GENERATION 15

GENERATION 14

Jon Tallakson VÆTING
born:                   Fyresdal, Telemark                    
marr:                                          
died:   Fyresdal, Telemark
father:Tallak Bjørguvson VÆTING
mother: 
 
Asgjerd
born:                                                          
marr:                          
died:    
father: 
mother: Biography

BJØRGUV was the first of this family to live at Væting. In addition, his two sons bought land at Brokke from the king, and in 1557 they sold the land to their sister Helga and her husband Torbjørn. Four years later, in 1561, they affirmed that they were compensated for the land by their stepfather. This would indicate that BJØRGUV was deceased by 1561 even though his probate wasn't held until 1576. The Brokke farm is located in the Nedre Dalåni river valley about 5 km north of Væting.

At some point Ingelev, BJØRGUV's youngest daughter, had Brokke. The farm was taken from Ingelev by the king because of a disagreement between her and her husband Jakob "Grøningen." In 1564, Ingelev tried to get the farm back from Torbjorn, who had purchased the land in 1557.

The two farms were mentioned in BJØRGUV's probate held in 1576. Four years later TALLAK died, and his wife remarried. There were more lawsuits over the land, in 1582 and 1586. Each time the court found that the arrangements of the original hearing would remain in effect.

Next, TALLAK's son JON got Væting. He also bought Espelia and Kleiv. These latter two farms are 20-25 km to the south of Væting at the south end of Nesvatn.

The name Væting comes from "vatr" or "vatn" meaning lake or water.  [GUNHILD HELGESDOTTER?]18   [mother? or wife? of Bjørguv]
   BJØRGUV VÆTING17
    Solomon Bjørguvson16
    TALLAK BJØRGUVSON16
     JON TALLAKSON15 + ASGJERD15
      Tallak Jonson14
      TARJEI JONSON14
       KRISTI TARJEISDOTTER11
      Kjetil Jonson14
    Helga Bjørguvsdotter16 + Torbjørn Torjusson BROKKE16
    DOTTER16 + LEVORD LEVORDSON16
     Sigurd15
     GUNLEIK LEVORDSON15 + GRO GUNLEIKSDOTTER15
      GURO GUNLEIKSON13 + ALV VETLESON13
      TORBJØRG GUNLEIKSON14 + ÅNUND KJETILSON14    
     Halvor15
    Dotter [Ingelev?]16 + Jakob "Grøningen"16


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Tallak                                                       VÆTING 11a    page   621 Fyresdal   
TARJEI JONSON       VÆTING 11b    page   621 Fyresdal   
Kjetil       VÆTING 11c    page   621 Fyresdal   
Chronology of Jon Tallakson

  1557-1561 -   Tallak living at Væting. (Fyresdal Bygdebok)     
  -Sk1576 -   Probate held for Bjørguv. (Fyresdal Bygdebok)     
  -1580 -   Tallak died about 1580. (Fyresdal Bygdebok)     
  after-1580 -   Tallak's widow married Gunnar Gunnuvson. (Fyresdal Bygdebok)     
  -1582 -   Gunnar Gunnuvson sued Oyuv Talleivson, on behalf of Jon for land deal. (Fyresdal Bygdebok)     
  -1586 -   More legal action on 1582 lawsuit. Court decided old decision should stand in effect. (Fyresdal Bygdebok)     
  1586-1599 -   Jon living at Væting. (Fyresdal Bygdebok)     

Translations from the
Fyresdal Bygdebok
VÆTING
Gnr. 35
Page 621

 
 

Frå gamalt må namnet ha vore Vætingr utleia frå vatr eller vatn. Dette viser til at jorda var myret og våtlendt.

 
English translation

From old times the name may have been Vætingr, taken from vatr or vatn [lake or water]. This indicates that the land was swampy and marshy.


 
5.     Bjørguv

Eit dokument frå 1564 omtalar Ingelev (Bjørguvsdtr Væting?), som freista få att jord i Brokke frå Torbjørn Brokke. Ho hadde vore gift med Jakob "Grøningen" og hadde mista Brokke til kongen på grunn av ei usemje mellom dei.

 
English translation

A document from 1564 mentions Ingelev (Bjørguvsdtr Væting?), who tried to get land in Brokke back from Torbjørn Brokke. She had been married to Jakob "Grøningen" and had lost Brokke to the king on account of a disagreement between them.


 

Bjørguv (-Sk.1576)

 
 Born:
 a.Salomon  Væting 6
 b.Tallak  Væting 7
 c.Helga  Gm Torbjørn Torjusson Brokke 1
 d.Dtr  ?Gm Levord Levordson Væting 10
 e.Dtr [Ingelev?]     [Gm Jakob "Groningen"?]
 
7.     Tallak
N.1557-1569

I eit uheilt skifte frå 1576 etter Bjørguv finn me jord i Væting og Brokke. Sønene Salomon og Tallak Bjørguvsøner er nemnde alt i 1557 då dei let systera Helga, som var gift med Torbjørn Brokke, få all den jorda dei hadde løyst frå kongen i Brokke. Helga gav dei att 1 mark gull i Væting. I eit brev frå 1561 skreiv Salomon og Tallak under på at dei hadde fått det dei tilkom i pengar og jord i Væting frå stefaren sin.

Tallak Bjørguvson var død ikring 1580, og enkja gifte seg att med Gunnar Gunnuvson. I 1582 stemnde Gunnar på vegner av steborna sine inn Øyuv Talleivson for jordebytet som er nemnt ovan for. Denne Øyuv var visstnok frå Tveitane i Nissedal. Saka kom opp att i 1586. Retten fann at det gamle bytet skulle stå ved makt. Salomon hadde fått 6 dalar for odelsretten til Nape, Gunnar skulle betale dei att.

 
English translation

In a uheilt [record damaged and difficult to read] probate from 1576 after Bjørguv died we find land in Væting and Brokke. His sons Salomon and Tallak Bjørguvson are mentioned already in 1557 when they allow their sister Helga, who was married to Torbjørn Brokke, to get all the land they had purchased from the king at Brokke. Helga gave them back 1 mark gull for Væting. In a document from 1561 Salomon and Tallak signed that they had received what they were entitled to in money and land at Væting from their stepfather.

Tallak Bjørguvson was dead around 1580, and his widow married again to Gunnar Gunnuvson. In 1582 Gunnar sued Øyuv Talleivson on behalf of his stepson for the land deal which is mentioned above. This Øyuv was no doubt from Tveitane in Nissedal. The lawsuit came up again in 1586. The court found that the old arrangement should remain in effect. Salomon had received 6 dalar [money] for the allodial rights to Nape, (and) Gunnar should pay them back.


 

Tallak Bjørguvson Væting 5b

 
 Born:
 a.Jon  Væting 11
 
11.    
 
Jon  
N.1586-1599

Det var borna til Tallak som kom til å få Væting. Jon Tallakson løyste i 1586 Espelia og Kleiv frå Herbjørn Øysteinson for 20 dalar. Det var farbroren Bjørguv som hadde sett bort dette til Bjørn Felle. Jon var brukar frå dei fyrste skattelistene i 1593 og var ein mykje nytta lagrettemann. I eit vitneprov frå 1595 skulle Vetle Gåstjønn leggje ut 40 rd for Sigurd Levordson Haugen. Jon Væting skulle ha dei for Greivstad, men ville ikkje ta imot dei.

Truleg var ikkje Jon så gamal då han døydde, enkja Asbjørg eller Asgjerd hadde teke garden alt i 1602. Ved odelsmanntalet 1603 er Talleiv Valebjørg skriven eigar av 1½ tnK i Væting. Mest truleg så var han verje for borna til Jon.

 
English translation

It was Tallak's child who got Væting. Jon Tallakson bought Espelia and Kleiv in 1586 from Herbjørn Øysteinson for 20 dalar [money]. It was his uncle [sic, father] Bjørguv who had farmed this out to Bjørn Felle. Jon was the user from the first skattelistene [tax roll] in 1593 and was a much used lagrettemann [juror]. In a testimony from 1595 Vetle Gåstjønn would lay out 40 rd to Sigurd Levordson Haugen. Jon Væting wished to have Greivstad, but would not receive it.

Jon was probably not so old when he died, his widow Asbjørg or Asgjerd had taken the farm already in 1602. According to the 1603 odelsmanntalet [census of allodial owners] Talleiv Valebjørg is said to be owner 1½ tnK at Væting. So most likely he was a guardian for Jon's child.


 

Jon Tallakson Væting 7a

 

Gm Asgjerd

 
 Born:
 a.Tallak  Væting 16
 b.Tarjei  Væting 18
 c.Kjetil  Væting 17
 NESI
Gnr. 22
KLEIV
Bnr. 1
Page 339

 
 

Øydegarden Kleiv er nemnd i brev frå 1569 og 1586. I det fyrste fekk Bjørn Alvson Felle mellom anna Kleiv frå Salomon Bjørguvson Væting. I brevet frå 1586 fekk brorsonen til Bjørguv, Jon Tallakson, Espelia og Kleiv att frå Herbjørn Øysteinson mot å betale 20 rd.

 
English translation

The deserted farm Kleiv is named in a document from 1569 and 1586. At first Bjørn Alvson Felle got among other things Kleiv from Salomon Bjørguvson Væting. In the document from 1586 the nephew [sic, grandson] of Bjørguv, Jon Tallakson, got Espelia and Kleiv back from Herbjørn Øysteinson in return for payment of 20 rd.


 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]