GENERATION 15

GENERATION 13
Alv Vetleson

[husband of Guro]
GENERATION 14
Ånund Kjetilson

[husband of Torbjørg]

Gunleik Levordson VÆTING
born:                                                      
marr:                          
died:   Fyresdal
father:Levord Levordson VÆTING
mother:_____ Bjørguvsdotter VÆTING
 
Gro Gunleiksdotter HÆRSTAD
born:                                                      
marr:                          
died: -Sk1668 Fyresdal
father: 
mother: Biography

The name of the Væting farm is said to be derived from the words vatr or vatn meaning lake or water. It is believed the name of the Hærstad farm comes from the man's name Hedinn.

BJØRGUV VÆTING's youngest daughter Ingelev and her husband Jakob "Gronningen" had Væting, but because of a disagreement between them, the king took over the farm. In 1557 Torbjørn Torjusson and his wife Helga Bjørguvsdtr (sister of Ingelev) bought the farm back, paying gold to her brothers (TALLAK and Salomon). This gave them Væting free and clear. In 1564, Ingelev sued Torbjørn and Helga for the land and it was agreed that Torbjørn would pay Ingelev land rent for the rest of her life.

Troubles continued and it appears that Torbjørn stabbed his wife. There were then claims, by Helga, of bribes and collusion between Torbjørn and the authorities. Later Helga sued GUNLEIK LEVORDSON for taking the farm.

BJØRGUV's daughter married LEVORD LEVORDSON and they lived at Væting. Their son GUNLEIK LEVORDSON married GRO GUNLEIKSDOTTER and settled at Hærstad. GUNLEIK was the first user at Hærstad. He was lagrettemann [sheriff] there. He later had land at Midtbø in Nissedal, Dale in Vrådal, and Tortveit in Fyresdal.

GUNLEIK owned land in 1603, but died not long after that. Probate for his wife GRO was not held until 1668, but it is believed that she had been deceased for many years by then. GUNLEIK and GRO had five daughters and GRO outlived them all.  [GUNHILD HELGESDOTTER?]18   [mother? or wife? of Bjørguv]
   BJØRGUV VÆTING17
    Solomon Bjørguvson16
    TALLAK BJØRGUVSON16
     JON TALLAKSON15 + ASGJERD15
      Tallak Jonson14
      TARJEI JONSON14
       KRISTI TARJEISDOTTER11
      Kjetil Jonson14
    Helga Bjørguvsdotter16 + Torbjørn Torjusson BROKKE16
    DOTTER16 + LEVORD LEVORDSON16
     Sigurd15
     GUNLEIK LEVORDSON15 + GRO GUNLEIKSDOTTER15
      GURO GUNLEIKSON13 + ALV VETLESON13
      TORBJØRG GUNLEIKSON14 + ÅNUND KJETILSON14    
     Halvor15
    Dotter [Ingelev?]16 + Jakob "Grøningen"16


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Birgit
  husband Ånund Hærstad
                 
 
                 
 
                 
 
HÆRSTAD 1a   
HÆRSTAD 4   
page 1378 Fyresdal   
page 1378 Fyresdal   
Gunhild
  husband Halvor Olavson
 
 
 
 
 
 
HÆRSTAD 1b   
TORTVEIT   
page 1378 Fyresdal   
page 1361 Fyresdal   
GURO GUNLEIKSDOTTER
  husband ALV VETLESON
 
 
 
 
-Sk1669
-1627
HÆRSTAD 1c   
NORDRE TVEITEN 1   
page 1378 Fyresdal   
page     91 Skafså   
TORBJØRG GUNLEIKSDOTTER
  husband ÅNUND KJETILSON
 
 
 
 
 
-Sk1668
HÆRSTAD 1d   
MOMRAK 2a   
page 1378 Fyresdal   
page   508 Fyresdal   
Gro
  husband Rolleiv Gjermundson
 
 
 
 
 
 
HÆRSTAD 1e   
DØLI 3a   
page 1378 Fyresdal   
page     37 Skafså   
Chronology of Gunleik Levordson and Gro Gunleiksdotter

  before-1557 -   Væting taken by king. (Fyresdal Bygdebok)     
  -1557 -   Væting purchased back by Torbjørn Torjusson and his wife Helga. (Fyresdal Bygdebok)     
  -1564 -   Torbjørn agrees to pay Ingelev rent for the rest of her life. (Fyresdal Bygdebok)     
  -Sk.1576 -   Probate for Bjørguv Væting. (Fyresdal Bygdebok)     
  -1578 -   Levord Levordson was lagrettemann [sheriff] at Valebjørg. (Fyresdal Bygdebok)     
  1587-1603 -   Gunleik at Hærstad, dies shortly after. (Fyresdal Bygdebok)     
  -Sk.1668 -   Probate after Gro died. (Fyresdal Bygdebok)     

Translations from the
Fyresdal Bygdebok
VÆTING
Gnr. 35
Page 621

 
 

Frå gamalt må namnet ha vore Vætingr utleia frå vatr eller vatn. Dette viser til at jorda var myret og våtlendt.

 
English translation

From old times the name may have been Vætingr, taken from vatr or vatn [lake or water]. This indicates that the land was swampy and marshy.


 
 
5.     Bjørguv

Eit dokument frå 1564 omtalar Ingelev (Bjørguvsdtr Væting?), som freista få att jord i Brokke frå Torbjørn Brokke. Ho hadde vore gift med Jakob "Grøningen" og hadde mista Brokke til kongen på grunn av ei usemje mellom dei.

 
English translation

A document from 1564 mentions Ingelev (Bjørguvsdtr Væting?), who tried to get land in Brokke back from Torbjørn Brokke. She had been married to Jakob "Grøningen" and had lost Brokke to the king on account of a disagreement between them.


 

Bjørguv (-Sk.1576)

 
 Born:
 a.Salomon  Væting 6
 b.Tallak  Væting 7
 c.Helga  Gm Torbjørn Torjusson Brokke 1
 d.Dtr  ?Gm Levord Levordson Væting 10
 e.Dtr [Ingelev?]     [Gm Jakob "Groningen"?]
 
 
10.     Levord

Så seint som i 1668 kom ei sak opp på tinget i Fyresdal. Det var Talleiv Metveit, Olav Landsverk, Gunleik Hærstad, Orm Fardal Nøra og Bjørguv Kleivi som meinte dei ikkje hadde fått full arv etter godmora til "mor" deira, som heitte Gunhild Helgesdtr. Etter så lang tid er det vanskeleg å plassere Gunhild i tid, men tidleg 1500tal kan vere truleg. Odelen til Gunhild var 12 markebol i Væting og 4 tnK i Metveit med Landsverk og Slåttedalen. Motparten var Jon Nordbø og Anstein Tveitane frå Nissedal og Olav Bergland og Jon Væting.

Jon Nordbø og dei andre svara at dei ville prove at arvingane etter Levord Levordson hadde selt frå seg arven. Saka vart utsett, og me høyrer ikkje meir om ho.

Me finn etterkomarar etter båe desse brørne i den før omtala saka frå 1668. Levord Levordson kan ha vore gift med ei syster, og den siste systera kan ha vore formor til dei andre. Såleis må Gunhild Helgesdtr ha vore mor til Bjørguv eller kona hans utan at me kan seie noko nærare om det.

Kor Levord Levordson frå saka i 1668 budde, veit me ikkje. Det som synest truleg er et han var gift med ei dotter til Bjørguv Væting og hadde med ho to søner me kjenner til. Ein Levord Levordson var lagrettemann på Valebjørg i 1578.

 
English translation

As late as 1668 a lawsuit came up in court in Fyresdal. It was Talleiv Metveit, Olav Landsverk, Gunleik Hærstad, Orm Fardal Nøra and Bjørguv Kleivi who believed they had not received full inheritance after the grandmother of their "mother" died, who was called Gunhild Helgesdtr. After so long a time it is difficult to place Gunhild in time, but early 1500's might be likely. The allodial property of Gunhild was 12 markebol at Væting and 4 tnK at Metveit with Landsverk and Slåttedalen. The opposition was Jon Nordbø and Anstein Tveitane from Nissedal and Olav Bergland and Jon Væting.

Jon Nordbø and the others replied that they wanted to prove that the heirs after Levord Levordson died had sold their inheritance. The lawsuit was postponed, and we hear no more about it.

We find descendants after both these brothers died in the before mentioned lawsuit from 1668. Levord Levordson may have been married to one sister, and the last sister may have been grandmother [Bjørguv's mother] of the other. In this manner Gunhild Helgesdtr may have been the mother of Bjørguv or his wife except that we can see almost nothing about that.

From the lawsuit in 1668, where Levord Levordson lived, we do not know. It is believed that he probably was married to a daughter of Bjørguv Væting and had with her two sons we know of. A Levord Levordson was lagrettemann [sheriff] of Valebjørg in 1578.


 

Levord Levordson

 

Gm ?Bjørguvsdtr Væting 5d

 
 Born:
 a.Sigurd-Sk.1639 Ø.Lislestog 1
 b.Gunleik  Hærstad 1
 c.Halvor  Sjå Kleivi
 HÆRSTAD
Gnr. 81
Page 1376

 
 

Namnet vert tolka ut frå mannsnamnet Hedinn, og garden vert rekna som ein av dei eldste i Fyresdal.

 
English translation

The name [HÆRSTAD] is interpreted from the man's name Hedinn, and the farm is regarded as one of the oldest in Fyresdal.


 
 
1.       Gunleik
N. 1587-1603  

Den fyrste brukaren me finn på garden var Gunleik Levordson. I 1587 fekk han pant i ¼ av Midtbø i Nissedal frå Olav Gunnarson for 19 dalar. På den tida var han mykje nytta som lagrettemann. Eit brev frå 1601 fortel at Gunleik fekk 8 markebol i Dale i Vrådal frå Olvar Gunnuvson Lauvvik mot å gje 4½ markebol i S.Lauvvik og 28 dalar att.

I 1603 var han eigar av 3 tnK i Hærstad og 3 tnK i Tortveit, men døydde ikkje lenge etter. Me kan ikkje forstå likare enn at han må ha vore gift med Gro Gunleiksdtr som det vart halde skifte etter så seint som i 1669. Ho må då ha vore død i mange år, men skiftet fortel at ho vart utgamal og overlevde alle døtrene sine. Det var 2 tnK skyldgods etter henne og ei gjeld på 140 rd. Her var ikkje lausøyre då ho i "langsommelig tid har vert udi vanmagt og har vert hos sine barnebarn".

Etter at Gunleik døydde, vart enkja kanskje gift att med Tarald eller Halvor som hadde garden ei tid. Ho seiast ha vore gift med lensmannen Rolv Gjermundson på Døli 6 i Skafså, men helst var det ei dotter som var gift med han. Samla jordegods var i 1615 delt mellom versønene og ei dotter som då ikkje var gift. Gunleik må ha ått 1 tn 4 mK i Dale i Vrådal, 4 tnK i Oppsund i Nissedal(?), 4 mK i Lie og 2 tnK i N.Tveiten i Skafså utanom jorda i Hærstad Songedal og Tortveit. Dette vert over 16 tnK!

 
English translation

The first user we find at the farm was Gunleik Levordson. In 1587 he got a mortgage on ¼ of Midtbø in Nissedal from Olav Gunnarson for 19 dalar [money]. At that time he was used a great deal as a lagrettemann [sheriff]. A 1601 document tells that Gunleik received 8 markebol at Dale in Vrådal from Olvar Gunnuvson Lauvvik in return for 4½ markebol at S.Lauvvik and 28 dalar [money].

In 1603 he was owner of 3 tnK at Hærstad and 3 tnK at Tortveit, but died not long after. We cannot determine anything other than he must have been married to Gro Gunleiksdtr whose probate was held as late as 1669. She must have then been dead for many years, but the probate tells that she was aged and outlived all her daughters. There was 2 tnK skyldgods [assessed land value] after she died and a debt of 140 rd. There was no personal property since she was old and frail and lived for a long time at her grandchild's home.

After Gunleik died, his widow perhaps was married again to Tarald or Halvor who had the farm a while. She is said to have been married to sheriff Rolv Gjermundson of Døli 6 in Skafså, but rather it was a daughter who was married to him. In 1615 collected land property was divided between a son-in-law and a daughter who was not married. Gunleik may have owned 1 tn 4 mK at Dale in Vrådal, 4 tnK at Oppsund in Nissedal(?), 4 mK at Lie and 2 tnK at N.Tveiten in Skafså in addition to the land at Hærstad, Songedal and Tortveit. This is over 16 tnK!


 

Gunleik Levordson (Væting 10b)

 

Gro Gunleiksdtr (-Sk.1668)

 
 Born:
 a.Birgit          Gm Ånund Hærstad 4
 b.Gunhild          Gm Halvor Olavson Tortveit 3
 c.Guro           Gm Alv Vetleson N.Tveiten 1, Skafså
 d.Torbjørg          Gm Ånund Kjetilson Momrak 6
 e.Gro          Gm Rolleiv Gjermundson Døli 6, Skafså
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]