GENERATION 13

GENERATION 12

Talleiv Gunleikson GRAVER
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                          
died:                          
father:Gunleik GRAVER
mother: 
 
Kari Olavsdotter SITJE
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                          
died:                          
father:Olav Tarjeison SITJE
mother: Biography

TALLEIV GUNLEIKSON took over Lundehall after his father died. He also had property at Graver and Momrak. He was still shown as owner on the tax rolls until 1641, but it is thought he died many years prior to that. The farm was passed on to his two sons.

After TALLEIV died, KARI OLAVSDOTTER married Ånund Aslakson Brooke. He had five children by a previous marriage, but KARI and Ånund had no children together.

The name Graver comes from "grav" meaning a grave, and may have to do with animal graves from hunting in old times.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Auver                                              -1653 LUNDEHALL 2a    page 1009 Fyresdal   
Talleiv                       LUNDEHALL 2b    page 1009 Fyresdal   
TONE TALLEIVSDOTTER
  husband HALVOR ALVSON
  husband Olav Olavson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNDEHALL 2c   
SKAFSÅ 5   
GÅSTJONN 2   
page 1009 Fyresdal   
page   173 Mo/Skafså   
page   379 Mo/Skafså   
Sigrid
  husband Kjetil Olavson
 
         -1608
 
 
-Sk1691
-Sk1682
LUNDEHALL 2d   
N.MOMRAK 2   
page 1009 Fyresdal   
page   523 Fyresdal   
Tone
  husband Olav
 
 
 
 
 
 
LUNDEHALL 2e   
BERGLAND 4   
page 1009 Fyresdal   
page 1196 Fyresdal   
Chronology of Talleiv Gunleikson and Kari Olavsdotter

  -1624 -   Talleiv owns property at Graver, Momrak and Lundehall (Fyresdal Bygdebok).     

Translations from the
Fyresdal Bygdebok
GRAVER
Gnr. 60
Page 1065

 
 

Namnet kjem frå grav, som er eit hol i bakken laga av menneske. Truleg har her vore dyregraver til fangst i gamal tid. Det finst nokre gamle brev som omtalar Graver. Det fyrste er truleg frå 1457 og nemner lagrettemannen Åsmund Folkeson "i Grefue". Brevet omhandlar arv etter Høye Momrak og vert rekna som falskt.

 
English translation

The name comes from grav, which is a hole in the ground prepared by people. Probably there were animal graves here for hunting in old times. Some old documents exist which mention Graver. The first is probably from 1457 and names lagrettemannen [sheriff] Åsmund Folkeson "i Grefue". The document deals with an inheritance from Høye Momrak and was regarded as a forgery.


 
 
5.       Gunleik
N. 1593-1604  

Reidar er ikkje kjend frå andre kjelder. Brukaren i dei tidlegaste skattelistene heitte Gunleik og kan ha vore far eller bror til Reidar. I 1603 åtte han 3 tnK i Graver, 2 tnK i Lundehall og 1 tnK i Momrak. Samstundes åtte Talleiv Valebjørg 1½ tnK i Graver. Dette gjev alt for stor skyld for Graver, men samstundes koplar eige i Momrak og Graver desse to slektene saman.

Me kjenner to søner etter Gunstein. Talleiv fekk Lundehall, og Gunnuv Gunsteinson fekk Graver. Skattelistene nemner Gunnuv alt frå 1603, og frå 1609 er han ein ofte nytta lagrettemann. I 1611 er han skriven "Gunhild" og åtte då 3 tnK i Graver og 1 tnK i Momrak. Matrikkelen 1615 har framleis Gunleik som eigar, men då hadde Alv Fjalestad 8 mK. Ved odelsjordeboka 1624 hadde Gunnuv 2½ tnK og broren Talleiv Lundehall ½ tnK. Gunnuv hadde og ½ tnK i Momrak.

 
English translation

Reidar is not known from other sources. The user in the earliest skattelistene [tax rolls] is called Gunleik and may have been the father or brother of Reidar. In 1603 he had 3 tnK at Graver, 2 tnK at Lundehall and 1 tnK at Momrak. At the same time Talleiv Valebjørg had 1½ tnK at Graver. This resulted in a large debt at Graver, but these two families simultaneously shared ownership in Momrak and Graver together.

We know of two sons after Gunstein [sic, Gunleik] died. Talleiv got Lundehall, and Gunnuv Gunsteinson [sic, Gunleikson] got Graver. The skattelistene [tax rolls] mention Gunnuv all the way from 1603, and from 1609 he is an often-used lagrettemann [sheriff]. In 1611 he is written "Gunhild" and had then 3 tnK at Graver and 1 tnK at Momrak. The 1615 Matrikkelen [church records] still has Gunleik as owner, but then had Alv Fjalestad 8 mK. According to the 1624 odelsjordeboka [allodial land book] Gunnuv had 2½ tnK and his brother Talleiv Lundehall ½ tnK. Gunnuv also had ½ tnK at Momrak.


 

Gunleik
Lundehall 1?

 
 Born:
 a.Gunnuv  Graver 8
 b.Talleiv  Lundehall 2
 SITJE
Gnr. 39
Page 788

 
2.      
 
Olav
N. 1602-1603  

Brørne Olav Brekke og Knut Sitje finn me i 1624 i sak om arven etter Ragnhild Nape. Dei meinte mor deira var nærast til den ettersom dottera til Tarjei Nape var død utan born. Etter arveloven fann retten at enkja Gunhild Nape skulle ha Nape så lenge ho levde. Stemninga vann ikkje fram.

 
English translation

We find the brothers Olav Brekke og Knut Sitje in 1624 in a lawsuit about the inheritance after Ragnhild Nape died. They believed their mother was first in line to it [the inheritance] inasmuch as the daughters of Tarjei Nape were deceased without children. After the law of succession the court found that the widow Gunhild Nape would have Nape as long as she lived. The petition was denied.


 

Olav (Tarjeison?) Sitje 3c?
Seinare til Brekke i Nissedal.

 
 Born:
 a.?Åsmund          Sitje 8
 b.?Gunvor  Gm Eivind Kjetilson Bilstad 4, Skafså
 c.?Kari  Gm 1: Talleiv Gunleikson Lundehall 2
Gm 2: Ånund Aslakson Brokke 5
 LUNDEHALL
Gnr. 56
LUNDEHALL
Bnr. 1
Page 1005

 
 

Namnet Lundehall kjem frå Lund i helning/skråning.

 
English translation

The name Lundehall comes from Lund on a slope/incline.


 
 
1.      
 
2.
Gunleik
N. 1593-1604  
Talleiv
N. 1609-1641  

Det var Gunleik Graver som åtte garden i 1603, truleg var det og han som var brukar i dei første skattelistene. I alle fall var det sonen Talleiv Gunleikson som tok over. Han hadde heile Lundehall, 2 tnK, og odel i både Graver og Momrak. Han åtte ½ tnK i dei gardane i 1624.

Talleiv er nemnd brukar av garden til 1641, men døydde truleg mange år før det. Alt i 1627 er sonen Auver nemnd fyrste gongen som lagrettemann. Ikkje før i 1642 fekk Auver skøyte på halve garden frå broren Talleiv og gav då 332 rd.

 
English translation

It was Gunleik Graver who had the farm in 1603, and probably it was also he who was user in the first skattelistene [tax list]. In any case it was his son Talleiv Gunleikson who took over. He had all of Lundehall, 2 tnK, and allodial property in both Graver and Momrak. He owned ½ tnK at the farms in 1624.

Talleiv [Gunleikson] is named owner of the farm until 1641, but probably died many years before that. Already in 1627 his son Auver is named the first time as lagrettemann [juror]. Not before 1642 Auver received a property deed to half the farm from his brother Talleiv [Talleivson] and then gave 332 rd.


 

Gunleik Graver 5?
Talleiv Gunleikson Graver 5b
Gm Kari Olavsdtr (Sitje 2c?)
Enkja seinare til Brokke 5.

 
 Born:
 a.Auver          -1653 Lundehall 3
 b.Talleiv  Groven, Lårdal?
 c.Tone  Gm 1: Halvor Skafså 5
Gm 2: Olav Olavson Gåstjønn 2
 d.Sigrid     -Sk.1691 Gm Kjetil Olavson N.Momrak 2
 e.Tone  Gm Olav Bergland 4
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]