GENERATION 12

GENERATION 11

Aslak Vetlesson STORÅSLID
born:                                                          
marr:                          
died:    
father:Vetle Aslaksson STORÅSLID
mother:Sigrid Bendiksdotter SPOKKELI
 
_____ Nikulsdotter BERGE
born:                                                          
marr:                          
died:    
father: Nikuls Olavsson BERGE
mother: Biography

ASLAK VETLESSON is first found at Skafså in 1602, where he is listed on the Matrikkelen [tax rolls]. Two years later he is mentioned as a skysskaffar [a person who provides transportation by horse-drawn wagon], and the following year as a juryman. In 1615, the tax rolls show he had property at Tveiten at Skafså (Søndre Tveiten), Kallåk in Vinje, and Håtveit in Lårdal. The latter was identified as his farm from inscriptions on property at the farm. When ASLAK moved to Søndre Tveiten, his brother ALV took over Skafså.

As early as 1624, ASLAK had income property at a number of farms including, Tveiten, Håtveit, Sending, Kallåk, Groven, and Dyrland in Åmotsdal (Seljord). He was at Søndre Tveiten until about 1638, when his father died. He then returned home to Storåsli. During the following years he had a large share of the estate, but by 1647 he had only 9 tnK. Apparently, by then, the income from the farms was being shared among the three brothers.

According to the Kviteseid Bygdebok, his father-in-law, NIKULS BERGE, held the "Norgarden i Berge" from the late sixteenth century until about 1640. His daughter married ASLAK VETLESSON, and the land passed to ASLAK. Later, ASLAK's son, SÅVI, inherited the land and sold parts of it.


 

Children

  born marr died
all children born in Kviteseid, Telemark, Norway.
Talleiv                                                      
Tov
  wife Kari Knutsdotter
 
 
 
 
 
 
Knut
  wife Såve Aamundsdotter
 
 
 
 
 
 
SÅVI ASLAKSSON     about-1680
Vetle
  wife Jorunn Knutsdotter
  wife Åse Gunnarsdotter
         -1629
 
 
 
 
 
 
         -1668
 
Gunnhild
  husband Jon Kjetilsson
 
 
 
 
 
 
Brynhild
  husband Orm _______
 
 
 
 
 
 
Maren
  husband Talleiv Bjørnsson
 
 
 
 
 
 

Farm Names
 
 farm name born died reference
Aslak Vetlesson STORÅSLID  
 + _____ Nikulsdotter BERGE  
 
 
 
 
BERGE 2  
   
 
Talleiv Aslaksson STORÅSLID       BERGE 5  
Tov Aslaksson STORÅSLID  
 + Kari Knutsdotter BERDAL  
 
 
 
 
BERGE 6  
   
Knut Aslaksson VESTERDAL  
 + Såve Aamundsdotter MOEN  
 
 
 
 
BERGE 7  
MOEN 8  
Såvi Aslaksson BERGE     1680 BERGE 8  
Vetle Aslaksson STORÅSLID  
 + Jorunn Knutsdotter GRYTE  
 + Åse Gunnarsdotter FELLAND  
1629
 
 
 
1668   
 
BERGE 9  
   
FELLAND SØNDRE 8f    
Gunnhild Aslaksdotter STORÅSLID  
 + Jon Kjetilsson KJESTVEIT  
 
 
 
 
BERGE 10  
   
Brynhild Aslaksdotter STORÅSLID  
 + Orm _______  
 
 
 
 
BERGE 11  
   
Maren Aslaksdotter STORÅSLID  
 + Talleiv Bjørnsson BROKKA  
 
 
 
 
BERGE 12  
   


Chronology of Aslak Vetlesson and _____ Nikulsdotter

          -1604 -   Aslak purchased land at Groven. (Mo Bygdebok)
-1615 -   Aslak lived at Skafså until 1615. (Mo Bygdebok)
-1620 -   Aslak sued Tov for Søndre Tveiten, Aslak believing his father owned the land from an earlier purchase. (Mo Bygdebok)         
-1624 -   Aslak had property at Tveiten, Håtveit, Sending, Kallåk, Groven and Dyrland in Åmotsdal. (Mo Bygdebok)         
-1638 -   Aslak came back to Nordre Tveiten after his father died. (Mo Bygdebok)         
-1647 -   Value of Aslak's estate dwindled to only 9 tnK. (Mo Bygdebok)         
-1650 -   Aslak died sometime in the 1650's. (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Kviteseid Ættesoga
Berge Ættesoga

I slutten av 1500 talet frametter til 1640 sat Nikuls Olavsson på «Nordgarden i Berge» i Morgedal og drog til seg mykje jord. (Sjå Nikuls). Etter han kom Aslak. So Vetle Aslaksson Storåslid og sonen Såve og løyste gardar og jordpartar som Nikuls hadde ått. Soleis Berge, Kleiv, Undeberg, Byggland og Kallåk, alle i Morgedal. Det hadde seg truleg slik at Aslak Storåslid var gift med ei dotter eller stykdotter til Nikuls Berge. Av dei 5 sønine til Aslak kom Talleiv til Utsund, Knut til Vesterdal og Såve til Berge. Det var ætt etter alle, og på Berge og Vesterdal fylgde ætti garden til nyare tid. Om Talleiv Utsund bli det upplyst i tingboki at han var gift tvo gongur og hadde tri born i eine giftae.

English translation

At the end of the 1500's up until 1640 Nikuls Olavsson stayed at «Nordgarden i Berge» in Morgedal and accumulated much land. (See Nikuls). After him came Aslak. Then Vetle Aslaksson Storåslid and his son Såve [Vetlesson] also bought back farms and land parts that Nikuls had owned. Likewise Berge, Kleiv, Undeberg, Byggland and Kallåk, all in Morgedal. It was likely that Aslak Storåslid was married to a daughter or stepdaughter of Nikuls Berge. Of the 5 sons of Aslak, Talleiv went to Utsund, Knut to Vesterdal and Såve [Aslaksson] to Berge. There were descendents of all of them, and at Berge and Vesterdal the family passed down the farm until recent times. Regarding Talleiv Utsund it is made clear in the court register that he was married two times and had three children from one marriage.

Translations from the
Mo Bygdebok
STORÅSLI
Gnr. 57
Page 201

 
3.      Vetle
N. 1593-1638  

Vetle Aslakson var den største jordeigande bonde i Skafså på si tid. Han åtte jord i 17 gardar i 1603 og skatta dryge 4½ rd for det. I 1611 åtte han heile 26 tn 1 mK i gardane Storåsli, Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten og Skåli. Han kjøpte ½ markebol i Spokkeli av Uv Jonson i Lårdal i 1603 og fekk pant i S.Skåli av Tallak Einarson Skåli året etter for 20 rd. Tidvis åtte han og i Gausbu, Floten i Mo, Kvålo, Vik, N.Åmli, Brokka, Håtveit, Spokkeli og Vadde og dreiv truleg ein utstrekt handel med gardar.

Odelsjordeboka 1624 syner at han hadde 13 tnK då. Sønene hans fekk eige jordegods frå ikring 1618, så det vart nok halde skifte etter kona til Vetle i tida mellom 1615 og 1618. Ho var syster til Siver (Sigurd) Rinden i Fyresdal og heitte Sigrid Bendiksdtr Spokkeli.

Vetle sjølv var steson til Eivind Bilstad (Storåsli 2?). Ser me på jordegods, seglmerkje, namn og kor folka budde, finn me ei tilknytting Momrak i Fyresdal. Truleg var folka av same slekt.

 
English translation

Vetle Aslakson was the largest landowner farmer in Skafså at the time. He had land at 17 farms in 1603 and paid substantial taxes of 4½ rd for it. In 1611 he had a total of 26 tn 1 mK at the farms Storåsli, Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten and Skåli. He bought ½ markebol at Spokkeli from Uv Jonson of Lårdal in 1603 and got a mortgage on S.Skåli from Tallak Einarson Skåli the year after for 20 rd. At the same time he also owned at Gausbu, Floten in Mo, Kvålo, Vik, N.Åmli, Brokka, Håtveit, Spokkeli and Vadde and probably operated an extensive business in farms.

The 1624 Odelsjordeboka [allodial land book] shows that he had 13 tnK then. His sons got land property ownership from around 1618, so probate was probably held after the wife of Vetle died in the time between 1615 and 1618. She was a sister of Siver (Sigurd) Rinden in Fyresdal and was named Sigrid Bendiksdtr Spokkeli.

Vetle himself was a stepson of Eivind Bilstad (Storåsli 2?). By means of land property, sealmarks, names and where the people lived, we find a connection to Momrak in Fyresdal. The people were probably from the same family.


 Born:
 a. Aslak   Storåsli 4
 b. Halvor   N.Åmli 2
 c. Alv   N.Tveiten 1
 
 
4.      Aslak
N. 1639-1656  
     1661

Aslak Vetleson Storåsli kom heim frå S.Tveiten 2 etter at faren døydde ikring 1638. Dei første åra sat han med store delar av jordegodset etter faren, men frå ikring 1647 åtte han berre dryge 9 tnK. Dette samsvarar med at dei var tre brør til å dela arven. Aslak døydde ein gong i 1650åra. Dette starta nokre prosessar om fordelinga av garden. Desse enda i 1865 med semje og Storåsli vart dela i to partar.

Mange år seinare kom det til sak om Gausbu. Det vart då rekna opp fleire born etter Aslak. Etter alderen på borna må han ha vore gift to gonger.

 
English translation

Aslak Vetleson Storåsli came home from S.Tveiten 2 after his father died around 1638. The first years he held a large part of the land property after his father died, but from about 1647 he had only 9 tnK to get along on. This reinforces that there were three brothers to divide the inheritance. Aslak died sometime in the 1650's. This started some processes regarding distribution of the farm. These ended in 1865 [sic 1665?] with an agreement and Storåsli was divided into two parts.

Many years later there was a lawsuit concerning Gausbu. Then more children were counted after Aslak died. Based on the ages of the children he must have been married two times.


 Born:
 1.a. Talleiv   Storåsli 5
    b. Brynhild   Gm Orm Tarjeison Ringestoga 7
    c. Gunhild   Gm Jon Kjetilson Kjetilstveit 9
 2.d. Knut   Vesterdal
    e. Vetle 1629 Storåsli 6
    f. Såvi   Ø.Storåsli 2
    g. Tov   Ø.Storåsli 3
    h. Gunlaug    
    i. Merete    
 SØNDRE TVEITEN
Gnr. 56
Page 188

 
2.      Aslak
N. 1611-1638  

Aslak Vetleson Storåslid 3a bruka S.Tveiten til faren døydde ikring 1638. Før det budde han truleg på Skafså 2 til ikring 1615.

Aslak stemna i 1620 Tov «Ringestu» i Nesland for 1 markebol i Groven som han hadde kjøpt av Tor Byrte (Floten 1) i 1604. Tov meinte verfar hans hadde kjøpt jorda før den tid, men hadde ikkje prov.

Jordegodset til Aslak i 1624 låg i Tveiten, Håtveit, Sending, Kallåk, Groven og Dyrland i Åmotsdal. Det var borti 9 tnK. Etter at faren døydde, flytte Aslak heim til Storåslid 4.

 
English translation

Aslak Vetleson Storåslid 3a used S.Tveiten until his father died around 1638. Before that he probably lived at Skafså 2 until around 1615.

In 1620 Aslak sued Tov «Ringestu» of Nesland for 1 markebol at Groven which he had purchased from Tor Byrte (Floten 1) in 1604. Tov believed his father-in-law had purchased the land before that time, but had no proof.

In 1624 the property of Aslak was in Tveiten, Håtveit, Sending, Kallåk, Groven and Dyrland in Åmotsdal. It was about 9 tnK. After his father died, Aslak moved home to Storåslid 4.

SKAFSÅ
Gnr. 55
Page 173-176

 
2.      
 
3.
Aslak
N. 1602-1615  
Alv
N. 1618-1622  

Garden hadde ikkje brukarar i dei eldste skattelistene. Frå 1602 finn me Aslak V. nemnt på garden. Han var skysskaffar i 1604 og nemndemann i 1605. Matrikkelen 1615 syner at han åtte 2 tnK i Tveiten i Skafså, 1½ tnK i Kallåk i Vinje og 2 mK i Håtveit i Lårdal, det siste «innskreven hos Oluf Omlis gods». Det synest klart at det var Aslak Vetleson Storåsli 3a som budde her desse åra. Seinare flytte han til S.Tveiten 2 og broren Alv Vetleson Storåsli 3c tok over Skafså. Alt i 1615 åtte Alv Skafså med versystera si 4 mK i Dale i Vrådal. Seinare åtte han 1 tnK i Skafså, 1 tn 4 mK i Tveiten, 1 tnK i Lauvvik, 4½ mK i Opsund og 1 tnK i Skræi. Dette er den same jorda som Alv N.Tveiten 1 hadde i 1624.

Alv bruka først både N.Tveiten 1 og Ø.Åmli 3. Etter at han kom til Skafså, hadde han framleis N.Tveiten, men ikring 1623 flytte han frå Skafså og bruka etter det berre N.Tveiten 1.

 
English translation

The farm had no users in the oldest tax lists. From 1602 we find Aslak V. mentioned at the farm. He was a skysskaffar [a person who provides transportation by horse-drawn wagon] in 1604 and juryman in 1605. The 1615 Matrikkelen [tax roll] shows that he had 2 tnK at Tveiten in Skafså, 1½ tnK at Kallåk in Vinje and 2 mK at Håtveit in Lårdal, the last «innskreven hos Oluf Omlis gods» [inscribed on property at Oluf Omli's place]. It seems obvious that it was Aslak Vetleson Storåsli 3a who lived here these years. Later he moved to S.Tveiten 2 and his brother Alv Vetleson Storåsli 3c took over Skafså. Already in 1615 Alv Skafså had with his sister-in-law 4 mK at Dale in Vrådal. Later he had 1 tnK at Skafså, 1 tn 4 mK at Tveiten, 1 tnK at Lauvvik, 4½ mK at Opsund and 1 tnK at Skræi. This is the same land that Alv N.Tveiten 1 had in 1624.

Alv used first both N.Tveiten 1 and Ø.Åmli 3. After he came to Skafså, he still had N.Tveiten, but around 1623 he moved from Skafså and after that only used N.Tveiten 1.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]