GENERATION 14

GENERATION 12
Aslak Vetlesson

[Kviteseid]
GENERATION 13
Alv Vetleson

[Mo]
GENERATION 13
Halvor Vetleson

[Mo]

Vetle Aslaksson STORÅSLID
born:                                                          
marr:                          
died:    
father:Aslak STORÅSLID
mother: 
 
Sigrid Bendiksdotter SPOKKELI
born:                                                          
marr:                          
died:Sk.1618  
father:Bendik Olavson SPOKKELI
mother:Gunhild Torjusdotter STRAUMEBiography

The Skafså Bygdebok mentions VETLE ASLAKSSON at Storåsli as early as 1593. At that time he was the largest landowner in Skafså. He had land at 17 farms in 1607. VETLE was said to be the stepson of EIVIND EGILSON Bilstad, who lived at Storåsli, and somehow had a family connection to Momrak in Fyresdal.

VETLE also had a farm at Nedre Åmli. The farm was called Åmli Midtgarden and Midtjordet. He was married to SIGRID BENDIKSDOTTER Spokkeli. She died around 1615-18. Probate was held about 1618 and the land was divided among the three sons.

Sons ALV and HALVOR moved to Mo and are found in the Mo Bygdebok, while son ASLAK continued to live in Kviteseid.

Farms that VETLE had an interest in:   Storåsli, Nedre Åmli (Åmli Midtgarden and Midtjordet), Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten, Skåli, Spokkeli, Gausbu, Floten, Kvålo, Vik, Brokka, Håtveit, and Vadde.


 

Children

  born marr died
all children born in Kviteseid, Telemark, Norway.
ALV VETLESON
  wife GURI GUNNLEIKSDOTTER
                 
 
                 
 
-1627
-Sk.1669
ASLAK VETLESSON
  wife _____ NIKULSDOTTER
 
 
 
 
 
 
Såve
  wife Turid Bjørnsdotter
 
 
 
 
 
 
HALVOR VETLESON
  wife ÅSE ÅMLI
 
 
 
 
 
 

Farm Names
 
 farm name born died reference
Vetle Aslaksson STORÅSLID    
 + Sigrid Bendiksdotter SPOKKELI  
    BERGE I  
SPOKKELI 1g  
 
Alv Vetleson  
 + Guri Gunnleiksdotter GRAVIR i FYRESDAL  
 
 
1627
1669
BERGE 1  
HÆRSTAD 1c  
Aslak Vetlesson STORÅSLID  
 + _____ Nikulsdotter BERGE  
 
 
 
 
BERGE 2  
   
Såve Vetlesson STORÅSLID  
 + Turid Bjørnsdotter BROKKA  
 
 
 
 
BERGE 3  
   
Halvor Vetleson STORÅSLID  
 + Åse _______ ÅMLI  
 
 
 
 
BERGE 4  
   
Chronology of Vetle Aslaksson and Sigrid Bendiksdotter

          -1593 -   Vetle at Storåsli. (Mo Bygdebok)
-1607 -   Vetle had land at 17 farms. (Mo Bygdebok)
1615-1618 -   Sigrid dies. (Mo Bygdebok)         
-1618 -   Probate held for Sigrid. Land divided among the sons. (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Kviteseid Ættesoga
Berge Ættesoga

I slutten av 1500 talet frametter til 1640 sat Nikuls Olavsson på «Nordgarden i Berge» i Morgedal og drog til seg mykje jord. (Sjå Nikuls). Etter han kom Aslak. So Vetle Aslaksson Storåslid og sonen Såve og løyste gardar og jordpartar som Nikuls hadde ått. Soleis Berge, Kleiv, Undeberg, Byggland og Kallåk, alle i Morgedal. Det hadde seg truleg slik at Aslak Storåslid var gift med ei dotter eller stykdotter til Nikuls Berge. Av dei 5 sønine til Aslak kom Talleiv til Utsund, Knut til Vesterdal og Såve til Berge. Det var ætt etter alle, og på Berge og Vesterdal fylgde ætti garden til nyare tid. Om Talleiv Utsund bli det upplyst i tingboki at han var gift tvo gongur og hadde tri born i eine giftae.

English translation

At the end of the 1500's up until 1640 Nikuls Olavsson stayed at «Nordgarden i Berge» in Morgedal and accumulated much land. (See Nikuls). After him came Aslak. Then Vetle Aslaksson Storåslid and his son Såve [Vetlesson] also bought back farms and land parts that Nikuls had owned. Likewise Berge, Kleiv, Undeberg, Byggland and Kallåk, all in Morgedal. It was likely that Aslak Storåslid was married to a daughter or stepdaughter of Nikuls Berge. Of the 5 sons of Aslak, Talleiv went to Utsund, Knut to Vesterdal and Såve [Aslaksson] to Berge. There were descendents of all of them, and at Berge and Vesterdal the family passed down the farm until recent times. Regarding Talleiv Utsund it is made clear in the court register that he was married two times and had three children from one marriage.

Translations from the
Mo Bygdebok
STORÅSLI
Gnr. 57
Page 201

2.      Eivind
N. 1550  

Eivind var lagrettemann på Tveiten i Skafså 1550. Kanskje var dette Eivind Egilson Bilstad 1 som var stefar til Vetle Aslakson Storåsli 3.

 
English translation

Eivind was a lagrettemann [juror] at Tveiten in Skafså in 1550. Perhaps this was Eivind Egilson Bilstad 1 who was the stepfather of Vetle Aslakson Storåsli 3.


 
3.      Vetle
N. 1593-1638  

Vetle Aslakson var den største jordeigande bonde i Skafså på si tid. Han åtte jord i 17 gardar i 1603 og skatta dryge 4½ rd for det. I 1611 åtte han heile 26 tn 1 mK i gardane Storåsli, Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten og Skåli. Han kjøpte ½ markebol i Spokkeli av Uv Jonson i Lårdal i 1603 og fekk pant i S.Skåli av Tallak Einarson Skåli året etter for 20 rd. Tidvis åtte han og i Gausbu, Floten i Mo, Kvålo, Vik, N.Åmli, Brokka, Håtveit, Spokkeli og Vadde og dreiv truleg ein utstrekt handel med gardar.

Odelsjordeboka 1624 syner at han hadde 13 tnK då. Sønene hans fekk eige jordegods frå ikring 1618, så det vart nok halde skifte etter kona til Vetle i tida mellom 1615 og 1618. Ho var syster til Siver (Sigurd) Rinden i Fyresdal og heitte Sigrid Bendiksdtr Spokkeli.

Vetle sjølv var steson til Eivind Bilstad (Storåsli 2?). Ser me på jordegods, seglmerkje, namn og kor folka budde, finn me ei tilknytting Momrak i Fyresdal. Truleg var folka av same slekt.

 
English translation

Vetle Aslakson was the largest landowner farmer in Skafså at the time. He had land at 17 farms in 1603 and paid substantial taxes of 4½ rd for it. In 1611 he had a total of 26 tn 1 mK at the farms Storåsli, Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten and Skåli. He bought ½ markebol at Spokkeli from Uv Jonson of Lårdal in 1603 and got a mortgage on S.Skåli from Tallak Einarson Skåli the year after for 20 rd. At the same time he also owned at Gausbu, Floten in Mo, Kvålo, Vik, N.Åmli, Brokka, Håtveit, Spokkeli and Vadde and probably operated an extensive business in farms.

The 1624 Odelsjordeboka [allodial land book] shows that he had 13 tnK then. His sons got land property ownership from around 1618, so probate was probably held after the wife of Vetle died in the time between 1615 and 1618. She was a sister of Siver (Sigurd) Rinden in Fyresdal and was named Sigrid Bendiksdtr Spokkeli.

Vetle himself was a stepson of Eivind Bilstad (Storåsli 2?). By means of land property, sealmarks, names and where the people lived, we find a connection to Momrak in Fyresdal. The people were probably from the same family.


 Born:
 a. Aslak   Storåsli 4
 b. Halvor   N.Åmli 2
 c. Alv   N.Tveiten 1
 NEDRE ÅMLI
Gnr. 62
Page 261

1.       Vetle
N. 1602-1612  

Vetle Aslakson Storåsli 3 åtte og bruka N.Åmli saman med Storåsli. Garden vart kalla Åmli Midtgarden i 1602 og Midtjordet i 1604. Vetle Storåsli, odelsmann, bruka i 1612.

 
English translation

Vetle Aslakson Storåsli 3 also had the farm N.Åmli along with Storåsli. The farm was called Åmli Midtgarden in 1602 and Midtjordet in 1604. Vetle Storåsli, freeholder, tenant farmer in 1612.


 


NORDRE TVEITEN
Gnr. 49
Page 91

1.      
 
 
 
2.
Alv
N. 1609-1637  
 
 
Guro
N. 1638-1660  

Alv var truleg son av Vetle Storåsli og bruka samstundes Åmil og seinare Skafså 3.

I 1615 åtte Alv ein fjerdedel av garden som var arv med kona. Resten hadde Ånund Momrak, Halvor Songedal og Ånund Hærstad. Kona hadde og arva jord i Tortveit, Hærstad, Songedal og Opsund. Frå ikring 1623 budde han på N.Tveiten. Han var stor jordeigar og åtte i 1624 odel i Tveiten (1½ tn 1 mK), Lauvvik (1 tnk), Opsund (4½ mK) og pant i Skræi (1 tnK) og Åsen i Seljord (2 tnK). Seinare fekk han og 1½ tnK i Bringsverd og 4½ mK i Berdal. Såleis var her nær 9 tnK jordegods på det meste. Ikring 1627 vart Alv drepen av Rolv Døli, men er nemnd på garden heilt til 1637. Då hadde det vore skifte og kona Guro arva 4 tnK og sat som brukar i mange år. Ho hadde jord i Tveiten og Lauvvik. Nokre år åtte ho 2 tnK i Midtgarden Byrte og frå 1648 til 1651 budde ho på Berdal i Vinje hos sonen Knut.

Guro var dotter til Gro Gunleiksdtr som skifta på Hærstad i Fyresdal 1669. Dottera Asgjerd arva då ½ tnK i Hærstad.

 
English translation

Alv was probably a son of Vetle Storåsli and used simultaneously Åmil and later Skafså 3.

In 1615 Alv had one-fourth of the farm which was inheritance with his wife. Ånund Momrak, Halvor Songedal and Ånund Hærstad owned the rest. His wife had also inherited land at Tortveit, Hærstad, Songedal and Opsund. From about 1623 he lived at N.Tveiten. He was a large landowner and had in 1624 allodial property at Tveiten (1½ tn 1 mK), Lauvvik (1 tnk), Opsund (4½ mK) and a mortgage on Skræi (1 tnK) and Åsen in Seljord (2 tnK). Later he also got 1½ tnK at Bringsverd and 4½ mK at Berdal. Thus there was close to 9 tnK land property at the most. Around 1627 Alv was killed by Rolv Døli, but he is mentioned at the farm all the way until 1637. Then there had been a probate and his wife Guro inherited 4 tnK and stayed as user for many years. She had land at Tveiten and Lauvvik. For several years she had 2 tnK at Midtgarden Byrte and from 1648 until 1651 she lived at Berdal in Vinje at her son Knut's house.

Guro was the daughter of Gro Gunleiksdtr whose probate was held at Hærstad in Fyresdal in 1669. Her daughter Asgjerd inherited ½ tnK at Hærstad then.


 Born:
 a. Knut   Berdal-Bringsverd i Vinje
 b. ?Halvor   Skafså 5
 c. Asgjerd   Gm Svein Mikkelson Skredtveit 6
 d. ?Dtr   ?Gm Auver Talleivson Lundehall
Translations from the
Fyresdal Bygdebok

SPOKKELI
Gnr. 82
Page 1396

[Biography of Vetle Aslaksson and Sigrid Bendikson]

 

Borna etter Bendik fekk kvar sin del av garden, det var difor mange eigarar i tida frametter fyrste del av 1600talet. Uv Jonson Lunde i Lårdal selde i 1603 arveparten til kona til Vetle Storåsli for 3 dalar. Vermora hadde tidlegare fått 9 dalar. Såleis finn me i 1615 Knut Spokkeli med 1½ tn ½ mK, Olav Taraldlien med ½ tnK, Sigurd Rinden med ½ tnK, Vetle Storåsli med ½ tnK, Olav Spokkeli med 1 tnK og Olav Kleivi med 1½ mK. Utanom dette hadde Moland kyrkje 4 mK og prestebolet 2 pdS. Etter som tida gjekk, vart garden samla att på to eigarar.

 
English translation

After Bendik died, his children each had their share of the farm, therefore there were many owners during the first part of the 1600's. In 1603, Uv Jonson Lunde of Lårdal sold his wife's [Margit Halvorsdotter, Barskor 3a of Skafså] inherited share to Vetle Storåsli for 3 dalar. His mother-in-law [Liv Bendiksdotter] had previously received nine dalar. Thus we find in 1615 Knut Spokkeli with 1½ tn ½ mK, Olav Taraldlien with ½ tnK, Sigurd Rinde with ½ tnK, Vetle Storåsli with ½ tnK, Olav Spokkeli with 1 tnK and Olav Kleivi with 1½ mK. In addition the Moland church had 4 mK and the priest's farm two 2 pdS. As time passed, the farm was again with two owners.


 
 

BRUKARAR

1.       Bendik
N. 1566-1594  

Bendik Olavson
Gm. Gunhild Torjusdtr (Straume i Hylestad?)

 Born:
 a.Knut          Spokkeli 4
 b.Sigurd          Rinden 1
 c.Olav          N.Lislestog 1
 d.Kjetil          Taraldlien 3
 e.?Olav          Taraldlien 4
 f.Liv          Gm Halvor Barskor 2, Skafså
 g.Sigrid           Gm Vetle Aslakson Storåsli 3, Skafså
 h.Gro          Gm Talleiv Olavson Valebjørg 7
 i.Åse          Fjalestad? (Gm Alv?), Nissedal
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]