GENERATION 11

GENERATION 10

Torbjørn Sondreson SVALASTOGA
born:         -1634 Mo, Telemark                    
marr:                                          
died: -Sk1708 Vinje, Telemark        
father:Sondre Oddson SVALASTOGA
mother:Signe Tarjeisdotter
 
Kristi Tarjeisdotter VÆTING
born:                                                          
marr:                          
died:    
father:Tarjei Jonson VÆTING
mother: Biography

KRISTI TARJEISDOTTER is documented as living at Haugehåtveit. She was married twice. Her first husband was probably Olav Halvorson Ringestoga from Tortveit in Fyresdal. He died about 1653. She had a mortgage on 1 tnK at Haugehåtveit in 1655.

TORBJØRN SONDRESON was from Grungedal, near Edland [on modern day Highway E134] in Vinje. He was born in 1634 and came to Haugehåtveit from Åse about 1661. His father SONDRE ODDSON owned land in Haugehåtveit before him. TORBJØRN moved to Svalastoga around 1684, but continued to have ownership disputes around Haugehåtveit as late as 1706. His probate was held in 1708.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Tarjei
  wife Tjodvor Tovsdotter
                 
 
                 
 
                 
 
HAUGEHÅTVEIT 8a   
   
page 289 Mo   
   
GURO TORBJØRNSDOTTER
  husband OLAV GUNNARSON
         -1659
 
 
 
         -1737
         -1720
HAUGEHÅTVEIT 8b   
FELLAND SØNDRE 8i   
page 289 Mo   
page 501 Mo   
Margit
  husband Tjøstov Kjetilson
         -1659
 
 
 
         -1740
         -1713
HAUGEHÅTVEIT 8c   
LOFTSGARDEN NORDRE 6   
page 289 Mo   
page 41 Mo   
Torunn
  husband Sigurd Nordgarden
 
 
 
 
 
 
HAUGEHÅTVEIT 8d   
VINJE   
page 289 Mo   
   
Chronology of Torbjørn Sondreson and Kristi Tarjeisdotter

          -1634 -   Torbjørn born (Mo Bygdebok)
          -1653 -   Kristi's first husband dies (Mo Bygdebok)
          -1655 -   Kristi had a mortgage at Haugehåtveit in 1655 (Mo Bygdebok)
          -1661 -   Torbjørn came to Haugehåtveit from Åse. (Mo Bygdebok)
          -1684 -   Torbjørn moves back to Svalastoga (Mo Bygdebok)
          -Sk.1708 -   Probate held after Torbjørn dies (Mo Bygdebok)
Translations from the
Mo Bygdebok
HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
Page 289-291

8.      Torbjørn
N. 1661-1683  

Torbjørn Sondreson Svalastoga (1634-Sk.1708) frå Grungedal kom til garden frå Åse 8 ikring 1661. Kona hans heitte Kristi Tarjeisdtr og ho fekk pant i 1 tnK i Haugehåtveit frå Knut Knutson i 1655 for 147 rd. Dei betala Gunnar Bjåland 20 rd for at Talleiv og Mari skulle få bruka 1 tnK i Bjåland. Vidare betala dei og 20 rd og 2 vårkyr for å koma inn på Haugehåtveit. Utanom denne garden åtte dei og jord i Tortveit, Nedgarden, Onsaker, Åmli og Lien, totalt 2 og 1 kvart tnK. Talleiv Bjåland stemna dei i 1668 for bruken av Haugehåtveit. Det kom til ei semje om at Torbjørn skulle betala 36 rd til for garden, men etter at Mari Bjåland var død, måtte arvingane betala pengane att.

Torbjørn Sondreson hadde sjølv rett til Haugehåtveit. Far hans, Sondre Oddson Svalastoga åtte jord i garden før han. Me har ikkje spora korleis dette var, men bumerket til Torbjørn var heilt likt det til Halvor Haugehåtveit 3.

Torbjørn kjøpte ut Olav Nikulsson i 1674 for 100 rd og vart då eineeigar til heile garden. I 1677 selde han ½ tnK i Hærstad til Rolv Gunleikson Hærstad for 60 rd. Dette må ha vore arv som Gunhild Olavsdtr Haugehåtveit fekk etter Gro Gunleiksdtr Hærstad ved skiftet i 1669. Tre år seinare var han med i ei sak om Fiskemostrand i Vinje saman med Steinar Nylende.

Ikring 1684 flytte Torbjørn til Svalastoga, men vart i 1706 stemna av Nikuls Olavson Homme som ville løysa Haugehåtveit. Det kom då til at Nikuls skulle ha 150 rd for odelsretten. Torbjørn og borna hans fekk ha garden.

 
English translation

Torbjørn Sondreson Svalastoga (1634-Sk.1708) from Grungedal came to the farm from Åse 8 about 1661. His wife's name was Kristi Tarjeisdtr and she got a mortgage on 1 tnK at Haugehåtveit from Knut Knutson in 1655 for 147 rd. They paid Gunnar Bjåland 20 rd so that Talleiv and Mari would get to use 1 tnK at Bjåland. In addition they also paid 20 rd and 2 spring cows in order to get Haugehåtveit. In addition to this farm they also owned land in Tortveit, Nedgarden, Onsaker, Åmli and Lien, totally 2 and 1 quarter tnK. Talleiv Bjåland sued in 1668 for the use of Haugehåtveit. An agreement was reached again that Torbjørn would pay 36 rd for the farm, but after Mari Bjåland was dead, the heirs had to pay the money back.

Torbjørn Sondreson had himself rights to Haugehåtveit. His father, Sondre Oddson Svalastoga owned land at the farm before him. We have not a clue how this was, but a bumerket [signature mark "X" of an illiterate person] of Torbjørn was quite similar to that of Halvor Haugehåtveit 3.

Torbjørn bought out Olav Nikulsson in 1674 for 100 rd and was then the sole owner of the entire farm. In 1677 he sold ½ tnK of Hærstad to Rolv Gunleikson Hærstad for 60 rd. This must have been inheritance that Gunhild Olavsdtr Haugehåtveit got at the estate settlement in 1669 after Gro Gunleiksdtr Hærstad died. Three years later he was involved in a lawsuit concerning Fiskemostrand in Vinje together with Steinar Nylende.

Around 1684 Torbjørn moved to Svalastoga, but was in 1706 sued by Nikuls Olavson Homme who wanted to buy Haugehåtveit. It then was decided that Nikuls should have 150 rd for the allodial rights. Torbjørn and his children acquired the farm.


 Born:
 a. Tarjei   Haugehåtveit 9
 b. Guro 1659-1737 Reindal 10
 c. Margit 1659-1740 Gm Tjøstov Kjetilson N.Loftsgarden 6
 d. Torunn   Gm Sigurd Nordgarden i Vinje
 ÅSE
Gnr. 15
Pages 230-234

7.      Olav
N. 1647-1655  

Olav Halvorson Ringestoga 8 frå Tortveit i Fyresdal betala i 1643 førstebygsel av halve Åse, truleg var det han som betala tredjebygsel i 1652 saman med Gunnar. Olav er ikkje nemnd i skattelistene på garden. Trass i dette er Olav Åse ført opp med jordegods i Lie, Fyresdal (1 tnK), Tortveit (1 tn 3 notK) og Åmli (½ tnK). I åra 1651 til 1653 hadde han og dei 7 tnK i Namnløs og ½ tnK i «Ormbli» (Åmli?). Han eller kona må ha vore i nær slekt med Gunnar Åse.

Olav var truleg gift med Kristi Tarjeisdtr. Ho fekk pant i Haugehåtveit i 1655 og gifte seg med Torbjørn Åse 8 etter at mannen døydde ikring 1653.

 
English translation

Olav Halvorson Ringestoga 8 from Tortveit in Fyresdal paid in 1643 førstebygsel [fee paid when a farm is acquired] for half of Åse, probably it was he who paid tredjebygsel [fee paid every three years for renewing a lease] in 1652 together with Gunnar. Olav is not named in the skattelistene [tax rolls] for the farm. In spite of this Olav Åse is listed with land property in Lie, Fyresdal (1 tnK), Tortveit (1 tn 3 notK) and Åmli (½ tnK). In the years 1651 to 1653 he also had 7 tnK in Namnløs and ½ tnK in "Ormbli" (Åmli?). He or his wife must have been closely related to Gunnar Åse.

Olav was probably married to Kristi Tarjeisdtr. She got a mortgage on Haugehåtveit in 1655 and married Torbjørn Åse 8 after her husband died around 1653.


 Born:
 a.Gunhild 1651-1719 Gm 1: Tarald Såvison Lundevall, Kv.
Gm 2: Kjetil Kjetilson Lundevall
 
8.      Torbjørn
N. 1655  

Torbjørn er nemnd in skattelistene eitt år i 1655-56. I 1656 åtte han jord i Kvassaker (½ tnK), Åmli (½ tnK), Tortveit (½ tnK) og Lie (½ tnK). Dette var mykje av jorda etter Olav Åse 7. Han var gift med enkja Kristi Tarjeisdtr. Torbjørn heitte Torbjørn Sondreson (1634-Sk.1708) og var frå Svalastoga i Vinje. Han er ført saman med ein Talleiv Åse om 4 tnK i Åse (?) i 1658. Frå 1661 finn me han på Haugehåtveit 8. Åse vart då skrivargard.

 
English translation

Torbjørn is named in the skattelistene [tax rolls] one year in 1655-56. In 1656 he had land in Kvassaker (½ tnK), Åmli (½ tnK), Tortveit (½ tnK) and Lie (½ tnK). This was most of the land after Olav Åse 7 died. He was married to the widow Kristi Tarjeisdtr. Torbjørn was called Torbjørn Sondreson (1634-Sk.1708) and was from Svalastoga in Vinje. He is listed together with a Talleiv Åse concerning 4 tnK in Åse (?) in 1658. From 1661 we find him at Haugehåtveit 8. Åse was then a judge's residence.


 
Translations from the
Fyresdal Bygdebok
VÆTING
Gnr. 35
Page 621

 
 

Frå gamalt må namnet ha vore Vætingr utleia frå vatr eller vatn. Dette viser til at jorda var myret og våtlendt.

 
English translation

From old times the name may have been Vætingr, taken from vatr or vatn [lake or water]. This indicates that the land was swampy and marshy.


 
18.    
 
Tarjei
N.1626-1662  

I næraste tida frametter finn me Nikuls og Asbjørn, som truleg var leiglendingar. Fyrst med Tallak i 1611 vil me tru me har ein son etter Jon. Matrikkelen 1615 skriv Tarjei Væting som eigar av 2 tnK i garden medan Gunhild Nape hadde 2 mK.

Det er ikkje meir å finne om Tallak etter dette. Kanskje døydde han utan arvingar. Den som tok over Væting var Tarjei Jonson. Han hadde garden frå 1626. Tarjei var mellom dei 14 bøndene i Fyresdal som i 1636 betalte til "kapellanens underholdning i Nordlandene". Frå 1640åra kan me sjå at han skatta av 3 tnK i Væting og 1 tnK i Eiken. Det er difor truleg han og brukte Eiken ved sida av Væting.

Tarjei var skysskaffar nokre år og fekk opp gjennom tida meir og meir jord. Såleis hadde han 1 tnK i Eiken, ½ tnK i Nape, 1 tnK i Austjord, ½ tn 1 mK i Fjalestad og 2 tn 4 mK i Væting i 1657. Resten av garden var det Olav Halvorson Ringestoga, seinare Åse i Mo som åtte. Den Olav som var medbrukar og eigar på Væting ikring 1647, må ha vore Olav Halvorson. Kona til Olav heitte Kristi Tarjeisdtr og fan ha vore dotter til Tarjei.

Ikkje lenge før manntalet 1664 døydde Tarjei Jonson. Garden vart då delt i to like store delar mellom sonen Jon og brorsonen Jon Kjetilson.

 
English translation

In more recent time we find Nikuls and Asbjørn, who probably were tenant farmers. First with Tallak in 1611 we will believe we have a son after Jon dies. The 1615 Matrikkelen [tax rolls] reports Tarjei Væting as the owner of 2 tnK at the farm while Gunhild Nape had 2 mK.

There is no more to find about Tallak after this. Perhaps he died without heirs. Tarjei Jonson took over Væting. He had the farm from 1626. Tarjei was among the 14 farmers in Fyresdal who in 1636 paid to the "chaplain's subsistance in the north lands". From the 1640's we can see that he paid tax for 3 tnK at Væting and 1 tnK at Eiken. It is therefore likely he used Eiken along with Væting.

Tarjei was a skysskaffar [a person who provides transportation by horse-drawn wagon] several years and over time accumulated more and more land. In this way, he had 1 tnK at Eiken, ½ tnK at Nape, 1 tnK at Austjord, ½ tn 1 mK at Fjalestad and 2 tn 4 mK at Væting in 1657. It was Olav Halvorson Ringestoga who had the rest of the farm, (and) later Åse in Mo. The Olav who was co-user and owner of Væting about 1647, may have been Olav Halvorson. Olav's wife was named Kristi Tarjeisdtr and could have been the daughter of Tarjei.

Not long before the 1664 census Tarjei Jonson died. The farm was then divided into two equal large parts between his son Jon and his nephew Jon Kjetilson.


 

Tarjei Jonson Væting 11b

 

Eiken 1

 
 Born:
 a.Jon1627- Ø.Væting 1
 b.Auver1634- S.Gryte 13
 c.Tallak1637-1733 Eiken 5
 d.Åni1637-Sk.1707 Ø.Lislestog 8
 e.Svein1644-Sk.1685 S.Veum 5
 f.?Kristi  Gm Olav Halvorson Væting 19
 
 
19.    
 
Olav
N.1647-1649  

?Olav Halvorson Tortveit
Gm Kristi Tarjeisdtr (Væting 18f?)

 

Til Åse 7 i Mo

 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]