GENERATION 12

GENERATION 11

Svein Mikkelson
born:         -1616 Vinje, Telemark
marr:                                          
died: -Sk1699 Vinje, Telemark            
father:Mikkel Sveinson LIEN
mother: 
 
Asgjerd Alvsdotter TVEITEN
born:                                                      
marr:                          
died:    
father:Alv Vetleson
mother:Guro Gunleiksdotter HÆRSTADBiography

SVEIN MIKKELSON was from Nordlien in Vinje. As a young man he farmed at both Paradis in Vinje and Skredtveit in Telemark. He was known to be at Skredtveit as early as 1641. When his father died, SVEIN got ownership of 2½ tnK in Nordlien and 1 tnK in Skredtveit. The 1647 Matrikkelen [tax rolls] show that SVEIN and Gunnar Åse each had half of Skredtveit. Gunnar was the son-in-law of TARJEI ORMSON.

SVEIN had a sister, Gunhild Sveinsdotter, who was married to Såvi and had a daughter, Sigrid Såvisdotter, who was married to Kjetil Talleivson Kolkjon. Sigrid inherited Skredtveit, in 1665, after her grandmother died. SVEIN got some of the inheritance at Skredtveit also.

SVEIN was married to ASGJERD ALVSDOTTER and inherited Paradis with her. They also got land at Nordre Tveiten which they farmed for a time. Her family was from Berge in Kviteseid.

After SVEIN and ASGJERD died, Skredtveit was passed on to their daughter GUNHILD SVEINSDOTTER and her husband TROND SONDRESON.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Bjørn          -1642                                     SKREDTVEIT 6a    page 315 Mo   
Alv          -1648   before-1669 SKREDTVEIT 6b    page 315 Mo   
Sigrid
  husband Bjug Pålson
                 
 
 
 
         -1676
 
SKREDTVEIT 6c   
SNARTELAND   
page 315 Mo   
Vinje   
GUNHILD SVEINSDOTTER
  husband TROND SONDRESON
 
-c1645
 
 
-Sk1693
-Sk1709
SKREDTVEIT 6d   
SVALASTOGA   
page 315 Mo   
Vinje   
Guri
  husband Tarjei Knutson
 
 
 
 
 
 
SKREDTVEIT 6e   
TOVSLAND   
page 315 Mo   
Vinje   


Chronology of Svein Mikkelson and Asgjerd Alvsdotter

          -1616 -   Svein born in Vinje. (Mo Bygdebok)
-c1641 -   Svein known to be at Skredtveit. (Mo Bygdebok)         
-1647 -   Matrikkelen shows that Svein has half ownership in Skredtveit. (Mo Bygdebok)         
-1665 -   Daughter of Gunhild inherits Skredtveit from mother of Gunhild. (Mo Bygdebok)         
-Sk.1699 -   Svein dies (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok

SKREDTVEIT
Gnr. 20
Pages 312-315

6.      Svein
N. 1641-1667  

Først i 1641 finn me ein mann me kjenner på garden. Namnet var Svein Mikkelson (1616-Sk.1669) og han var frå Nordlien i Vinje. Han var son til Mikkel Sveinson Lien og bruka Paradis i Vinje samstundes med Skredtveit. Kanskje budde Mikkel og på Skredtveit ei tid? Ein Mikkel Skredtveit var lagrettemann i 1627. Skifte etter Mikkel Sveinson Nordlien vart halde i 1664. Jordeiga var 2½ tnK i Nordlien og 1 tnK i Skredtveit. Jord i Homme i Treungen og Steinstad i Setesdalen var seld.

Frå ei sak frå 1665 ser me at Svein Skredtveit hadde ei syster, Gunhild Sveinsdtr, som var gift med Såvi og hadde ei dotter, Sigrid Såvisdtr, gift med Kjetil Talleivson Kolkjøn. Sigrid arva Skredtveit etter morfaren og Svein fekk Nordlien.

Svein Mikkelson fekk hand om arven i Skredtveit og. Han selde arven til kona, ½ tnK i Hærstad i Fyresdal, til Rolv Gunleikson for 60 rd. Desse pengane fekk Kjetil Kolkjøn som då budde på Tveiten for sin arv i Skredtveit. Kjetil fekk og ein hest av enkja Asgjerd i 1668.

Svein var gift med Asgjerd Alvsdtr N.Tveiten 1c i Skafså og arva Paradis med henne. Dei fekk og jord i N.Tveiten 4 som dei bruka nokre år. I 1652 var det ein Talleiv Tveiten i Skafså som stemna (Auvor?) Lunderhall om eit skifte på Tveit i Skafså og Rygnestad i Setesdalen. Talleiv Tveit var husvill då Svein Skredtveit hadde sagt han frå garden.

Svein var kyrkjeverje i Mo så tidleg som i 1639.

Matrikkelen 1647 syner at Svein Skredtveit og Gunnar Åse åtte halve garden kvar. Gunnar hadde sin del frå verfaren Tarjei Ringestoga.

Det var usemje om arven etter Svein og Asgjerd. Denne kom for retten i 1686. Det vart sagt at Svein hadde kjøpt garden av arvingane etter Gunnar Åse og Gunleik Bakken i Flatdal. Han hadde ikkje odelsrett, men det hadde truleg Asgjerd. Skifte etter far hans syner noko anna, det kan vera at det berre var pantegods han sat med. Svein hadde sjølv kjøpt bygselsretten til garden i 1650. Svein fekk i 1667 Tovsland i Grungedal av Paul Druchen mot S.Lauvvik. Skifte etter han vart halde i 1669. Dei åtte då 2½ tnK i Lien, 2 tnK i Tovsland, 1½ mK i Mosli, 2 tnK i Skredtveit og 1 tn 1 mK i Paradis.

 
English translation

Early in 1641 we find a man we recognize at the farm. His name was Svein Mikkelson (1616-Sk.1669) and he was from Nordlien in Vinje. He was a son of Mikkel Sveinson Lien and farmed Paradis in Vinje simultaneously with Skredtveit. Perhaps Mikkel lived also at Skredtveit for a time? A Mikkel Skredtveit was a lagrettemann [juror] in 1627. Probate after Mikkel Sveinson Nordlien died was held in 1664. His land ownership was 2½ tnK in Nordlien and 1 tnK in Skredtveit. Land in Homme in Treungen and Steinstad in Setesdalen was sold.

From a lawsuit from 1665 we see that Svein Skredtveit had a sister, Gunhild Sveinsdtr, who was married to Såvi and had a daughter, Sigrid Såvisdtr, married to Kjetil Talleivson Kolkjøn. Sigrid inherited Skredtveit after her father's mother died and Svein got Nordlien.

Svein Mikkelson got some of the inheritance at Skredtveit also. He sold the inheritance of his wife, ½ tnK in Hærstad in Fyresdal, to Rolv Gunleikson for 60 rd. Kjetil Kolkjøn got this money, as then he lived at Tveiten (in exchange) for his own inheritance of Skredtveit. Kjetil also got a horse from the widow Asgjerd in 1668.

Svein was married to Asgjerd Alvsdtr N.Tveiten 1c in Skafså and inherited Paradis with her. They also got land in N.Tveiten 4 which they used for some years. In 1652 it was a Talleiv Tveiten of Skafså who sued (Auvor?) Lunderhall about a probate at Tveit in Skafså and Rygnestad in Setesdalen. Talleiv Tveit was homeless when Svein Skredtveit had ordered him from the farm.

Svein was a church warden in Mo as early as 1639.

The 1647 matrikkelen [tax rolls] show that Svein Skredtveit and Gunnar Åse had half the farm each. Gunnar got his own part from his father-in-law Tarjei Ringestoga.

There was a disagreement about the inheritance after Svein and Asgjerd died. This came from the rights in 1686. It was said that Svein had purchased the farm from their heirs after Gunnar Åse and Gunleik Bakken died in Flatdal. He had no allodial rights, but probably Asgjerd had. Probate after his father died indicates something else, it may be that it was only mortgaged property he was left with. Svein had himself purchased lease rights to the farm in 1650. In 1667, Svein got Tovsland in Grungedal from Paul Druchen in return for S.Lauvvik. After he died, probate was held in 1669. They owned then 2½ tnK in Lien, 2 tnK in Tovsland, 1½ mK in Mosli, 2 tnK in Skredtveit and 1 tn 1 mK in Paradis.


 Born:
 a.Bjørn 1642 Nordlien i Vinje
 b.Alv 1648 Død før 1669
 c.Sigrid           -1676 Gm Bjug Pålson Snarteland i Fyresdal
 d. Gunhild   Gm Trond Sondreson Skredtveit 7
 e.Guri   Gm Tarjei Knutson Tovsland i Vinje
 
7.      Trond
N. 1673-1692  
     1695-1707  

Det var Trond Sondreson Svalastoga (ca.1645-Sk.1709) frå Vinje som kom til å bruka Skredtveit etter Svein. Han var gift med Gunhild Sveinsdtr Skredtveit 6d og arva garden med henne. Ved første skifte fekk dei 1 tnK i garden og ½ tn 2 notK i Paradis. Bjug Snarteland klaga på skiftet i 1686 og det vart omgjort såleis at Trond fekk heile Skredtveit mot å betala Bjug 70 rd. Trond hadde fødd vermora Asgjerd til ho døydde. Vidare hadde han betala 260 rd i gjeld etter Svein.

Saka i 1686 syner at Trond Sondreson hadde odel i Skredtveit. Han var etterkomar etter Olav Halvorson Moghus i Fyresdal som kjøpte 2 markebol i garden av Halvor Torjusson. Brevet får ikkje nokon dato i referatet, men er nok frå ikring 1600.

Trond var kyrkjeverje i Mo 1676 til 1678. Han kjøpte i 1676 ein fjerdedel av garden frå Åvold Ringestoga og syskena hans, dei var borna til Gunnar Åse.

Det vart halde skifte etter Gunhild Sveinsdtr i 1693. Jordegodset var 2 tnK i Skredtveit, 2 tn 1 mK i Edland med Gjesløs, ½ tnK i Tveiten i Grungedal, ½ tnK i Everland i Grungedal og 1 tnK i Rui i Grungedal. Her var fleire hundre rd i uteståande krav, sylv for over 70 rd, reiskapar og koparkjelar. Heile 900 rd vart det utanom jordegodset og mest ikkje gjeld. Eit særs rikt bu.

Sonen Odd Trondson gifte seg til Åse og me finn frå 1691 at faren Trond Skredtveit bruka Åse 16 nokre år. Truleg hadde han jord på båe gardane samstundes. Trond Åse kom i 1684 opp i ei ulykkeleg hending som er skildra under Åse. Han kom til å drepa ein soldat ved namn Siver Knutson. Trond vart frikjend, men måtte bøta 40 lodd sylv til far til den døde. Me finn han etter det på Skredtveit att. Skifte etter Trond vart halde i 1709. Eiga var heile Skredtveit, 1 tnK i Everland, Strømstøyl under Tveit i Grungedal og 5 kvart tnK i Tveit. Verdet var over 1084 rd og Trond var mest gjeldfri.

 
English translation

It was Trond Sondreson Svalastoga (ca.1645-Sk.1709) from Vinje who got to use Skredtveit after Svein died. He was married to Gunhild Sveinsdtr Skredtveit 6d and inherited the farm with her. By means of the first probate they received 1 tnK in the farm and ½ tn 2 notK in Paradis. Bjug Snarteland complained at the probate in 1686 and it was resolved in this manner that Trond got all of Skredtveit in return for paying Bjug 70 rd. Trond had supported his mother-in-law Asgjerd until she died. In addition, he had paid 260 rd in debt after Svein died.

The lawsuit in 1686 shows that Trond Sondreson had allodial property in Skredtveit. He was a descendent of Olav Halvorson Moghus in Fyresdal who bought 2 markebol of the farm of Halvor Torjusson. The document does not have any date of the report, but is probably from around 1600.

Trond was the church guardian in Mo 1676 to 1678. He bought in 1676 one-fourth of the farm from Åvold Ringestoga and his siblings, they were children of Gunnar Åse.

There was a probate held after Gunhild Sveinsdtr died in 1693. The property was 2 tnK in Skredtveit, 2 tn 1 mK in Edland with Gjesløs, 1/2 tnK in Tveiten in Grungedal, 1/2 tnK in Everland in Grungedal and 1 tnK in Rui in Grundedal. There were several hundred rd in outstanding claims, silver for over 70 rd, equipment and copper kettles. All 900 rd was in addition to the land property and there was almost no debt. An especially wealthy estate.

His son Odd Trondson married Åse and I find from 1691 that his father Trond Skredtveit used Åse 16 some years. He probably had land at both the farms simultaneously. Trond Åse experienced in 1684 [sic, probably 1694] an unfortunate event which is described under Åse. He happened to kill a soldier by name Siver Knutson. Trond was acquitted, but had to pay 40 lodd [1 lodd = 14.6246 grams] silver to father of the dead one. I find him after that back at Skredtveit. Probate after Trond died was held in 1709. The ownership was all of Skredtveit, 1 tnK in Everland, Strømstøyl under Tveit in Grungedal and 5 quarter tnK in Tveit. The value was over 1084 rd and Trond was almost debt-free.


 Born:
 a.Odd        -Sk.1704 Åse 19
 b. Svein 1669-Sk.1750 Skredtveit 8
 c.Sondre 1684 Skredtveit 9
 d.Sigrid 1682 Død før 1709
 e.Gro 1683-1741 Gm Tarjei Gunnarson Døli 13
 f.Asgjerd 1686 Død før 1709
 g.Signe 1688 Gm Knut Ormson Sandåk, Vinje
 NORDRE TVEITEN
Gnr. 49
Page 91

1.      
 
 
 
2.
Alv
N. 1609-1637  
 
 
Guro
N. 1638-1660  

Alv var truleg son av Vetle Storåsli og bruka samstundes Åmli og seinare Skafså 3.

I 1615 åtte Alv ein fjerdedel av garden som var arv med kona. Resten hadde Ånund Momrak, Halvor Songedal og Ånund Hærstad. Kona hadde og arva jord i Tortveit, Hærstad, Songedal og Opsund. Frå ikring 1623 budde han på N.Tveiten. Han var stor jordeigar og åtte i 1624 odel i Tveiten (1½ tn 1 mK), Lauvvik (1 tnk), Opsund (4½ mK) og pant i Skræi (1 tnK) og Åsen i Seljord (2 tnK). Seinare fekk han og 1½ tnK i Bringsverd og 4½ mK i Berdal. Såleis var her nær 9 tnK jordegods på det meste. Ikring 1627 vart Alv drepen av Rolv Døli, men er nemnd på garden heilt til 1637. Då hadde det vore skifte og kona Guro arva 4 tnK og sat som brukar i mange år. Ho hadde jord i Tveiten og Lauvvik. Nokre år åtte ho 2 tnK i Midtgarden Byrte og frå 1648 til 1651 budde ho på Berdal i Vinje hos sonen Knut.

Guro var dotter til Gro Gunleiksdtr som skifta på Hærstad i Fyresdal 1669. Dottera Asgjerd arva då ½ tnK i Hærstad.

 
English translation

Alv was probably a son of Vetle Storåsli and used simultaneously Åmli and later Skafså 3.

In 1615 Alv had one-fourth of the farm which was inheritance with his wife. Ånund Momrak, Halvor Songedal and Ånund Hærstad owned the rest. His wife had also inherited land at Tortveit, Hærstad, Songedal and Opsund. From about 1623 he lived at N.Tveiten. He was a large landowner and had in 1624 allodial property at Tveiten (1½ tn 1 mK), Lauvvik (1 tnk), Opsund (4½ mK) and mortgages on Skræi (1 tnK) and Åsen in Seljord (2 tnK). Later he also received 1½ tnK at Bringsverd and 4½ mK at Berdal. Thus there was close to 9 tnK land property at the most. Around 1627 Alv was killed by Rolv Døli, but he is mentioned at the farm all the way until 1637. Then there had been a probate and his wife Guro inherited 4 tnK and stayed as user for many years. She had land at Tveiten and Lauvvik. For several years she had 2 tnK at Midtgarden Byrte and from 1648 until 1651 she lived at Berdal in Vinje at her son Knut's house.

Guro was the daughter of Gro Gunleiksdtr whose probate was held at Hærstad in Fyresdal in 1669. Her daughter Asgjerd inherited ½ tnK at Hærstad then.


 Born:
 a. Knut   Berdal-Bringsverd i Vinje
 b. ?Halvor   Skafså 5
 c. Asgjerd   Gm Svein Mikkelson Skredtveit 6
 d. ?Dtr   ?Gm Auver Talleivson Lundehall
 
4.       Svein
N. 1662-1668  

Svein Mikkelson Skredtveit 6 er sjølv nemnd brukar av garden i fleire år, men hadde og ein bruksmann som heitte Olav Knutson (1628-Sk.1668) som må ha vore frå Nistog Kleivi 8a.

 
English translation

Svein Mikkelson Skredtveit 6 is named user of the farm for many years, but a farmer named Olav Knutson (1628-Sk.1668) who must have been from Nistog Kleivi 8a, also had it.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]