GENERATION 10

GENERATION 9

Svein Trondson SKREDVEIT
born: -1669 Mo, Telemark
marr:                                          
died: -Sk1750 Mo, Telemark            
father:Trond Sondreson SVALASTOGA
mother:Gunhild Sveinsdotter SKREDVEIT
 
Åse Halvorsdotter ÅSE
born:                                          
marr:    
died: -Sk1720 Mo, Telemark            
father:Halvor Alvson ÅMLI
mother:Margit Jonsdotter ÅSEBiography

[map of area]

SVEIN TRONDSON was born, probably at Skredtveit in 1669, about the time his grandfather, SVEIN MIKKELSON, died. The farm belonged to his grandfather at that time.

SVEIN TRONDSON was a tenant farmer at Åse. In 1702 he received a deed to the farm. In addition, he received the meadow to the south and several cabins. In 1710, SVEIN and his wife ÅSE HALVORSDOTTER were forced to sue Guri Jonsdotter over use of Åse. Guri was ÅSE's aunt and she was SVEIN's sister-in-law, being the wife of his brother Odd. Guri, through her guardian Olav Håtveit, claimed Åse was a good two-man farm. The judgement concluded otherwise, citing that the woods were extremely overcleared. Guri was forced to accept 465 rd for her farming rights.

From 1709 to 1711, SVEIN was a church warden. The church property was sold to the common people in 1724. Four years later, in 1728, SVEIN bought the property for his own use.

Probate was held in 1750, after SVEIN died. In addition to land at Åse, Håtveit Nedre and Ringestoga, there was silver and copper. His estate was valued at 735 rd.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Olav
  wife Anne Olavsdotter
  wife Mette Persdotter
                 
         -1704
 
                 
 
 
-Sk1752
         -1743
                 
ÅSE 21a   
HÅTVEIT NEDRE 19a   
RUI H4   
page 234 Mo   
page 211 Mo   
page 235 Mo   
GUNHILD SVEINSDOTTER
  husband SONDRE OLAVSON
         -1708
 
 
         -1723
         -1739
         -1758
ÅSE 21b   
REINDAL 10b   
page 234 Mo   
page 420 Mo   
Asgjerd
  husband Steffen Oddson
  husband Borgar Olavson
  husband Halvor Tarjeison
         -1704
         -1692
         -1706
 
 
 
         -1732
         -1733
         -1768
         -1729
         -1732
 
ÅSE 21c   
ÅSE 19a   
JORDSHAUGEN H1   
RINGESTOGA H4   
page 234 Mo   
page 234 Mo   
page 140 Mo   
page 272 Mo   


Chronology of Svein Trondson and Åse Halvorsdotter

          -1669 -   Svein born (Mo Bygdebok)
-1702 -   Svein purchases Åse (Mo Bygdebok)         
-Sk.1720 -   Åse dies (Mo Bygdebok)         
-1728 -   Svein purchases Kvarvet (Mo Bygdebok)         
-Sk.1750 -   Svein dies (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok

SKREDTVEIT
Gnr. 20
Page 315

7.      Trond
N. 1673-1692  
     1695-1707  

Det var Trond Sondreson Svalastoga (ca.1645-Sk.1709) frå Vinje som kom til å bruka Skredtveit etter Svein. Han var gift med Gunhild Sveinsdtr Skredtveit 6d og arva garden med henne. Ved første skifte fekk dei 1 tnK i garden og ½ tn 2 notK i Paradis. Bjug Snarteland klaga på skiftet i 1686 og det vart omgjort såleis at Trond fekk heile Skredtveit mot å betala Bjug 70 rd. Trond hadde fødd vermora Asgjerd til ho døydde. Vidare hadde han betala 260 rd i gjeld etter Svein.

Saka i 1686 syner at Trond Sondreson hadde odel i Skredtveit. Han var etterkomar etter Olav Halvorson Moghus i Fyresdal som kjøpte 2 markebol i garden av Halvor Torjusson. Brevet får ikkje nokon dato i referatet, men er nok frå ikring 1600.

Trond var kyrkjeverje i Mo 1676 til 1678. Han kjøpte i 1676 ein fjerdedel av garden frå Åvold Ringestoga og syskena hans, dei var borna til Gunnar Åse.

Det vart halde skifte etter Gunhild Sveinsdtr i 1693. Jordegodset var 2 tnK i Skredtveit, 2 tn 1 mK i Edland med Gjesløs, ½ tnK i Tveiten i Grungedal, ½ tnK i Everland i Grungedal og 1 tnK i Rui i Grungedal. Her var fleire hundre rd i uteståande krav, sylv for over 70 rd, reiskapar og koparkjelar. Heile 900 rd vart det utanom jordegodset og mest ikkje gjeld. Eit særs rikt bu.

Sonen Odd Trondson gifte seg til Åse og me finn frå 1691 at faren Trond Skredtveit bruka Åse 16 nokre år. Truleg hadde han jord på båe gardane samstundes. Trond Åse kom i 1684 opp i ei ulykkeleg hending som er skildra under Åse. Han kom til å drepa ein soldat ved namn Siver Knutson. Trond vart frikjend, men måtte bøta 40 lodd sylv til far til den døde. Me finn han etter det på Skredtveit att. Skifte etter Trond vart halde i 1709. Eiga var heile Skredtveit, 1 tnK i Everland, Strømstøyl under Tveit i Grungedal og 5 kvart tnK i Tveit. Verdet var over 1084 rd og Trond var mest gjeldfri.

 
English translation

It was Trond Sondreson Svalastoga (ca.1645-Sk.1709) from Vinje who got to use Skredtveit after Svein died. He was married to Gunhild Sveinsdtr Skredtveit 6d and inherited the farm with her. By means of the first probate they received 1 tnK in the farm and ½ tn 2 notK in Paradis. Bjug Snarteland complained at the probate in 1686 and it was resolved in this manner that Trond got all of Skredtveit in return for paying Bjug 70 rd. Trond had supported his mother-in-law Asgjerd until she died. In addition, he had paid 260 rd in debt after Svein died.

The lawsuit in 1686 shows that Trond Sondreson had allodial property in Skredtveit. He was a descendent of Olav Halvorson Moghus in Fyresdal who bought 2 markebol of the farm of Halvor Torjusson. The document does not have any date of the report, but is probably from around 1600.

Trond was the church guardian in Mo 1676 to 1678. He bought in 1676 one-fourth of the farm from Åvold Ringestoga and his siblings, they were children of Gunnar Åse.

There was a probate held after Gunhild Sveinsdtr died in 1693. The property was 2 tnK in Skredtveit, 2 tn 1 mK in Edland with Gjesløs, 1/2 tnK in Tveiten in Grungedal, 1/2 tnK in Everland in Grungedal and 1 tnK in Rui in Grundedal. There were several hundred rd in outstanding claims, silver for over 70 rd, equipment and copper kettles. All 900 rd was in addition to the land property and there was almost no debt. An especially wealthy estate.

His son Odd Trondson married Åse and we find from 1691 that his father Trond Skredtveit used Åse 16 some years. He probably had land at both the farms simultaneously. Trond Åse experienced in 1684 an unfortunate event which is described under Åse. He happened to kill a soldier by name Siver Knutson. Trond was acquitted, but had to pay 40 lodd [1 lodd = 14.6246 grams] silver to father of the dead one. We find him after that back at Skredtveit . Probate after Trond died was held in 1709. The ownership was all of Skredtveit, 1 tnK in Everland, Strømstøyl under Tveit in Grungedal and 5 quarter tnK in Tveit. The value was over 1084 rd and Trond was almost debt-free.


 Born:
 a.Odd          -Sk.1704 Åse 19
 b. Svein 1669-Sk.1750 Skredtveit 8
 c.Sondre 1684 Skredtveit 9
 d.Sigrid 1682 Død før 1709
 e.Gro 1683-1741 Gm Tarjei Gunnarson Døli 13
 f.Asgjerd 1686 Død før 1709
 g.Signe 1688 Gm Knut Ormson Sandåk, Vinje
 
8.      Svein
N. 1693-1694  

Svein Trondson Skredtveit 7b (1669-Sk.1750) fekk bruka garden ei tid medan faren sat på Åse. Svein og broren Odd makeskifta i 1698 med far sin så at han fekk det dei åtte i Skredtveit og Tveiten i Grungedal mot 2 tn 1 mK i N.Edland med Gjeslaus. Dette selde dei same året til Olav Jonson Nedregarden Haukeli for 202 rd. I 1701 var Svein med faren å setja opp kontrakt med Johan Arnolt om tømmeret på garden, men ikkje lenge etter flytte Svein og kona Åse Halvorsdtr til Åse 21

 
English translation

Svein Trondson Skredtveit 7b (1669-Sk.1750) got to use the farm for a time while his father stayed at Åse. Svein and his brother Odd exchanged land in 1698 with their father so that he got what they had at Skredtveit and Tveiten in Grungedal for 2 tn 1 mK at N.Edland in Gjeslaus. This they sold the same year to Olav Jonson Nedregarden Haukeli for 202 rd. In 1701 Svein came with his father to write a contract with Johan Arnolt about the timber at the farm, but not long after Svein and his wife Åse Halvorsdtr moved to Åse 21.


 NEDRE ÅMLI
Gnr. 62
Page 263

7.      
Olav
N. 1654  

Olav Åvoldson Snarteland frå Fyresdal gifte seg før 1669 med enkja Tone Olavsdtr N.Åmli 5. Han fekk i 1669 skøyte frå Olav Kjetilson Veum og Aslaug or Margit Persdøtre på 1 tn 2 mK i N.Veum for 330 rd. Det var Alv N.Åmli 4 som hadde kjøpt jorda. Same året fekk Olav pant i 1 tnK i Kleivi i Fyresdal av Bjørguv Bendikson for 160 rd.

 
 
8.
 
 
Halvor
N. 1673-1689  
     1694-1712  
     1720-1721  

Olav makeskifta i 1672 med Høye Moen i Rolandstrand og fekk 2 tnK med bygsel over 3 tnK i N.Bergland for 2 tnK i Verpestøyl og ½ tnK i Hammaren. I tillegg betala han og 140 rd. Såleis kom dei til N.Bergland 10 og odelsguten Halvor Alvson N.Åmli 4a (1657-1728?) fekk garden. Han bruka og Skafså 9 nokre år.

Kona til Halvor var Margit Jonsdtr Åse 11b (1655-1727). Ei tid flytte dei til Åse 15, men kom att etter eit par år.

Halvor synest å ha fått problem med økonomien. Han skulda i 1693 pengar til Adelar. I 1698 pantsette han garden til Johan Arnolt for 143 rd. Året etter fekk han kontrakt med broren Vetle om fordelinga av arven. Halvor skulle då ha Åmli, Skafså, Gausbu og Selstad, ikring 3½ tnK.

 
English translation

Olav Åvoldson Snarteland from Fyresdal married the widow Tone Olavsdtr N.Åmli 5 before 1669. He received a property deed in 1669 from Olav Kjetilson Veum and Aslaug and Margit Persdøtre of 1 tn 2 mK in N.Veum for 330 rd. It was Alv N.Åmli 4 who had purchased the land. The same year Olav obtained a mortgage for 1 tnK on Kleivi in Fyresdal from Bjørguv Bendikson for 160 rd.

Olav traded in 1672 with Høye Moen in Rolandstrand and obtained 2 tnK with a lease on 3 tnK in N.Bergland for 2 tnK in Verpestøyl and ½ tnK in Hammaren. In addition he paid him 140 rd. Thus they came to N.Bergland 10 and their oldest son and heir Halvor Alvson N.Åmli 4a (1657-1728?) got the farm. He [Halvor] also used Skafså 9 some years.

The wife of Halvor was Margit Jonsdtr Åse 11b (1655-1727). For a time they moved to Åse 15, but went back after a couple of years.

Halvor is believed to have had a problem with his finances. He owed money to Adelar in 1693. In 1698 he mortgaged the farm to Johan Arnolt for 143 rd. The year after he got a contract with his brother Vetle about the distribution of the inheritance. Halvor should then get Åmli, Skafså, Gausbu and Selstad, about 3½ tnK.


 Born:
 a. Torjus   sjå nedanfor
 b. Olav 1680-1742 N.Åmli 10
 c. Åse          -Sk.1750 Gm Svein Trondson Åse 21
 d. Hege   Gm 1: Olav Ånundson Groven i Eidsborg
Gm 2: Kjetil Halvorson Ø.Åmli 20
 ÅSE
Gnr. 15
Page 234

21.      Svein
N. 1703-1750  

Bror til Odd Åse 19, han Svein Trondson Skredtveit 8 (1669-Sk.1750), vart brukar av halve garden etter Olav Åse 17. Han fekk skøyte i 1702 frå Olav Talleivson N.Håtveit for 350 rd. Utanom fekk han enga på den søndre side av Åse ved Traståker og Kyrkjemark og åkrane Bastestoge, Flokket og Haugeflokket for 53 rd. Svein skulle ha støylane Myklestøyl, Listøyl, Stavli Midstøyl, Stutebu og halve Tveito.

Svein var gift med Åse Halvorsdtr N.Åmli 8c og hadde med henne løysingsrett til garden. I 1710 stemna dei Guri Jonsdtr for bruk av Åse. Verja hennar, han Olav Håtveit, svara at garden var eit godt tomannsbruk som kunne føda 14-15 naut og småfe. Domen vart at Guri måtte ta imot 465 rd for hennar part av garden, Svein vart brukar av heile Åse. Retten peika på at skogen på bruket til Guri var svært nedhoggen. Ho fekk difor ikkje noko for husehevd.

Svein Trondson var kyrkjeverje i Mo 1709 til 1711 og kjøpte odels-og løysingsretten til halve garden av Torjus Halvorson i 1726. Han kjøpte Kvarvet 8 av ålmugen i 1728 for 120 rd og bruka den garden attåt Åse. Olav Halvorson N.Åmli stemna verbroren for odelen av halve garden i 1726, men selde retten same året. I 1730 kom Jon Oddson frå Groven og ville ha odelsrett, men han kom ingen veg. Det vart halde skifte etter Svein og kona Åse i 1750. Her var sylv for over 40 rd, fleire store koparkjelar og jord i Åse (3 tnK), N.Håtveit (5 kvart tnK) og Ringestoga (½ tnK). Det vart då 735 rd å dela for borna.

 
English translation

The brother of Odd Åse 19, Svein Trondson Skredtveit 8 (1669-Sk.1750), was a tenant farmer of half of the farm after Olav Åse 17 died. He received a property deed in 1702 from Olav Talleivson N.Håtveit for 350 rd. In addition he received the meadow on the southern side of Åse near Traståker and Kyrkjemark and the Bastestoge fields, Flokket and Haugeflokket for 53 rd. Svein would have the summer pastures Myklestøyl, Listøyl, Stavli Midstøyl, Stutebu and half of Tveito.

Svein was married to Åse Halvorsdtr N.Åmli 8c and had with her farming rights to the farms. In 1710 they sued Guri Jonsdotter for use of Åse. Her legal guardian, Olav Håtveit, affirmed that the farm was a good two-man farm which could feed 14-15 cattle and goats and sheep. The judgement was that Guri had to to accept 465 rd for her part of the farm, Svein was a tenant farmer of all Åse. The court indicated that the woods at the farm of Guri were extremely overcleared. Therefore, she got nothing for the use of the house.

Svein Trondson was a church warden in Mo 1709 to 1711 and bought allodial and farming rights to half of the farm of Torjus Halvorson in 1726. He bought Kvarvet 8 from the common people in 1728 for 120 rd and he used the farm in addition to Åse. Olav Halvorson N.Åmli [8b] petitioned his brother-in-law for the alodial rights to half the farm in 1726, but he sold the rights the same year. In 1730 Jon Oddson came from Groven and he wanted to have alodial rights, but he got nowhere. Probate was held after Svein and his wife Åse died in 1750. There was silver of over 40 rd, many large copper kettles and land at Åse (3 tnK), N.Håtveit (5 quarter tnK) and Ringestoga (½ tnK). There was certainly 735 rd to divide for the children.


 Born:
 a.Olav    -Sk.1752 Åse 23
 b. Gunhild    -Sk.1738 Gm. Sondre Olavson Haugehåtveit 14
 c.Asgjerd 1704-1768 Gm 1: Steffen Oddson Skredtveit 10
Gm 2: 1732 Borgar Olavson Jordshaugen H1
Gm 3: 1733 Halvor Tarjeison Ringestoga H4KVARVET
Gnr. 17
Page 274

8.      Svein
N. 1729-1745  

Det var ålmugen i Mo som kjøpte kyrkja og kyrkjegodset i 1724. Dei selde i 1728 til Svein Trondson Åse 21 for 120 rd. Svein bruka då Kvarvet til sonen Olav Sveinson Åse 23 tok over. Han og bruka båe gardane i lag.

 
English translation

It was everyone in Mo who bought the church and the church land in 1724. They sold in 1728 to Svein Trondson Åse 21 for 120 rd. Svein used Kvarvet then until his son Olav Sveinson Åse 23 took over. He used both the farms together.


 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]