GENERATION 10

GENERATION 9

Halvor Talleivson SKAFSÅ
born:         -1651 Skafså, Telemark
marr:                                          
died:         -1739 Skafså, Telemark            
father:Talleiv Halvorson SKAFSÅ
mother:Anne Drengsdotter ÅSLAND
 
Torbjørg Olavsdotter VIKEN
born:         -1658 Skafså, Telemark            
marr:                    
died:         -1729 Skafså, Telemark            
father:Olav Olavsson VIKEN
mother:Anne Talleivsdotter JORDETBiography

HALVOR TALLEIVSON was born at Skafså in 1651. He may have farmed the land with his father beginning around 1678, although this is uncertain. He obtained the farm, in 1688, after his father died, as was usual for the oldest son. He sold some of the land in 1698. He had mortgages on the farm between 1700-1718, but owned it free of debt after 1718.

In 1695, HALVOR got the allodial rights to Seltveit and got the farm free of debt for 370 rd in 1697. He bought more between 1701 and 1721, including Mykli, which he bought from his brother Olav in 1706. HALVOR then gave Skafså to his son, and HALVOR moved to Seltveit, near Skasfå. He remained there almost until the time he died.

TORBJØRG OLAVSDOTTER was born at Viken in 1658. She became the sole heir to Viken after her father died in 1666. HALVOR TALLEIVSON farmed there from 1680-1696.

TORBJØRG died at S.Tveiten in 1729, with a sizeable estate. When HALVOR died, in 1739, the mortgage on Viken, reduced his estate to 283 rd, which was divided among the heirs.
 


Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
TALLEIV HALVORSON
  wife BIRGIT GJERMUNDSDOTTER
         -1688
         -1692
                 
 
-Sk1749
         -1779
SKAFSÅ 11a   
VISTAD NORDRE 2g   
page 175 Skafså   
page 599 Mo   
Anne
  husband Olav Jonson
         -1683
         -1656
 
 
         -1730
         -1730
SKAFSÅ 11b   
KJETILSVEIT 11c   
page 175 Skafså   
page 137 Skafså   
Tone
  husband Kjetil Levardson
                 
 
 
 
                 
 
SKAFSÅ 11c   
N.BERGLAND 11a   
page 175 Skafså   
page 281 Skafså   
Jorunn
  husband Olav Gjermundson
         -1693
         -1684
 
 
         -1732
-Sk1753
SKAFSÅ 11d   
VISTAD NORDRE 2c   
page 175 Skafså   
page 599 Mo   
Tone
  husband Steinar Gjermundson
 
         -1690
 
 
-Sk1723
         -1766
SKAFSÅ 11e   
VISTAD NORDRE 2d   
page 175 Skafså   
page 599 Mo   


Chronology of Halvor Talleivson and Torbjørg Olavsdotter

          -1651 -   Halvor born (Mo Bygdebok)
          -1658 -   Torbjørg born (Mo Bygdebok)
          -1666 -   Torbjørg's father died. She was sole heir to Viken. (Mo Bygdebok)
          1680-1696 -   Halvor and Torbjørg lived at Viken. (Mo Bygdebok)
          -1697 -   Halvor bought Seltveit. (Mo Bygdebok)
1698-1728 -   Halvor and Torbjørg lived at Seltveit. (Mo Bygdebok)
1706 -   Halvor bought the Mykli sub-farm of Seltveit from his brother Olav. (Mo Bygdebok)
-1729 -   Torbjørg dies (Mo Bygdebok)
-1739 -   Halvor dies (Mo Bygdebok)
Translations from the
Mo Bygdebok

SKAFSÅ
Gnr. 55
Page 175
 
8.      Talleiv
N. 1651-1686  

Talleiv Halvorson Skafså 5a (1629-Sk.1688) vart med mora til Gåstjønn og vaks opp der. Alt i 1641 er Talleiv nemnd odelseigar på Skafså. Han hadde då 1 tn 1½ mK i garden og ½ tnK i Tveiten. Frå 1657 hadde han jord i Rui, Tveiten, Brokka, Skræi, Mykli, Rygnestad og Skafså. I 1688 stemna Talleiv stefaren Olav Gåskjønn og Gunstein Ormson Tveiten i Bykle for 40 rd. Stefaren hadde vore ombodsmann for han i åra 1635 til 1645. Fire år seinare vart han stemna av Gunnar Listog for hevd på Mykli, Talleiv hadde kjøpt rydningsretten i 1659 frå han og far hans for 20 rd. I 1672 var Talleiv og med å selja i V.Naper. Innan det selde han 1 kvart tnK i Rinden for 30 rd i 1670. I 1677 fekk han pant i ½ tnK i Heggard av Knut Storåsli.

Kona til Talleiv var Anne Drengsdtr Åsland 8b. Det vart halde skifte etter henne i 1681. Dei åtte odel i Skafså, Mykli, Rui, Brokka, Heggard, Åsland og Tveiten, tilsaman 6 tn 4 m 3 notK. Her var og for 280 rd i uteståande krav og verdiar i sylv og lausøyre. Skifte etter Talleiv vart halde i 1688. Jordegodset var då heile 7 kvart tnK i Skafså, 2 tnK i Midtgarden Klauvreid, 1 tnK i Brokke i Veum, 1 tnK i Trae i Åmotsdal, 1 tnK i Gausbu, 1½ kvart tnK i Mykli og pant i 1 kvart tnK i Heggard.

 
English translation

Talleiv Halvorson Skafså 5a (1629-Sk.1688) accompanied his mother to Gåstjønn and grew up there. Already in 1641 Talleiv is called allodial owner of Skafså. He had then 1 tn 1½ mK at the farm and ½ tnK at Tveiten. From 1657 he had land at Rui, Tveiten, Brokka, Skræi, Mykli, Rygnestad and Skafså. In 1688 Talleiv sued his stepfather Olav Gåskjønn and Gunstein Ormson Tveiten in Bykle for 40 rd. His stepfather had been a grievance officer for him during years 1635 to 1645. Four years later he was sued by Gunnar Listog for half of Mykli, Talleiv had purchased the rydning [area cleared by removing rocks to the perimeter] rights in 1659 from him and his father for 20 rd. In 1672 Talleiv also agreed to sell V.Naper. Prior to that he sold 1 quarter tnK at Rinden for 30 rd in 1670. In 1677 he got a mortgage for ½ tnK at Heggard from Knut Storåsli.

Talleiv's wife was Anne Drengsdtr Åsland 8b. Probate was held after her death in 1681. They owned allodial property in Skafså, Mykli, Rui, Brokka, Heggard, Åsland and Tveiten, all together 6 tn 4 m 3 notK. There was also an outstanding claim of 280 rd and value in silver and personal property. Probate after Talleiv died was held in 1688. The land property was then in total 7 quarter tnK at Skafså, 2 tnK at Midtgarden Klauvreid, 1 tnK at Brokke in Veum, 1 tnK at Trae in Åmotsdal, 1 tnK at Gausbu, 1½ quarter tnK i Mykli and a mortgage for 1 quarter tnK at Heggard.


 Born:
 a. Halvor 1651-1739 Skafså 11
 b.Sveinung   Brokka 14
 c.Olav 1671-1731 N.Håtveit 19
 d.Gro   Gm 1: Kjetil Talleivson N.Kleivi 17
Gm 2: Gunnar Ø.Åmli 15
 e.Torbjørg   Gm Olav Midtbø
 
 
9.      Halvor
N. 1678-1710  

Talleiv dela garden med ein Halvor frå 1678. Kanskje var det sonen Halvor Talleivson, men seinare var det to med namnet Halvor på garden. Det var då Halvor Alvson N. Åmli 8 som bruka ein part i Skafså ved sida av sin eigen gard. Han åtte 3 kvart tnK som han hadde arva etter mor si. Desse panta han i 1700 til Kristoffer Blom for 120 rd, men løyste dei att og panta dei til Hans Tysk i Arendal. Først i 1718 selde han til Halvor Talleivson Skafså for 500 rd.

 
English translation

Talleiv shared the farm with a Halvor from 1678. Perhaps it was his son Halvor Talleivson, but later there were two with the name Halvor at the farm. Then there was Halvor Alvson N. Åmli 8 who used a part of Skafså next to his own farm. He owned 3 quarter tnK which he had inherited after his mother died. He mortgaged these in 1700 to Kristoffer Blom for 120 rd, but bought them back and mortgaged them to Hans Tysk in Arendal. Early in 1718 he sold to Halvor Talleivson Skafså for 500 rd.


 
11.      Halvor
N. 1688
     1692-1720  
     1723  

Halvor Talleivson Skafså 8a (1651-1739) fekk garden etter faren som vanleg var for eldste sonen. Han kan ha bruka tidlegare (sjå Skafså 9), men det er ikkje truleg. I 1698 selde han ½ tnK skyldgods i Tveiten til Talleiv Knutson for 24 rd.

I 1695 fekk Halvor odelsretten til Seltveit og løyste garden i 1697. Etter det bruka han Seltveit 9 under Skafså.

Halvor Talleivson kjøpte 3 kvart tnK frå Halvor Alvson N. Åmli for 500 rd i 1718. Odelsretten til denne parten kjøpte han i 1721 frå Olav Ånundson Groven i Eidsborg for 20 rd. Sonen fekk då Skafså og han sjølv flytte til Seltveit.

Halvor var gift med Torbjørg Olavsdtr Viken 5a (1658-1729) og bruka Viken 8 ei tid før dei kom til Skafså. Det vart halde skifte etter Torbjørg på S.Tveiten i 1729. Jordegodset var 2½ tnK odel i Skafså, 2 tnK i Viken, 1 tn 4 mK i Seltveit, 1 tnK i Torstveit, 1 tnK i Lid i Mo og ½ tnK i Mykli. Med lausøyre vart verdet av buet sett til heile 2215 rd. Skifte etter Halvor vart halde på Viken i 1739. Han åtte då noko pant i Viken så det vart 283 rd å dela.

 
English translation

Halvor Talleivson Skafså 8a (1651-1739) obtained the farm after his father died as was usual for the oldest son. He may have used the farm earlier (see Skafså 9), but it is not likely. In 1698 he sold ½ tnK skyldgods [assessed land value] in Tveiten to Talleiv Knutson for 24 rd.

In 1695 Halvor got the allodial rights to Seltveit and bought the farm in 1697. After that he used Seltveit 9 under Skafså.

Halvor Talleivson bought 3 quarter tnK from Halvor Alvson N. Åmli for 500 rd in 1718. He bought the allodial rights to this part in 1721 from Olav Ånundson Groven in Eidsborg for 20 rd. His son then got Skafså and he himself moved to Seltveit.

Halvor was married to Torbjørg Olavsdtr Viken 5a (1658-1729) and used Viken 8 for a time before they came to Skafså. Probate was held after Torbjørg died at S.Tveiten in 1729. The land estate was 2½ tnK allodial property in Skafså, 2 tnK in Viken, 1 tn 4 mK in Seltveit, 1 tnK in Torstveit, 1 tnK in Lid in Mo and ½ tnK in Mykli. With the personal property, the value of the estate was estimated at a total 2215 rd. Probate after Halvor died was held at Viken in 1739. He then had some mortgage on Viken so there was 283 rd to divide. Born:
 a. Talleiv 1688-Sk.1749 Skafså 12
 b.Anne 1683-1730 Gm. Olav Jonson S.Tveiten 10
 c.Tone   Gm Kjetil Levardson N.Bergland 12
 d.Jorunn 1693-1732 Gm Olav Gjermundson N.Vistad 5
 e.Tone         -Sk.1723 Gm Steinar Gjermundson Viken 13
 VIKEN
Gnr. 44
Pages 7-8

5.      Olav
N. 1654-1668

Olav Olavson Viken 3a (1628-Sk.1666) fekk garden i 1654. Han hadde vore tenar med halv løn på Døli i 1650. Saman med Kjetil Kolkjøn åtte han 2 mK i Mjaugedal i Lårdal, 4 mK i Groven, 1 tnK i Lofthus og 2 tnK i Viken. Seinare var her og 1 tnK i Kleivi.

Olav fekk i 1665 Torstveit av Tarjei Tjøstovson S.Vistad mot øydegarden Tveiten i Eidsborg. Året etter tinglas han og Gunnar Seltveit eit brev om at foreldra deira hadde fått 22 rd og 1 tunne tjære av broren Tjøstov Kjetilson for halve Torstveit. Olav levde ikkje lenge etter det, for skifte etter han vart halde same året. Kona hans var Anne Talleivsdtr Jordet 6a og dei åtte Viken og øydegarden Torstveit, men hadde gjeld på over 209 rd. Berre to år seinare vart det halde skifte etter enkja Anne Talleivsdtr. Jorda var den same, men gjelda var berre 30 rd. Torjus Jordet hadde fått Torstveit og støylen Hovden for 98 rd som han skulle ha.

 
English translation

Olav Olavson Viken 3a (1628-Sk.1666) obtained the farm in 1654. He had been a servant for half pay at Døli in 1650. Together with Kjetil Kolkjøn he owned 2 mK at Mjaugedal in Lårdal, 4 mK at Groven, 1 tnK at Lofthus and 2 tnK at Viken. Later there was also 1 tnK at Kleivi.

In 1665 Olav obtained Torstveit from Tarjei Tjøstovson S.Vistad in return for the abandoned Tveiten farm at Eidsborg. The year after he and Gunnar Seltveit [first cousin of Olav] were served a letter that [stated] their parents [the two fathers of Olav and Gunnar] had received 22 rd and 1 tunne tar from their [the two fathers'] brother Tjøstov Kjetilson for half of Torstveit. Olav did not live long after that, for his probate was held after he died the same year. His wife was Anne Talleivsdtr Jordet 6a and they owned Viken and the abandoned Torstveit farm, but had indebtedness of over 209 rd. Only two years later probate was held after the widow Anne Talleivsdtr died. It was the same land, but indebtedness was only 30 rd. Torjus Jordet had received Torstveit and the Hovden pasture for 98 rd which he should have.


 Born:
 a.Torbjørg1658-1729 Gm Halvor Talleivson Viken 8
 b.Jorunn  Døydde ugift før 1668
 
8.      Halvor
N. 1681-1696

Frå 1680 var det Halvor Talleivson Skafså 8a (1651-1739) som bruka. Retten til garden fekk han med kona Torbjørg Olavsdtr Viken 5a (1658-1729) som var einearving til Viken etter skifta i 1666 og 1668.

English Translation

Since 1680 it was Halvor Talleivson Skafså 8a (1651-1739) who farmed. He obtained the rights to the farm from his wife Torbjørg Olavsdtr Viken 5a (1658-1729) who was sole heir to Viken after the probates in 1666 and 1668.


 
11.      Talleiv
N. 1716-1720

Talleiv var son til Halvor Skafså 11 og budde seinare på Skafså 12.

 
English translation

Talleiv was the son of Halvor Skafså 11 and he lived later at Skafså 12.


 SELTVEIT
Gnr. 51
Page 122

9.      Halvor
N. 1698-1728  

Halvor [Jonson] vart stemna i 1695 av Halvor Talleivson Skafså 11 for odelen i Seltveit. Kona til Halvor Skafså, Torbjørg Olavsdtr frå Viken, var nærast denne odelen, meinte han. Det vart til at Halvor Skafså fekk løysa garden i 1697 for 370 rd. Han betala og 9 rd til Gunnar Ådneson Vesterdal for odelsretten i 1702 og 41 rd til Olav Gunnarson i 1714. Etter det bruka Halvor Seltveit under Skafså nesten til han døydde. Rett før 1730 bytte han gard med versonen Olav Jonson S.Tveiten 9. Både Olav og kona Anne Halvorsdtr døydde på Seltveit i 1730 og det vart halde skifte etter dei, men det er fortalt under S.Tveiten.

 
English translation

Halvor [Jonson] was sued in 1695 by Halvor Talleivson Skafså 11 for the allodial property at Seltveit. Halvor Skafså's wife, Torbjørg Olavsdtr from Viken, was first in line for this allodial property, he believed. It happened that Halvor Skafså got the farm free of debt in 1697 for 370 rd. He also paid 9 rd to Gunnar Ådneson Vesterdal for the allodial rights in 1702 and 41 rd to Olav Gunnarson in 1714. After that Halvor Seltveit farmed close to Skafså almost until he died. Right before 1730 he traded a farm with his son-in-law Olav Jonson S.Tveiten 9. Both Olav and his wife Anne Halvorsdtr died at Seltveit in 1730 and probate was held after they died, but that is told under S.Tveiten.


 SELTVEIT
Gnr. 51
MYKLI
Page 133

10.      Halvor
N. 1723-1728  

Olav Talleivson selde Mykli for 220 rd til broren Halvor Talleivson Skafså 11 i 1706. Ei tid var det nokre ukjende leiglendingar på garden, men Halvor er ført som brukar nokre år sjølv og. Ei Tone Mykli var kyrkjeverje og vart stemna for gjeld i 1714.

 
English translation

Olav Talleivson sold Mykli for 220 rd to his brother Halvor Talleivson Skafså 11 in 1706. For a while there were some unknown tenant farmers at the farm, but Halvor is listed as the farmer himself for some years also. A Tone Mykli was church warden and was sued for indebtedness in 1714.


 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]