsen in Seljord (2 tnK). Later he also received 1½ tnK at Bringsverd and 4½ mK at Berdal. Thus there was close to 9 tnK land property at the most. Around 1627 Alv was killed by Rolv Døli, but he is mentioned at the farm all the way until 1637. Then there had been a probate and his wife Guro inherited 4 tnK and stayed as user for many years. She had land at Tveiten and Lauvvik. For several years she had 2 tnK at Midtgarden Byrte and from 1648 until 1651 she lived at Berdal in Vinje at her son Knut's house.

Guro was the daughter of Gro Gunleiksdtr whose probate was held at Hærstad in Fyresdal in 1669. Her daughter Asgjerd inherited ½ tnK at Hærstad then.


 Born:
 a. Knut   Berdal-Bringsverd i Vinje
 b. ?Halvor   Skafså 5
 c. Asgjerd   Gm Svein Mikkelson Skredtveit 6
 d. ?Dtr   ?Gm Auver Talleivson LundehallSKAFSÅ
Gnr. 55
Page 173-176

 
2.      
 
3.
Aslak
N. 1602-1615  
Alv
N. 1618-1622  

Garden hadde ikkje brukarar i dei eldste skattelistene. Frå 1602 finn me Aslak V. nemnt på garden. Han var skysskaffar i 1604 og nemndemann i 1605. Matrikkelen 1615 syner at han åtte 2 tnK i Tveiten i Skafså, 1½ tnK i Kallåk i Vinje og 2 mK i Håtveit i Lårdal, det siste «innskreven hos Oluf Omlis gods». Det synest klart at det var Aslak Vetleson Storåsli 3a som budde her desse åra. Seinare flytte han til S.Tveiten 2 og broren Alv Vetleson Storåsli 3c tok over Skafså. Alt i 1615 åtte Alv Skafså med versystera si 4 mK i Dale i Vrådal. Seinare åtte han 1 tnK i Skafså, 1 tn 4 mK i Tveiten, 1 tnK i Lauvvik, 4½ mK i Opsund og i tnK i Skræi. Dette er den same jorda som Alv N.Tveiten 1 hadde i 1624.

Alv bruka først både N.Tveiten 1 og Ø.Åmli 3. Etter at han kom til Skafså, hadde han framlei N.Tveiten, men ikring 1623 flytte han frå Skafså og bruka etter det berre N.Tveiten 1.

 
English translation

The farm had no users in the oldest tax lists. From 1602 we find Aslak V. mentioned at the farm. He was a skysskaffar [a person who provides transportation by horse-drawn wagon] in 1604 and juryman in 1605. The 1615 Matrikkelen [tax roll] shows that he had 2 tnK at Tveiten in Skafså, 1½ tnK at Kallåk in Vinje and 2 mK at Håtveit in Lårdal, the last «innskreven hos Oluf Omlis gods» [inscribed on property at Oluf Omli's place]. It seems obvious that it was Aslak Vetleson Storåsli 3a who lived here these years. Later he moved to S.Tveiten 2 and his brother Alv Vetleson Storåsli 3c took over Skafså. Already in 1615 Alv Skafså had with his sister-in-law 4 mK at Dale in Vrådal. Later he had 1 tnK at Skafså, 1 tn 4 mK at Tveiten, 1 tnK at Lauvvik, 4½ mK at Opsund and 1 tnK at Skræi. This is the same land that Alv N.Tveiten 1 had in 1624.

Alv used first both N.Tveiten 1 and Ø.Åmli 3. After he came to Skafså, he still had N.Tveiten, but around 1623 he moved from Skafså and after that only used N.Tveiten 1.

ØVRE ÅMLI
Gnr. 61
Page 248

3.      Alv
N. 1609,1611  

Frå 1602 var det to brukarar på Åmli. På den eine garden sat Torjus og Såvi. Etter dei kom Alv som truleg var Alv Vetleson Storåsli 3c og som seinare kom til Skafså 3 og N.Tveiten 1. Den første matrikkelen frå 1603 syner at far til Alv åtte både Nedre og Øvre Åmli det året.

 
English translation

From 1602 there were two users of Åmli. At the one farm were Torjus and Såvi. After them came Alv who probably was Alv Vetleson Storåsli 3c and who later went to Skafså 3 and N.Tveiten 1. The first matrikkelen [tax roll] from 1603 shows that the father of Alv owned both Nedre and Øvre Åmli that year.


Translations from the
Fyresdal Bygdebok
HÆRSTAD
Gnr. 81
Page 1376

 
 

Namnet vert tolka ut frå mannsnamnet Hedinn, og garden vert rekna som ein av dei eldste i Fyresdal.

 
English translation

The name [HÆRSTAD] is interpreted from the man's name Hedinn, and the farm is regarded as one of the oldest in Fyresdal.


 
 
1.       Gunleik
N. 1587-1603  

Den fyrste brukaren me finn på garden var Gunleik Levordson. I 1587 fekk han pant i ¼ av Midtbø i Nissedal frå Olav Gunnarson for 19 dalar. På den tida var han mykje nytta som lagrettemann. Eit brev frå 1601 fortel at Gunleik fekk 8 markebol i Dale i Vrådal frå Olvar Gunnuvson Lauvvik mot å gje 4½ markebol i S.Lauvvik og 28 dalar att.

I 1603 var han eigar av 3 tnK i Hærstad og 3 tnK i Tortveit, men døydde ikkje lenge etter. Me kan ikkje forstå likare enn at han må ha vore gift med Gro Gunleiksdtr som det vart halde skifte etter så seint som i 1669. Ho må då ha vore død i mange år, men skiftet fortel at ho vart utgamal og overlevde alle døtrene sine. Det var 2 tnK skyldgods etter henne og ei gjeld på 140 rd. Her var ikkje lausøyre då ho i "langsommelig tid har vert udi vanmagt og har vert hos sine barnebarn".

Etter at Gunleik døydde, vart enkja kanskje gift att med Tarald eller Halvor som hadde garden ei tid. Ho seiast ha vore gift med lensmannen Rolv Gjermundson på Døli 6 i Skafså, men helst var det ei dotter som var gift med han. Samla jordegods var i 1615 delt mellom versønene og ei dotter som då ikkje var gift. Gunleik må ha ått 1 tn 4 mK i Dale i Vrådal, 4 tnK i Oppsund i Nissedal(?), 4 mK i Lie og 2 tnK i N.Tveiten i Skafså utanom jorda i Hærstad Songedal og Tortveit. Dette vert over 16 tnK!

 
English translation

The first user we find at the farm was Gunleik Levordson. In 1587 he got a mortgage on ¼ of Midtbø in Nissedal from Olav Gunnarson for 19 dalar [money]. At that time he was used a great deal as a lagrettemann [sheriff]. A 1601 document tells that Gunleik received 8 markebol at Dale in Vrådal from Olvar Gunnuvson Lauvvik in return for 4½ markebol at S.Lauvvik and 28 dalar [money].

In 1603 he was owner of 3 tnK at Hærstad and 3 tnK at Tortveit, but died not long after. We cannot determine anything other than he must have been married to Gro Gunleiksdtr whose probate was held as late as 1669. She must have then been dead for many years, but the probate tells that she was aged and outlived all her daughters. There was 2 tnK skyldgods [assessed land value] after she died and a debt of 140 rd. There was no personal property since she was old and frail and lived for a long time at her grandchild's home.

After Gunleik died, his widow perhaps was married again to Tarald or Halvor who had the farm a while. She is said to have been married to sheriff Rolv Gjermundson of Døli 6 in Skafså, but rather it was a daughter who was married to him. In 1615 collected land property was divided between a son-in-law and a daughter who was not married. Gunleik may have owned 1 tn 4 mK at Dale in Vrådal, 4 tnK at Oppsund in Nissedal(?), 4 mK at Lie and 2 tnK at N.Tveiten in Skafså in addition to the land at Hærstad, Songedal and Tortveit. This is over 16 tnK!


 

Gunleik Levordson (Væting 10b)

 

Gro Gunleiksdtr (-Sk.1668)

 
 Born:
 a.Birgit          Gm Ånund Hærstad 4
 b.Gunhild          Gm Halvor Olavson Tortveit 3
 c.Guro           Gm Alv Vetleson N.Tveiten 1, Skafså
 d.Torbjørg          Gm Ånund Kjetilson Momrak 6
 e.Gro          Gm Rolleiv Gjermundson Døli 6, Skafså
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]