GENERATION 8

GENERATION 7

Olav Sondreson HAUGEHÅTVEIT
born:         -1725                        
marr:         -1745 Mo, Telemark                    
died:         -1800 Mo, Telemark                    
father:Sondre Olavson HAUGEHÅTVEIT
mother:Gunhild Sveinsdotter ÅSE
 
Asgjerd Talleivsdotter DØLO
born:         -1719                        
marr:         -1745 Mo, Telemark                    
died:         -1804 Mo, Telemark                    
father: Talleiv Halvorson SKAFSÅ
mother: Birgit Gjermundsdotter VISTADBiography

ASGJERD TALLEIVSDOTTER married first Olav Talleivson DØLO, in 1739. The following year Olav died. They had one child, Olav.

The widow ASGJERD married OLAV SONDRESON in 1745. OLAV obtained the Haugehåtveit farm from his father shortly thereafter. In 1758 he bought Løvenschiod [Løvenskjold? - lion's shield] and other properties. Then he sold all the farms the same day to Englebret Ressen.

In 1763, OLAV bought back the farm from Englebret Ressen. Then two years later he traded the Skålen sub-farm to his brother-in-law (Torjus Tarjeison) for the Austbø sub-farm [Gnr. 2 Lnr. 17]. In 1766, the farmhouse burned to the ground. As a result of the fire, OLAV was given tax relief. But, he couldn't seem to escape his financial difficulties, and in 1777 he lost the farm in bankruptcy. But, nine years later (1786), he got the farm back. And two years after that (1788), he sold the farm to his sons (Halvor and Talleiv). Finally, in 1794, OLAV traded Haugehåtveit to STEINAR TORSTEINSON in exchange for STEINAR's farm in Seljord.

Years later, OLAV sold the farm in Seljord and moved to Kvarvet, to live with his sons. He died there in 1800. ASGJERD was living there in 1801, as a tenant, and died there in 1804.

The property remained in STEINAR's family for many years. It was passed down to his son TORSTEIN. Between 1810 and 1820, OLAV's daughter, GURO and her husband ASBJØRN ÅSMUNDSON obtained Fjellet, a sub-farm of Haugehåtveit. It was shortly after, in 1821, that TORSTEIN, who was living at the main farm, and MARGIT ASBJØRNSDOTTER (daughter of GURO and ASBJØRN) who was living at Fjellet, had a child, TORSTEIN TORSTEINSON. This son, TORSTEIN, born in 1821, would one day, as the family patriarch, bring his family to America.
 


Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
child of Olav Talleivson and Asgjerd Talleivsdotter
Olav          -1740                   probate-1763 DØLO 3a page 260 - Mo  
children of Olav Sondreson and Asgjerd Talleivsdotter
Tov          -1745            -1781 HAUGEHÅTVEIT 15a   page 291 - Mo
Halvor
  wife Guro Olavsdotter
         -1747
         -1754
 
 
         -1804
         -1837
HAUGEHÅTVEIT 15b
RUI 15d
page 291 - Mo
page 280 - Mo
Gro
  husband Levard Olavson
         -1749
                 
 
         -1779
                 
 
HAUGEHÅTVEIT 15c
SKÅLEN 10
page 291 - Mo
page 294 - Mo
Gunhild          -1749     HAUGEHÅTVEIT 15d page 291 - Mo
Åse          -1751            -1772 HAUGEHÅTVEIT 15e page 291 - Mo
Talleiv
  wife Gro Talleivsdotter
         -1754
 
 
         -1787
 
         -1790
HAUGEHÅTVEIT 15f
HØYMYR H5
page 291 - Mo
page 303 - Mo
Birgit
  husband Knut Lajeson
         -1757
 
 
         -1800
 
 
HAUGEHÅTVEIT 15g
KILE 
page 291 - Mo
Moland 
GURO OLAVSDOTTER
  husband ASBJØRN ÅSMUNDSON  
         -1759
         -1752
 
 
         -1826
         -1830
HAUGEHÅTVEIT 15h
FJELLET H1
page 291 - Mo
page 310 - Mo
Margit          -1761            -1776 HAUGEHÅTVEIT 15i page 291 - Mo


Chronology of Olav Sondreson and Asgjerd Talleivsdotter

          -1719 -   Asgjerd born (Mo Bygdebok)
-1725 -   Olav born (Mo Bygdebok)
-1739 -   Asgjerd marries Olav Talleivson (Mo Bygdebok)         
-1740 -   Olav Talleivson dies (Mo Bygdebok)
-1745 -   Asgjerd marries Olav Sondreson (Mo Bygdebok)
-c1747 -   Olav obtained Haugehåtveit from his father (Mo Bygdebok)
-1758 -   Olav obtained Løvenschiod and other properties (Mo Bygdebok)
-1758 -   sold all property to Engelbret Ressen (Mo Bygdebok)
-1759 -   Guro born (Mo Bygdebok)
-1763 -   Olav bought Haugehåtveit back from Engelbret Ressen (Mo Bygdebok)
-1765 -   Olav traded Skålen sub-farm to Torjus Tarjeison for Austbø (Mo Bygdebok)
-1766 -   Haugehåtveit farmhouse burned (Mo Bygdebok)
-1777 -   Olav lost Haugehåtveit in bankruptcy (Mo Bygdebok)
-1786 -   Olav got Haugehåtveit back (Mo Bygdebok)
-1788 -   Olav sold Haugehåtveit to his sons, Halvor and Talleiv (Mo Bygdebok)
-1794 -   Olav traded Haugehåtveit to Steinar Torsteinson for Lien i Flatdal, Seljord (Mo Bygdebok)
-c1798 -   Olav moves to Kvarvet to live with his sons (Mo Bygdebok)
-1800 -   Olav dies (Mo Bygdebok)
-1801 -   Asgjerd living at Kvarvet as a tenant (Mo Bygdebok)
-1804 -   Asgjerd dies (Mo Bygdebok)
Translations from the
Mo Bygdebok

SKAFSÅ
Gnr. 55
Page 175

12.      Talleiv
N. 1717-1720
     1728-1746  

Talleiv Halvorson Skafså 11a (1688-Sk.1749) fekk bruka ein del av garden kalla Nedre Skafså frå ikring 1717. Han budde først på Viken 11 og hadde bruka gard i 3 år ved prestemanntalet 1718. Etter at faren flytte til Seltveit, fekk han heile Skafså.

Kona til Talleiv var Birgit Gjermundsdtr N.Vistad 2g (1692-1779). Ved Skiftet etter Halvor [Talleiv?] i 1749 åtte dei 2-1/2 tnK i Skafså. Skogen var mykje uthoggen så taksten på garden vart sett ned med 50 rd. Buet hadde og 1 tn 4 mK i Seltveit, så her var framleis stor velstand. Med lausøyre vart det heile 1565 rd å dela.

Enkja Birgit Talleivsdtr [Birgit Gjermundsdtr?] bruka garden mange år før ho let sonen få han. Det vart halde skifte etter henne på Viken i 1680 [1779?] der ho åtte pant i Viken og eit verde på netto 340 rd.

 
English translation

Talleiv Halvorson Skafså 11a (1688-Sk.1749) got the use of a part of the farm called Nedre Skafså from about 1717. He lived first at Viken 11 and had used the farm for 3 years according to the 1718 prestemanntalet [parson's census]. After his father moved to Seltveit, he got all of Skafså.

The wife of Talleiv was Birgit Gjermundsdtr N.Vistad 2g (1692-1779). By means of the probate in 1749 after Halvor [sic, Talleiv] died she owned 2½ tnK at Skafså. The woods were so much thinned out the valuation of the farm was set down at 50 rd. The estate had also 1 tn 4 mK at Seltveit, so there was still large wealth. With personal property there was a total of 1565 rd to divide.

The widow Birgit Talleivsdtr [Birgit Gjermundsdtr?] used the farm many years before she let her son have it. There was a probate held after her death at Viken in 1680 [sic, 1779] where she had a mortgage on Viken and a net worth of 340 rd.


 Born:
 a.Halvor 1722-1774 Skafså 14
 b.Tone   Gm 1: 1738 Pål Olavson S.Tveiten 12
Gm 2: Herjus Såvison Lofthus
 c. Asgjerd 1719-1804 Gm 1: 1739 Olav Talleivson Dølo u.Ring.3
Gm 2: 1745 Olav Sondreson Haugehåtveit 15
 d.Tone 1727-1797 Gm Halvor Gunnarson N.Storåsli 7
 e.Torbjørg 1730 Gm Tarjei Halvorson Væting
 f.Jorunn 1732-1816 Gm Gjermund Olavson Skafså 16
 g.Ingebjørg 1735 Gm Halvor O.Raundal ?Uppistog Vistad 3
 h.Gunhild 1739 Gm Olav Olavson Skafså 15HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
Page 291

14.      Sondre
N. 1721-1746  

Borna til Olav Reindal 10 hadde bruka Haugehåtveit borti 15 år då det var skifte etter han i 1720. Det var nesteldste sonen, Sondre Olavson Reindal 10b, som då fekk Haugehåtveit. I 1728 er det skrive skøyte frå medarvingane på 1 og 3 kvart tn 1-1/3 notK i garden for 394 rd.

Kona til Sondre var Gunhild Sveinsdtr Åse 21b (1708-1739?). Dottera Sigrid er den første som er ført i kyrkjeboka for Mo i 1724. Truleg var ho fødd for tidleg etter vigsla eller vorte lege i hel i senga, for dei måtte bøta til kyrkja i 1725. Jula 1732 var Sondre drukken heime hos verfaren på Åse og måtte bøta 6 rd til dei fattige. Sondre fekk og dom på seg i 1738 for å ha hogge tømmer i skogen til Bjørn Skredtveit. Bøta vart sett til 8 rd.

Det vart halde skifte etter Gunhild i 1738. Dei åtte heile garden, sylv og kopar. Det heile vart over 442 rd etter at gjelda var betala. Gunnar Lofthus og etatsråd Leopoldus hadde storparten av krava og fekk jord i garden for dei.

Sondre gifte seg på nytt med Targjerd Halvorsdtr. I 1754 selde dei 9 setK i garden til sonen Olav for 229 rd. Sjølve flytte dei til Skålen 6 der det vart halde skifte etter Sondre i 1758.

 
English translation

The children of Olav Reindal 10 had used Haugehåtveit about 15 years by the time that there was probate after he died in 1720. It was the second oldest son, Sondre Olavson Reindal 10b, who then got Haugehåtveit. In 1728 there is a written property deed from the joint heirs for 1 and 3 quarter tn 1-1/3 notK on the farm for 394 rd.

The wife of Sondre was Gunhild Sveinsdtr Åse 21b (1708-1739?). Their daughter Sigrid is the first who is listed in the church book for Mo in 1724. Probably she gave birth prematurely after the wedding or became deathly ill, for she paid the church in 1725. In July 1732 Sondre was intoxicated at the home of his father-in-law at Åse and he had to pay 6 rd to the poor. Sondre also received a sentence on himself in 1738 because he had cleared timber in the woods of Bjørn Skredtveit. His fine was set at 8 rd.

Probate was held after Gunhild died in 1738. She owned the entire farm, silver and copper. All of it was worth over 442 rd after the debt was paid. Gunnar Lofthus and Councillor of State Leopoldus had the majority of the claim and received land on the farm for it.

Sondre married second Targjerd Halvorsdtr. In 1754 he sold 9 setK at the farm to his son Olav for 229 rd. They themselves moved to Skålen 6 where probate was held after Sondre died in 1758.


 Born:
 a. Sigrid 1724 Død før 1738
 b. Olav 1725-1800 Haugehåtveit 15
 c. Sigrid 1728-1804 Gm Torjus T.Skålen u.Haugehåtveit 7
 d. Guro 1730 Gm Halvor Knutson N.Midjås H10
 e. Margit 1734 Gm Steffen Halvorson Kile
 f. Kari 1738†  
 g. Åse 1739†  
 
15.      Olav
N. 1750-1755  
N. 1764-1786 

Olav Sondreson Haugehåtveit 14b (1725-1800) gifte seg i 1747 med enkja Asgjerd Talleivsdtr Dølo 3 (1719-1804) frå Skafså 12c og fekk garden frå far sin ikkje lenge etter. Olav fekk og skøyte på 9 setK in 1754 for 229 rd frå faren. Fire år seinare løyste han ut Løvenschiod og andre eigarar for 767 rd, men selde same dagen heile garden til Engelbret Ressen for 1678 rd.

Det vart mykje handling med garden i tida frametter. Olav fekk garden att frå Ressen for 1750 rd i 1763. To år seinare bytte han bort 2 setK i Skålen til verbroren Torjus Tarjeison mot Austbø. Den 1. oktober 1766 brann garden ned til grunnen. Olav vart innvilga skattefridom for det året. Truleg var dette noko av grunnen til dei økonomiske vanskane som han synest ha hatt. I 1777 vart det halde eksekusjonsforretning der Knut Bjørnson Floten i Nesland fekk garden for 910 rd i gjeld. Ni år seinare budde Knut på Skredtveit og Olav Sondreson fekk garden att ennå ein gong for 910 rd. I 1788 selde han så til sønene Halvor og Talleiv. Det var ikkje slutt med det, for i 1794 makeskifta Olav garden til Steinar Torsteinson mot Lien i Flatdal. Denne selde han året etter for 980 rd og flytte til sonen på Kvarvet 14 der han døydde i 1800.

 
English translation

Olav Sondreson Haugehåtveit 14b (1725-1800) married in 1747 [1745? see Skafså 12c] the widow Asgjerd Talleivsdtr Dølo 3 (1719-1804) from Skafså 12c and obtained the farm from his father not long after. Olav also received a property deed for 9 setK in 1754 for 229 rd from his father. Four years later he bought out Løvenschiod and other properties for 767 rd, but he sold the same day all of the farms to Engelbret Ressen for 1678 rd.

There was much activity centered around the farm in the years following. Olav obtained the farm back from Ressen for 1750 rd in 1763. Two years later he traded off 2 setK in Skålen to his brother-in-law Torjus Tarjeison for Austbø. On October 1, 1766, the house burned down to the ground. Olav was given tax relief for the year. Probably this was some of the reason for the financial difficulties that he is believed to have had. In 1777 there was held a bankruptcy proceeding at which Knut Bjørnson Floten in Nesland obtained the farm for 910 rd in indebtedness. Nine years later Knut lived at Skredtveit and Olav Sondreson got the farm back one more time for 910 rd. Then in 1788 he sold to his sons Halvor and Talleiv. It was not finished at that, for in 1794 Olav traded the farm to Steinar Torsteinson in exchange for Lien in Flatdal. This he sold years after for 980 rd and moved with his son [Halvor] to Kvarvet 14 where he died in 1800.


 Born:
 a. Tov 1745-1781 Døydde ugift på Haugehåtveit
 b. Halvor 1747-1804 Haugehåtveit 17
 c. Gro 1749 Gm 1779 Levard O.Skålen u.Haugehåtveit 10
 d. Gunhild 1749  
 e. Åse 1751-1772 Døydde ugift på Haugehåtveit
 f. Talleiv 1754 Høymyr H5
 g. Birgit 1757 ?Gm 1800 Knut Lajeson Kile, Moland
 h. Guro 1759-1826 Gm 1780 Asbjørn Åsmundson Fjellet H1
 i. Margit 1761-1776 Døydde ugift på Haugehåtveit
 RINGESTOGA
Gnr. 16
DØLO
(NEDRE RINGESTOGA)
Bnr. 1
Page 260

3.      Olav
N. 1740  

Olav Talleivson Dølo 2a (1713-1740) fekk garden etter faren ikring 1738 og gifte seg i 1739 med Asgjerd Talleivsdtr Skafså 12c (1719-1804). Ikkje lenge etter døydde han og skifte vart halde i 1741. Her var 2 kvart tn 5-1/3 notK i garden og 4 setK i Åsland. Med sylv for ikring 30 rd vart arven på 276 rd.

Enkja Asgjerd Talleivsdtr gifte seg i 1745 med Olav Sondreson Haugehåtveit 15.

 
English translation

Olav Talleivson Dølo 2a (1713-1740) received the farm after his father died around 1738 and in 1739 he married Asgjerd Talleivsdtr Skafså 12c (1719-1804). Not long after he [Olav] died and probate was held in 1741. There were 2 quarter tn 5-1/3 notK at the farm and 4 setK at Åsland. Including silver at about 30 rd there was an inheritance of 276 rd.

The widow Asgjerd Talleivsdtr married Olav Sondreson Haugehåtveit 15 in 1745.


 Born:
 a.Olav1740-Sk.1763 Ø.Ringestoga 4KVARVET
Gnr. 17
Page 275

14.      Halvor
N. 1801-1804  

Halvor Olavson (1747-1804) kom frå Haugehåtveit 17 og hadde gift seg i 1777 med Guro Olavsdtr Rui 15d (1754-1837). Dei budde på Haugehåtveit til dei kom til Kvarvet i 1798. Halvor gav då føderåd til foreldra sine, men faren Olav Sondreson døydde alt i 1800. Mora budde i 1801 som innerst på garden.

 
English translation

Halvor Olavson (1747-1804) came from Haugehåtveit 17 and married Guro Olavsdtr Rui 15d (1754-1837) in 1777. They lived at Haugehåtveit until they came to Kvarvet in 1798. Then Halvor gave a pension to his parents, but his father Olav Sondreson died in 1800. In 1801, his mother lived as a tenant at the farm.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]