GENERATION 11

GENERATION 10

Talleiv Halvorson SKAFSÅ
born:         -1629 Skafså, Telemark
marr:                                                          
died: -Sk1688 Skafså, Telemark
father:Halvor Alvson SKAFSÅ
mother:Tone Talleivsdotter LUNDEHALL
 
Anne Drengsdotter ÅSLAND
born:                                          
marr:                                          
died: -Sk1681 Skafså, Telemark
father:Dreng Ormson ÅSLAND
mother:Ingebjørg TarjeisdotterBiography

TALLEIV HALVORSON's father died when TALLEIV was but an infant. His mother, TONE TALLEIVSDOTTER, married second to Olav Olavson of Gåstjønn, and TALLEIV lived at Gåstjønn with them.

By the time TALLEIV was twelve years of age, he was called owner of Skafså. Later, he had land at Rui, Tveiten, Brokka, Skræi (Fyresdal), Mykli, Rygnestad (Aust Agder) and Skafså. In addition, he sold land at Rinde, V.Naper (Fyresdal) and Heggard. Later, he got a mortgage at Heggard. Probate after TALLEIV died, disclosed even more land he owned, including land at Midtgarden Klauvreid, Gausbu, Brokke i Veum (Fyresdal), and Trae in Åmotsdal (Vinje).

It was when TALLEIV was about the age of thirty, that he got the rights to Mykli. The farm was far away to the west, but he had help from tenant farmers. He was sued a couple of times over the rights and ownership, but he prevailed and kept the farm until his death. TALLEIV left Mykli to his son Olav. Mykli is on present day Highway 45, the road to Setesdal (in Aust-Agder), downriver from Borsæ Lake.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
HALVOR TALLEIVSON
  wife TORBJØRG OLAVSDOTTER
         -1651
         -1658
                 
 
         -1739
         -1729
SKAFSÅ 8a   
VIKEN 5a   
page 175 Skafså   
page 7 Skafså   
Sveinung                                       SKAFSÅ 8b    page 175 Skafså   
Olav
  wife Anne Åsulsdotter
         -1671
-1679
 
 
         -1731
-1739
SKAFSÅ 8c   
ÅSE 13a   
page 175 Skafså   
page 233 Mo   
Gro
  husband Kjetil Talleivson
  husband Gunnar Bjørguvson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKAFSÅ 8d   
KLEIVI NEDRE 17 
ØVRE ÅMLI 15   
page 175 Skafså   
page 78 Skafså   
page 248 Skafså   
Torbjørg
  husband Olav Midtbø
 
 
 
 
 
 
SKAFSÅ 8e   
   
page 175 Skafså   
   


Chronology of Talleiv Halvorson and Anne Drengsdotter

          -1629 -   Talleiv born (Mo Bygdebok)
         -c1630 -   Talleiv's father (Halvor Alvson) dies (Mo Bygdebok)
1635-1645 -   Talleiv's stepfather (Olav Gåstjønn) was grievance officer for Talleiv (Mo Bygdebok)
          -1641 -   Talleiv called allodial owner of Skafså (Mo Bygdebok)
          -1657 -   Talleiv had land at Rui, Tveiten, Brokka, Skræi, Mykli, Rygnestad and Skafså (Mo Bygdebok)
          -1659 -   Talleiv purchases rights to Mykli from Gunnar Listog (Mo Bygdebok)
          -1661 -   Talleiv owned Rui (Mo Bygdebok)
          -1670 -   Talleiv sells 1 quarter tnK at Rinden (Mo Bygdebok)
          -1672 -   Talleiv sued by Gunnar Gunnarson over Mykli. Talleiv paid. (Mo Bygdebok)
          -1677 -   Talleiv got mortgage for 1/2 tnK at Heggard in Storåsli - Gnr. 57/4 (Mo Bygdebok)
-Sk.1681 -   Anne dies (Mo Bygdebok)         
-1686 -   Talleiv sued by Jorunn Gunnarsdtr over Mykli. Talleiv won. (Mo Bygdebok)         
-Sk.1688 -   Talleiv dies (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok

SKAFSÅ
Gnr. 55
Page 173-176

5.      Halvor
N. 1625  

Det var Halvor som åtte garden i 1625. Han var kanskje son til Alv N.Tveiten 1, men ganske visst så var han gift med Tone Talleivsdtr Lundehall frå Fyresdal. Ikring 1630 eller litt seinare døydde Halvor og Tone gifte seg andre gongen med Olav Gåstjønn 2.

 
English translation

It was Halvor who had the farm in 1625. He was perhaps a son of Alv N.Tveiten 1, but certainly he was married to Tone Talleivsdtr Lundehall from Fyresdal. About 1630 or a little later Halvor died and Tone married the second time to Olav Gåstjønn 2.


 Born:
 a. Talleiv 1629-Sk.1688 Skafså 8
 
8.      Talleiv
N. 1651-1686  

Talleiv Halvorson Skafså 5a (1629-Sk.1688) vart med mora til Gåstjønn og vaks opp der. Alt i 1641 er Talleiv nemnd odelseigar på Skafså. Han hadde då 1 tn 1½ mK i garden og ½ tnK i Tveiten. Frå 1657 hadde han jord i Rui, Tveiten, Brokka, Skræi, Mykli, Rygnestad og Skafså. I 1688 stemna Talleiv stefaren Olav Gåskjønn og Gunstein Ormson Tveiten i Bykle for 40 rd. Stefaren hadde vore ombodsmann for han i åra 1635 til 1645. Fire år seinare vart han stemna av Gunnar Listog for hevd på Mykli, Talleiv hadde kjøpt rydningsretten i 1659 frå han og far hans for 20 rd. I 1672 var Talleiv og med å selja i V.Naper. Innan det selde hanPrior to that he sold 1 kvart tnK i Rinden for 30 rd i 1670. I 1677 fekk han pant i ½ tnK i Heggard av Knut Storåsli.

Kona til Talleiv var Ann Drengsdtr Åsland 8b. Det vart halde skifte etter henne i 1681. Dei åtte odel i Skafså, Mykli, Rui, Brokka, Heggard, Åsland og Tveiten, tilsaman 6 tn 4 m 3 notK. Her var og for 280 rd i uteståande krav og verdiar i sylv og lausøyre. Skifte etter Talleiv vart halde i 1688. Jordegodset var då heile 7 kvart tnK i Skafså, 2 tnK i Midtgarden Klauvreid, 1 tnK i Brokke i Veum, 1 tnK i Trae i Åmotsdal, 1 tnK i Gausbu, 1½ kvart tnK i Mykli og pant i 1 kvart tnK i Heggard.

 
English translation

Talleiv Halvorson Skafså 5a (1629-Sk.1688) accompanied his mother to Gåstjønn and grew up there. In 1641 Talleiv is called allodial owner of Skafså. He had then 1 tn 1½ mK at the farm and ½ tnK at Tveiten. From 1657 he had land at Rui, Tveiten, Brokka, Skræi, Mykli, Rygnestad and Skafså. In 1688 Talleiv sued his stepfather Olav Gåskjønn and Gunstein Ormson Tveiten in Bykle for 40 rd. His stepfather had been a grievance officer for him during years 1635 to 1645. Four years later he was sued by Gunnar Listog for half of Mykli, Talleiv had purchased the rydning [area cleared by removing rocks to the perimeter] rights in 1659 from him and his father for 20 rd. In 1672 Talleiv also agreed to sell V.Naper. Prior to that he sold 1 quarter tnK at Rinden for 30 rd in 1670. In 1677 he got a mortgage for ½ tnK at Heggard from Knut Storåsli.

Talleiv's wife was Ann Drengsdtr Åsland 8b. Probate was held after her death in 1681. They owned allodial property in Skafså, Mykli, Rui, Brokka, Heggard, Åsland and Tveiten, all together 6 tn 4 m 3 notK. There was also an outstanding claim of 280 rd and value in silver and personal property. Probate after Talleiv died was held in 1688. The land property was then in total 7 quarter tnK at Skafså, 2 tnK at Midtgarden Klauvreid, 1 tnK at Brokke in Veum, 1 tnK at Trae in Åmotsdal, 1 tnK at Gausbu, 1½ quarter tnK i Mykli and a mortgage for 1 quarter tnK at Heggard.


 Born:
 a. Halvor 1651-1739 Skafså 11
 b.Sveinung   Brokka 14
 c.Olav 1671-1731 N.Håtveit 19
 d.Gro   Gm 1: Kjetil Talleivson N.Kleivi 17
Gm 2: Gunnar Ø.Åmli 15
 e.Torbjørg   Gm Olav Midtbø
 
 
9.      Halvor
N. 1678-1710  

Talleiv dela garden med ein Halvor frå 1678. Kanskje var det sonen Halvor Talleivson, men seinare var det to med namnet Halvor på garden. Det var då Halvor Alvson N.Åmli 8 som bruka ein part i Skafså ved sida av sin eigen gard. Han åtte 3 kvart tnK som han hadde arva etter mor si. Desse panta han i 1700 til Kristoffer Blom for 120 rd, men løyste dei att og panta dei til Hans Tysk i Arendal. Først i 1718 selde han til Halvor Talleivson Skafså for 500 rd.

 
English translation

Talleiv shared the farm with a Halvor from 1678. Perhaps it was his son Halvor Talleivson, but later there were two with the name Halvor at the farm. Then there was Halvor Alvson N.Åmli 8 who used a part of Skafså next to his own farm. He owned 3 quarter tnK which he had inherited after his mother died. He mortgaged these in 1700 to Kristoffer Blom for 120 rd, but bought them back and mortgaged them to Hans Tysk in Arendal. Early in 1718 he sold to Halvor Talleivson Skafså for 500 rd.

Åsland
Gnr. 43
Pages 634-635

8.      Dreng
N. 1620-1674  

Dreng Ormson Åsland 4a (1594-Sk.1674) åtte i 1624 saman med broren 4 tnK i Åsland, 1 tnK i Skredtveit og 1 mK i Åmli i Setesdal. Sjølv hadde han kjøpt dei 2 mK i Haugehåtveit som Halvor Moghus hadde i 1615.

Tidleg på 1620talet starta prosessane om Åsland. Talleiv Åsmundson Rygnestad i Valle og syskena hans ville ha 1/3 av garden som arv etter farmora Torbjørg Drengsdtr. Dreng og Tarjei baud Rygnestadfolket jamngodt jordegods annan stad og freista gi dei Midtgarden Byrte. Talleiv Rygnestad var ikkje nøgd med det. Midtgarden var ein fjellgard utan dyrkbar jord som hadde vore aker i gamal tid. På Åsland var der udyrka mark og god plass til nydyrking. Garden hadde vore tre huslende i gamal tid, Åsland, Jordet og Bakken. Kjetil Bilstad vitna i 1627 at plassen der husa på garden stod, heitte Myre. Det vart til at Rygnestadfolket fekk arven si og Bakken vart skilt frå som eige bruk.

Dreng Ormson vart sitjande på garden i fred etter denne saka. Han åtte sine 4 tnK og var brukar til han var borti 80 år gamal. I 1667 hadde han gjesting av ein tjuv på garden. Det var Jon Olavson Vik frå Setesdal. Han stal brød, smør, fisk og to striskjorter. Skifte etter Dreng vart halde i 1674. Kona var Ingebjørg Tarjeisdtr. Jordeiga var Åsland og ½ tnK i Mykli.

 
English translation

In 1624 Dreng Ormson Åsland 4a (1594-Sk.1674) had, together with his brother, 4 tnK in Åsland, 1 tnK i Skredtveit and 1 mK in Åmli in Setesdal. He himself had purchased the 2 mK in Haugehåtveit which Halvor Moghus had in 1615.

Early in the 1620's legal actions started regarding Åsland. Talleiv Åsmundson Rygnestad in Valle and his brother wanted to have 1/3 of the farm as inheritance after their grandmother Torbjørg Drengsdtr died. Dreng and Tarjei offered the Rygnestad folks equivalent land property at another place and tried to give them Midtgarden Byrte. Talleiv Rygnestad was not pleased with that. Midtgarden was a mountain farm without arable land which had been a field in old times. At Åsland there was uncultivated ground and lots of room for new cultivation. The farm had been three huslende [smaller farms] in old times, Åsland, Jordet and Bakken. Kjetil Bilstad testified in 1627 that the place where the farm stood, was called Myre. That was until the Rygnestad folks got the inheritance themselves and Bakken was made separate as its own farm.

Dreng Ormson was living at his farm, in peace, after this lawsuit. He had his own 4 tnK and was the user until he was about 80 years old. In 1667 he had a visit from a robber at the farm. It was Jon Olavson Vik from Setesdal. He stole bread, butter, fish and two shirts. Probate after Dreng died was held in 1674. His wife was Ingebjørg Tarjeisdtr. His land ownership was Åsland and ½ tnK in Mykli.


 Born:
 a.Olav Åsland 9
 b.Anne  Gm Talleiv Halvorson Skafså 8
 Rui
Gnr. 18
Pages 279

4.      Olav
N. 1618-1640  

Det var Vetle Storåsli som åtte garden i 1615 og 1624. Den vart då skriven som 1½ tnK, men skylda i 1647 og seinare var berre 1 tn 2 mK. Då var det Olav Gåskjønn som var gardeigar. Brukarane var berre bruksfolk og lite kjende. Bjørn var gift i 1645. Etter han fylgde Åsuv og Gunnar (1614-). I 1661 var det Talleiv Skafså som åtte garden.

Olav var kyrkjeverje i Mo 1667 til 1669. Talleiv Skafså spurde i 1678 ålmugen i Mo om Olav Pålson som budde på Rui, hadde fått noko av innkomstane til kyrkja medan han var kyrkjeverje. Ålmugen svara at han ikkje hadde noko med pengane den tida han var i Mo sokn. Olav var difor truleg død eller fråflytt.

 
English translation

It was Vetle Storåsli who had the farm in 1615 and 1624. It was at that time written as 1½ tnK, but the assessed land value in 1647 and later was barely 1 tn 2 mK. Then it was Olav Gåskjønn who was farm owner. The farmers were merely farm folks and little known. Bjørn was married in 1645. After him, followed Åsuv and Gunnar (1614-). In 1661 it was Talleiv Skafså who had the farm.

Olav was church warden in Mo from 1667 to 1669. In 1678, Talleiv Skafså asked the common people in Mo whether Olav Pålson, who lived at Rui, had received some of his income while he was the warden for the church. The common people replied that he had not had any money at the time he was in the Mo district. So, Olav was probably dead or had left.


 SELTVEIT
Gnr. 51
MYKLI
Page 133

1.      Gunnar
N. 1659  

På denne tida vart Mykli rydda att. Det var Gunnar og sonen hans som byrja arbeidet. Dei betra husa og rydda plassen av øyde skog. Garden var lite eigna til korn då han låg høgt til fjells. Dei selde difor rydningsretten til Talleiv Skafså for 20 rd i 1659. Gunnar Gunnarson Listog stemna i 1672 Talleiv til tings for hevden på garden. Talleiv hadde ikkje betala dei 20 rd og vart difor dømt til å betala.

 
English translation

At this time Mykli was cleared back. It was Gunnar and his son who began the work. They improved the houses and cleared the place of forest debris. The farm was little suited for grain since it was high in the mountains. Therefore, they sold the clearing rights to Talleiv Skafså for 20 rd in 1659. In 1672, Gunnar Gunnarson Listog summoned Talleiv into court for the rights to the farm. Talleiv had not paid the 20 rd and he was therefore ordered to pay.


 
2.      Talleiv
N. 1664-1679  

Det var altså Talleiv Halvorson Skafså 8 som fekk Mykli. Han arva garden med kona si, ho Anne Drengsdtr Åsland 8b, men hadde nok leiglendingar til å driva. Han og medarvingane vart stemna for retten til Mykli av Jorunn Gunnarsdtr Døli i 1686, men vann saka på dei tidlegare omtala dokumenta om eigedomsretten.

 
English translation

So it was Talleiv Halvorson Skafså 8 who obtained Mykli. He inherited the farm with his wife, Anne Drengsdtr Åsland 8b, but probably had tenant farmers to run the farm. He and the coheirs were sued for the rights to Mykli by Jorunn Gunnarsdtr Døli in 1686, but they won the lawsuit of the previously mentioned document concerning the ownership.


 
6.      Olav
N. 1664-1679  

Olav Talleivson Skafså 8c (1671-1731) arva 4½ setK i Mykli etter far sin i 1688 og bruka garden nokre år. Ikring 1700 gifte han seg med Anne Åsulsdtr Dølo og flytte då til N.Håtveit 19.

 
English translation

Olav Talleivson Skafså 8c (1671-1731) inherited 4½ setK at Mykli after his father died in 1688 and used the farm some years. Around 1700 he married Anne Åsulsdtr Dølo and moved then to N.Håtveit 19.


 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]