GENERATION 14

GENERATION 11

Tarjei Jonson VÆTING
born:                   Fyresdal, Telemark                    
marr:                                          
died:before-1664 Fyresdal, Telemark
father:Jon Tallakson VÆTING
mother:Asgjerd
 
 
born:                                                          
marr:                          
died:    
father: 
mother: Biography

TARJEI JONSON was at Eiken from around 1623 until 1654, when his son Jon took over. According to the records at Eiken, TARJEI was still there one more year in 1656. During most of that time, beginning in 1626 up until 1662, he was also paying tax at Væting. At times he also paid tax at Nape, Austjord and Fjalestad.

At Væting, TARJEI was a skysskaffar (a person who provides transportation by horse-drawn wagon) for a time. Around 1647, TARJEI was sharing the farm with Olav Halvorson Ringestoga, who would later marry TARJEI's daughter KRISTI. TARJEI died shortly before the 1664 census. The farm was then divided into two equal sized parts. The new part was called Væting Nedre (lower Væting) and was used by TARJEI's nephew Jon Kletilson. The main farm passed to TARJEI's son Jon.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Jon
  wife Ingerid Knutsdotter
         -1627
                 
                 
 
                 
-Sk1701
VÆTING 18a   
TRONTVEIT   
page   621 Fyresdal   
Nissedal   
Auver
  wife Rannei Olavsdotter
         -1634
 
 
 
 
-Sk1700
VÆTING 18b   
RINDEN ØVRE 4c   
page   621 Fyresdal   
page 1023 Fyresdal   
Tallak
  wife Margit Olavsdoter
         -1637
 
 
 
         -1733
-Sk1697
VÆTING 18c   
AUSTJORD 10   
page   621 Fyresdal   
page   991 Fyresdal   
Åni
  wife Margit Gunsteinsdotter
         -1637
 
 
 
-Sk1707
 
VÆTING 18d   
    
page   621 Fyresdal   
   
Svein
  wife Jorånd Sigurdsdotter
         -1644
 
 
 
-Sk1685
 
VÆTING 18e   
S.BØ   
page   621 Fyresdal   
Valle   
?KRISTI TARJEISDOTTER
  husband Olav Halvorson
  husband TORBJØRN SONDRESON
 
 
         -1634
 
 
 
 
         -1733
-Sk1708
VÆTING 18f   
ÅSE 7   
HAUGEHÅTVEIT 8   
page   621 Fyresdal   
page   230 Mo   
page   501 Mo   
Chronology of Tarjei Jonson

  1623-1656 -   Tarjei at Eiken. (Fyresdal Bygdebok)     
  1626-1662 -   Tarjei at Væting. (Fyresdal Bygdebok)     
  -1636 -   Tarjei paid "chaplain subsistance in Nordland". (Fyresdal Bygdebok)     
  -1640 -   Tarjei paid taxes at both Væting and Eiken. (Fyresdal Bygdebok)     
  before-1664 -   Tarjei died not long before the 1664 census. (fyresdal Bygdebok)     

Translations from the
Fyresdal Bygdebok
VÆTING
Gnr. 35
Page 621

 
11.    
 
Jon  
N.1586-1599

Det var borna til Tallak som kom til å få Væting. Jon Tallakson løyste i 1586 Espelia og Kleiv frå Herbjørn Øysteinson for 20 dalar. Det var farbroren Bjørguv som hadde sett bort dette til Bjørn Felle. Jon var brukar frå dei fyrste skattelistene i 1593 og var ein mykje nytta lagrettemann. I eit vitneprov frå 1595 skulle Vetle Gåstjønn leggje ut 40 rd for Sigurd Levordson Haugen. Jon Væting skulle ha dei for Greivstad, men ville ikkje ta imot dei.

Truleg var ikkje Jon så gamal då han døydde, enkja Asbjørg eller Asgjerd hadde teke garden alt i 1602. Ved odelsmanntalet 1603 er Talleiv Valebjørg skriven eigar av 1½ tnK i Væting. Mest truleg så var han verje for borna til Jon.

 
English translation

It was Tallak's child who got Væting. Jon Tallakson bought Espelia and Kleiv in 1586 from Herbjørn Øysteinson for 20 dalar [money]. It was his uncle [sic, father] Bjørguv who had farmed this out to Bjørn Felle. Jon was the user from the first skattelistene [tax roll] in 1593 and was a much used lagrettemann [juror]. In a testimony from 1595 Vetle Gåstjønn would lay out 40 rd to Sigurd Levordson Haugen. Jon Væting wished to have Greivstad, but would not receive it.

Jon was probably not so old when he died, his widow Asbjørg or Asgjerd had taken the farm already in 1602. According to the 1603 odelsmanntalet [census of allodial owners] Talleiv Valebjørg is said to be owner 1½ tnK at Væting. So most likely he was a guardian for Jon's child.


 

Jon Tallakson Væting 7a

 

Gm Asgjerd

 
 Born:
 a.Tallak  Væting 16
 b.Tarjei  Væting 18
 c.Kjetil  Væting 17
 
18.    
 
Tarjei
N.1626-1662  

I næraste tida frametter finn me Nikuls og Asbjørn, som truleg var leiglendingar. Fyrst med Tallak i 1611 vil me tru me har ein son etter Jon. Matrikkelen 1615 skriv Tarjei Væting som eigar av 2 tnK i garden medan Gunhild Nape hadde 2 mK.

Det er ikkje meir å finne om Tallak etter dette. Kanskje døydde han utan arvingar. Den som tok over Væting var Tarjei Jonson. Han hadde garden frå 1626. Tarjei var mellom dei 14 bøndene i Fyresdal som i 1636 betalte til "kapellanens underholdning i Nordlandene". Frå 1640åra kan me sjå at han skatta av 3 tnK i Væting og 1 tnK i Eiken. Det er difor truleg han og brukte Eiken ved sida av Væting.

Tarjei var skysskaffar nokre år og fekk opp gjennom tida meir og meir jord. Såleis hadde han 1 tnK i Eiken, ½ tnK i Nape, 1 tnK i Austjord, ½ tn 1 mK i Fjalestad og 2 tn 4 mK i Væting i 1657. Resten av garden var det Olav Halvorson Ringestoga, seinare Åse i Mo som åtte. Den Olav som var medbrukar og eigar på Væting ikring 1647, må ha vore Olav Halvorson. Kona til Olav heitte Kristi Tarjeisdtr og fan ha vore dotter til Tarjei.

Ikkje lenge før manntalet 1664 døydde Tarjei Jonson. Garden vart då delt i to like store delar mellom sonen Jon og brorsonen Jon Kjetilson.

 
English translation

In more recent time we find Nikuls and Asbjørn, who probably were tenant farmers. First with Tallak in 1611 we will believe we have a son after Jon dies. The 1615 Matrikkelen [tax rolls] reports Tarjei Væting [sic, Tallak?] as the owner of 2 tnK at the farm while Gunhild Nape had 2 mK.

There is no more to find about Tallak after this. Perhaps he died without heirs. Tarjei Jonson took over Væting. He had the farm from 1626. Tarjei was among the 14 farmers in Fyresdal who in 1636 paid to the "chaplain's subsistance in the north lands". From the 1640's we can see that he paid tax for 3 tnK at Væting and 1 tnK at Eiken. It is therefore likely he used Eiken along with Væting.

Tarjei was a skysskaffar [a person who provides transportation by horse-drawn wagon] several years and over time accumulated more and more land. In this way, he had 1 tnK at Eiken, ½ tnK at Nape, 1 tnK at Austjord, ½ tn 1 mK at Fjalestad and 2 tn 4 mK at Væting in 1657. It was Olav Halvorson Ringestoga who had the rest of the farm, (and) later Åse in Mo. The Olav who was co-user and owner of Væting about 1647, may have been Olav Halvorson. Olav's wife was named Kristi Tarjeisdtr and could have been the daughter of Tarjei.

Not long before the 1664 census Tarjei Jonson died. The farm was then divided into two equal large parts between his son Jon and his nephew Jon Kjetilson.


 

Tarjei Jonson Væting 11b

 

Eiken 1

 
 Born:
 a.Jon1627- Ø.Væting 1
 b.Auver1634- S.Gryte 13
 c.Tallak1637-1733 Eiken 5
 d.Åni1637-Sk.1707 Ø.Lislestog 8
 e.Svein1644-Sk.1685 S.Veum 5
 f.?Kristi  Gm Olav Halvorson Væting 19
 EIKEN
Gnr. 55
Page 999

 
 

Gardsnamnet seiast kome frå trenamnet eik. Garden låg truleg øyde til inn på 1600talet.

 
English translation

The farm name is said to come from the tree name "eik" [oak]. The farm probably lay in shambles until close to the 1600's.


 
1.       Tarjei
N. 1623-1654  
     1656

Ikkje før 1623 finn me ein brukar ved namn Tarjei. Fyrste året var Eiken øydegard, seinare halvgard. Me får vite i 1624 at Tarjei var sjølveigar og hadde gift seg til jorda. Same året måtte han bøte 6 dalar for ikkje å ha etterkome eit forbod.

Utpå 1640talet finn me Tarjei Væting med 1 tnK i Eiken, det er mest truleg at han dreiv båe gardane. Midt i 1650åra kom sonen Jon Tarjeison nokre år. Han åtte jord i Haugerud, Årak og Trontveit. Ikring 1664 flytte han heim til Ø.Væting, og me finn broren Åni Tarjeison på Eiken. Han og vart buande berre nokre år, ein tredje bror tok då Eiken. Han heitte Tallak Tarjeison og var økonomisk og på andre vis ein svært aktiv mann.

I 1693 vart Tallak stemnd for å ha stukke Alv Rinden med kniv, og etter det var han støtt oppi rettssaker.

 
English translation

Not before 1623 we find a user by the name Tarjei. In the first year Eiken was a deserted farm, later a half farm. We learn in 1624 that Tarjei was the owner and had wed himself to his land. The same year he had to pay 6 dalar [money] for not having obeyed an injunction.

Up to the 1640's we find Tarjei Væting with 1 tnK at Eiken, it is most likely that he ran both the farms. In the mid-1650's his son Jon Tarjeison came for several years. He had land at Haugerud, Årak and Trontveit. About 1664 he moved home to Ø.Væting, and we find his brother Åni Tarjeison at Eiken. He also only lived there several years, then a third brother took Eiken. He was Tallak Tarjeison and was thrifty and in different way a very active man.

In 1693 Tallak was sued for having stabbed Alv Rinden with a knife, and after that he was brought before the court.


 

Tarjei Jonson Væting 18

 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]