GENERATION 14

GENERATION 13

Gunleik GRAVER
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                          
died:                          
father: 
mother: 
 
 
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

The records for GUNLEIK Graver go back as far as 1593. He had Lundehall in 1603. He was the first user on the tax rolls at Lundehall, and continued to use the farm until he died. His property at Graver passed to his son, Gunnuv. His property at Lundehall passed to his son, TALLEIV.

The name Graver comes from "grav" meaning a grave, and may have to do with animal graves from hunting in old times.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Gunnuv                                                       GRAVER 5a    page 1065 Fyresdal   
TALLEIV GUNLEIKSON
  wife KARI OLAVSDOTTER
 
 
 
 
 
 
GRAVER 5b   
SITJE 2c   
page 1065 Fyresdal   
page   791 Fyresdal   
Chronology of Gunleik GRAVER

  1593-1603 -   Early records of Gunleik at Graver and Lundehall. (Fyresdal Bygdebok).     
  -1603 -   Gunleik owns Lundehall; on tax rolls at Lundehall. (Fyresdal Bygdebok).     

Translations from the
Fyresdal Bygdebok
GRAVER
Gnr. 60
Page 1065

 
 

Namnet kjem frå grav, som er eit hol i bakken laga av menneske. Truleg har her vore dyregraver til fangst i gamal tid. Det finst nokre gamle brev som omtalar Graver. Det fyrste er truleg frå 1457 og nemner lagrettemannen Åsmund Folkeson "i Grefue". Brevet omhandlar arv etter Høye Momrak og vert rekna som falskt.

 
English translation

The name comes from grav, which is a hole in the ground prepared by people. Probably there were animal graves here for hunting in old times. Some old documents exist which mention Graver. The first is probably from 1457 and names lagrettemannen [sheriff] Åsmund Folkeson "i Grefue". The document deals with an inheritance from Høye Momrak and was regarded as a forgery.


 
 
5.       Gunleik
N. 1593-1604  

Reidar er ikkje kjend frå andre kjelder. Brukaren i dei tidlegaste skattelistene heitte Gunleik og kan ha vore far eller bror til Reidar. I 1603 åtte han 3 tnK i Graver, 2 tnK i Lundehall og 1 tnK i Momrak. Samstundes åtte Talleiv Valebjørg 1½ tnK i Graver. Dette gjev alt for stor skyld for Graver, men samstundes koplar eige i Momrak og Graver desse to slektene saman.

Me kjenner to søner etter Gunstein. Talleiv fekk Lundehall, og Gunnuv Gunsteinson fekk Graver. Skattelistene nemner Gunnuv alt frå 1603, og frå 1609 er han ein ofte nytta lagrettemann. I 1611 er han skriven "Gunhild" og åtte då 3 tnK i Graver og 1 tnK i Momrak. Matrikkelen 1615 har framleis Gunleik som eigar, men då hadde Alv Fjalestad 8 mK. Ved odelsjordeboka 1624 hadde Gunnuv 2½ tnK og broren Talleiv Lundehall ½ tnK. Gunnuv hadde og ½ tnK i Momrak.

 
English translation

Reidar is not known from other sources. The user in the earliest skattelistene [tax rolls] is called Gunleik and may have been the father or brother of Reidar. In 1603 he had 3 tnK at Graver, 2 tnK at Lundehall and 1 tnK at Momrak. At the same time Talleiv Valebjørg had 1½ tnK at Graver. This resulted in a large debt at Graver, but these two families simultaneously shared ownership in Momrak and Graver together.

We know of two sons after Gunstein [sic, Gunleik] died. Talleiv got Lundehall, and Gunnuv Gunsteinson [sic, Gunleikson] got Graver. The skattelistene [tax rolls] mention Gunnuv all the way from 1603, and from 1609 he is an often-used lagrettemann [sheriff]. In 1611 he is written "Gunhild" and had then 3 tnK at Graver and 1 tnK at Momrak. The 1615 Matrikkelen [church records] still has Gunleik as owner, but then had Alv Fjalestad 8 mK. According to the 1624 odelsjordeboka [allodial land book] Gunnuv had 2½ tnK and his brother Talleiv Lundehall ½ tnK. Gunnuv also had ½ tnK at Momrak.


 

Gunleik
Lundehall 1?

 
 Born:
 a.Gunnuv  Graver 8
 b.Talleiv  Lundehall 2
 LUNDEHALL
Gnr. 56
LUNDEHALL
Bnr. 1
Page 1005

 
 

Namnet Lundehall kjem frå Lund i helning/skråning.

 
English translation

The name Lundehall comes from Lund on a slope/incline.


 
1.      
 
Gunleik
N. 1593-1604  

Det var Gunleik Graver som åtte garden i 1603, truleg var det og han som var brukar i dei første skattelistene. I alle fall var det sonen Talleiv Gunleikson som tok over. Han hadde heile Lundehall, 2 tnK, og odel i både Graver og Momrak. Han åtte ½ tnK i dei gardane i 1624.

 
English translation

It was Gunleik Graver who had the farm in 1603, and probably it was also he who was user in the first skattelistene [tax list]. In any case it was his son Talleiv Gunleikson who took over. He had all of Lundehall, 2 tnK, and allodial property in both Graver and Momrak. He owned ½ tnK at the farms in 1624.


 

Gunleik Graver 5?

 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]