GENERATION 9

GENERATION 8

Sondre Olavson HAUGEHÅTVEIT
born:                   
marr:         -1723 Mo, Telemark                        
died:         -Sk1758 Mo, Telemark
father:Olav Gunnarson FELLAND
mother:Guro Torbjørnsdotter HAUGEHÅTVEIT
 
Gunhild Sveinsdotter ÅSE
born:         -1708 Mo, Telemark
marr:         -1723 Mo, Telemark                        
died:         -1739 Mo, Telemark
father:Svein Trondson SKREDVEIT
mother:Åse Halvorsdotter ÅSEBiography

SONDRE OLAVSON married GUNHILD SVEINSDOTTER in 1723, and their first child, Sigrid, was born shortly thereafter. Their daughter Sigrid is the first who is listed in the church book for Mo in 1724. Probably she gave birth prematurely after the wedding or became deathly ill, for she paid the church in 1725.

Six more children were born over the next 15 years. But, when GUNHILD died, in 1739, only four children survived her. When GUNHILD died, some of the land was used to pay off the debt.

In July 1732, SONDRE was found to be intoxicated at the home of his father-in-law (SVEIN TRONDSON) and was required to pay a fine of 6 rd to the poor. Six years later, in 1738, SONDRE was fined 8 rd for clearing timber in the woods of Bjørn Skredtveit.

Probate was held after Gunhild died in 1738. She owned the entire farm, silver and copper, worth over 442 rd, after debt. Gunnar Lofthus and Councillor of State leopoldus had the majority of the claim, and received land on the farm for it.

SONDRE continued to live at the farm, and in 1754 he sold the farm to his son OLAV for 229 rd. SONDRE married second, Targjerd Halvorsdotter, from Dalen u.Underdal. They moved to Skålen, a sub-farm at Haugehåtveit, that was not included in the sale to his son. Before he died, SONDRE also sold Skålen to OLAV.
 


Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
children of Sondre Olavson and Gunhild Sviensdotter
Sigrid          -1724                   before-1738 HAUGEHÅTVEIT 14a   page 290 - Mo
OLAV SONDRESON
  wife ASGJERD TALLEIVSDOTTER
         -1725
         -1719
 
         -1745
         -1800
         -1804
HAUGEHÅTVEIT 14b  
SKAFSÅ 12c  
page 290 - Mo
page 175 - Skafså
Sigrid
  husband Torjus Tarjeison
         -1728
         -1720
 
 
         -1804
         -1772
HAUGEHÅTVEIT 14c  
LOFTHUS AUSTRE 14d  
page 290 - Mo
page 538 - Mo
Guro
  husband Halvor Knutson
         -1730
                 
 
 
                 
 
HAUGEHÅTVEIT 14d  
NORDRE MIDJÅS H10  
page 290 - Mo
page 385 - Mo
Margit
  husband Steffen Halvorson
         -1734
 
 
 
 
 
HAUGEHÅTVEIT 14e  
KILE 
page 290 - Mo
Moland 
Kari          -1738     HAUGEHÅTVEIT 14f   page 290 - Mo
Åse          -1739     HAUGEHÅTVEIT 14g   page 290 - Mo
child of Sondre Olavson and Targjerd Halvorsdotter
Olav
  wife Ingebjørg Olavsdotter
         -1754
         -1756
 
         -1783
         -1826
-?1819
HAUGEHÅTVEIT 14h  
NESMORK H5c  
page 290 - Mo
page 393 - Skafså  


Chronology of Sondre Olavson and Gunhild Sveinsdotter

          -1708 -   Gunhild born (Mo Bygdebok)
-1723 -   Sondre and Gunhild married (Mo Bygdebok)
1724-1739 -   7 children born
-1739 -   Gunhild dies (Mo Bygdebok)         
-1754 -   1 child born by second marriage (Mo Bygdebok)         
-1754 -   Sondre sells Skålen to son, Olav (Mo Bygdebok)         
-1758 -   Sondre dies (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok
REINDAL
Gnr. 28
Page 420

10.       Olav
N. 1685-1719  

Det kom nok ein Olav til Reindal etter Guri, det var sonen Olav Gunnarson S.Felland 8i. I 1688 var det Olav V.Lofthus 8 som åtte mest heile garden, 11 setK. Etter den tid åtte Olav Gunnarson Reindal sjølv dette til sin død. Han bruka truleg båe gardane eit par år. Olav Gunnarson kjøpte arv i Reindal frå broren Såvi og systera Torunn i 1686 for 40 rd. I eit bryllaup på Reindal i 1704 var det harde tak. To slagsmål kom for retten på tinget. Truleg var det den eldste dottera, Tore, som gifte seg då.

Olav var gift med Guro Torbjørnsdtr Haugehåtveit 8b (1659-1737) og det vart halde skifte etter han i 1720. Odelen var 5½ mK i Reindal, 3½ mK i Underdal og 2 tnK i Reini. Det var eit særs solid bu verdsett til over 1805 rd.

 
English translation

An Olav probably came to Reindal after Guri died; it would have been her son Olav Gunnarson S.Felland 8i. In 1688 it was Olav V.Lofthus 8 who owned almost the entire farm, 11 setK. After that time Olav Gunnarson Reindal owned this himself until his own death. He probably used both the farms a couple years. Olav Gunnarson purchased inheritance in Reindal from his brother Såvi and his sister Torunn in 1686 for 40 rd. At a wedding at Reindal in 1704 there was a rowdy scuffle. Two fights came before the court to settle. Probably it was the oldest daughter, Tore, who married at that time.

Olav was married to Guro Torbjørnsdtr Haugehåtveit 8b (1659-1737) and a probate was held after he died in 1720. The allodial property was 5½ mK in Reindal, 3½ mK in Underdal and 2 tnK in Reini. It was a particularly substantial estate worth over 1805 rd.


 Born:
 a. Gunnar 1686-1773 Reindal 11
 b. Sondre          -Sk1758 Haugehåtveit 14
 c. Tov 1701-1729 S.Felland S.11
 d. Knut 1704 Nedrebø H2
 e. Tore   Gm 1: Torbjørn Kjetilson Haugehåtveit 10
Gm 2: Halvor Olavson Lid 12
 f. Siri 1683-1773 Gm 1: Talleiv Alvson Midtbø 9
Gm 2: Knut Kjetilson Underdal 15
Gm 3: Knut Gunnuvson S.Ljostad 5
 g. Gunhild 1694-1779 Gm Såvi Alvson Kvålen 8
 ÅSE
Gnr. 15
Page 234

21.      Svein
N. 1703-1750  

Bror til Odd Åse 19, han Svein Trondson Skredtveit 8 (1669-Sk.1750), vart brukar av halve garden etter Olav Åse 17. Han fekk skøyte i 1702 frå Olav Talleivson N.Håtveit for 350 rd. Utanom fekk han enga på den søndre side av Åse ved Traståker og Kyrkjemark og åkrane Bastestoge, Flokket og Haugeflokket for 53 rd. Svein skulle ha støylane Myklestøyl, Listøyl, Stavli Midstøyl, Stutebu og halve Tveito.

Svein var gift med Åse Halvorsdtr N.Åmli 8c og hadde med henne løysingsrett til garden. I 1710 stemna dei Guri Jonsdtr for bruk av Åse. Verja hennar, han Olav Håtveit, svara at garden var eit godt tomannsbruk som kunne føda 14-15 naut og småfe. Domen vart at Guri måtte ta imot 465 rd for hennar part av garden, Svein vart brukar av heile Åse. Retten peika på at skogen på bruket til Guri var svært nedhoggen. Ho fekk difor ikkje noko for husehevd.

Svein Trondson var kyrkjeverje i Mo 1709 til 1711 og kjøpte odels-og løysingsretten til halve garden av Torjus Halvorson i 1726. Han kjøpte Kvarvet 8 av ålmugen i 1728 for 120 rd og bruka den garden attåt Åse. Olav Halvorson N.Åmli stemna verbroren for odelen av halve garden i 1726, men selde retten same året. I 1730 kom Jon Oddson frå Groven og ville ha odelsrett, men han kom ingen veg. Det vart halde skifte etter Svein og kona Åse i 1750. Her var sylv for over 40 rd, fleire store koparkjelar og jord i Åse (3 tnK), N.Håtveit (5 kvart tnK) og Ringestoga (½ tnK). Det vart då 735 rd å dela for borna.

 
English translation

The brother of Odd Åse 19, Svein Trondson Skredtveit 8 (1669-Sk.1750), was a tenant farmer of half of the farm for Olav Åse 17. He received a property deed in 1702 from Olav Talleivson N.Håtveit for 350 rd. In addition he received the meadow on the southern side of Åse near Traståker and Kyrkjemark and the Bastestoge fields, Flokket and Haugeflokket for 53 rd. Svein would have the summer pastures Myklestøyl, Listøyl, Stavli Midstøyl, Stutebu and half of Tveito.

Svein was married to Åse Halvorsdtr N.Åmli 8c and had with her farming rights to the farms. In 1710 they sued Guri Jonsdotter for use of Åse. Her legal guardian, Olav Håtveit, affirmed that the farm was a good two-man farm which could feed 14-15 cattle and goats and sheep. The judgement was that Guri had to to accept 465 rd for her part of the farm, Svein was a tenant farmer of all Åse. The court indicated that the woods at the farm of Guri were extremely overcleared. Therefore, she got nothing for the use of the house.

Svein Trondson was a church warden in Mo 1709 to 1711 and bought allodial and farming rights to half of the farm of Torjus Halvorson in 1726. He bought Kvarvet 8 from the common people in 1728 for 120 rd and he used the farm in addition to Åse. Olav Halvorson N.Åmli [8b] petitioned his brother-in-law for the allodial rights to half the farm in 1726, but he sold the rights the same year. In 1730 Jon Oddson came from Groven and he wanted to have allodial rights, but he got nowhere. Probate was held after Svein and his wife Åse died in 1750. There was silver of over 40 rd, many large copper kettles and land at Åse (3 tnK), N.Håtveit (5 quarter tnK) and Ringestoga (½ tnK). There was certainly 735 rd to divide for the children.


 Born:
 a.Olav    -Sk.1752 Åse 23
 b. Gunhild    -Sk.1738 Gm. Sondre Olavson Haugehåtveit 14
 c.Asgjerd 1704-1768 Gm 1: Steffen Oddson Skredtveit 10
Gm 2: 1732 Borgar Olavson Jordshaugen H1
Gm 3: 1733 Halvor Tarjeison Ringestoga H4HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
Page 290

14.      Sondre
N. 1721-1746  

Borna til Olav Reindal 10 hadde bruka Haugehåtveit borti 15 år då det var skifte etter han i 1720. Det var nesteldste sonen. Sondre Olavson Reindal 10b, som då fekk Haugehåtveit. I 1728 er det skrive skøyte frå medarvingane på 1 og 3 kvart tn 1-1/3 notK i garden for 394 rd.

Kona til Sondre var Gunhild Sveinsdtr Åse 21b (1708-1739?). Dottera Sigrid er den første som er ført i kyrkjeboka for Mo i 1724. Truleg var ho fødd for tidleg etter vigsla eller vorte lege i hel i senga, for dei måtte bøta til kyrkja i 1725.

Jula 1732 var Sondre drukken heime hos verfaren på Åse og måtte bøta 6 rd til dei fattige. Sondre fekk og dom på seg i 1738 for å ha hogge tømmer i skogen til Bjørn Skredtveit. Bøta vart sett til 8 rd.

Det vart halde skifte etter Gunhild i 1738. Dei åtte heile garden, sylv og kopar. Det heile vart over 442 rd etter at gjelda var betala. Gunnar Lofthus og etatsråd Leopoldus hadde storparten av krava og fekk jord i garden for dei.

Sondre gifte seg på nytt med Targjerd Halvorsdtr. I 1754 selde dei 9 setK i garden til sonen Olav for 229 rd. Sjølve flytte dei til Skålen 6 der det vart halde skifte etter Sondre i 1758.

 
English translation

The children of Olav Reindal 10 had used Haugehåtveit about 15 years by the time that there was probate after he died in 1720. It was the second oldest son, Sondre Olavson Reindal 10b, who then got Haugehåtveit. In 1728 there is a written property deed from the joint heirs for 1 and 3 quarter tn 1-1/3 notK on the farm for 394 rd.

The wife of Sondre was Gunhild Sveinsdtr Åse 21b (1708-1739?). Their daughter Sigrid is the first who is listed in the church book for Mo in 1724. Probably she gave birth prematurely after the wedding or became deathly ill, for she paid the church in 1725.

In July 1732 Sondre was intoxicated at the home of his father-in-law at Åse and he had to pay 6 rd to the poor. Sondre also received a sentence on himself in 1738 because he had cleared timber in the woods of Bjørn Skredtveit. His fine was set at 8 rd.

Probate was held after Gunhild died in 1738. She owned the entire farm, silver and copper. All of it was worth over 442 rd after the debt was paid. Gunnar Lofthus and Councillor of State Leopoldus had the majority of the claim and received land on the farm for it.

Sondre married second Targjerd Halvorsdtr. In 1754 he sold 9 setK at the farm to his son Olav for 229 rd. They themselves moved to Skålen 6 where probate was held after Sondre died in 1758.


 Born:
 a. Sigrid 1724 Død før 1738
 b. Olav 1725-1800 Haugehåtveit 15
 c. Sigrid 1728-1804 Gm Torjus T.Skålen u.Haugehåtveit 7
 d. Guro 1730 Gm Halvor Knutson N.Midjås H10
 e. Margit 1734 Gm Steffen Halvorson Kile
 f. Kari 1738†  
 g. Åse 1739†  
 HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
SKÅLEN
(UTARSKÅLEN)
Bnr. 1
Page 293

6.      Sondre
N. 1758  

Sondre Olavson Haugehåtveit 14 selde garden til sonen i 1754. Då var han gift nadre[sic] gongen og flytte til Skålen der han døydde i 1758. Den nye kona var Targjerd Halvorsdtr og var truleg frå Dalen under Underdal H2a (1726-). Skiftet etter Sondre i 1758 syner at han hadde halde att Skålen då han selde garden. Sonen Olav Haugehåtveit 15 hadde kjøpt Skålen av faren før han døydde for 60 rd.

 
English translation

Sondre Olavson Haugehåtveit 14 sold the farm to his son in 1754. Then he remarried and moved to Skålen where he died in 1758. His new wife was Targjerd Halvorsdtr and she was probably from Dalen under Underdal H2a (1726-). The probate after Sondre died in 1758 indicates that he had held back Skålen when he sold the farm. His son Olav Haugehåtveit 15 had purchased Skålen from his father before he died for 60 rd.


 Born:
 2.h.Olav1754-1826 Lien under Midtgarden Klauvreid HB1[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]