GENERATION 12

GENERATION 11

Jon Tjøstovson LUNDEHALL
born: -1624 Fyresdal
marr:                                                        
died: -1674 Mo, Telemark
father: 
mother: 
 
Kari Gunleiksdotter DALE
born:                   Drangedal
marr:                                        
died: -Sk1683 Mo, Telemark
father:Gunleik Taraldson DALE
mother: Biography

JON TJØSTOVSON purchased Åse in 1664, along with his father-in-law GUNLEIK TARALDSON Dale of Drangedal. JON moved close to Åse just before 1670, but did not live there until 1673. He died in 1674, and probate was held in 1676. About 1689, his daughter MARGIT, and her husband HALVOR came to Åse.

A couple of years after JON died, KARI married Åsul Jørgenson. They had one child, Anne. KARI died about 1683 as a probate was held in that year.

The name Lundhall means "Lund on a slope."


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Tjostov                                     before-1683 ÅSE 11a    page 232 Mo   
MARGIT JONSDOTTER
  husband HALVOR ALVSON
         -1655
         -1657
 
 
         -1727
         -1728
ÅSE 11b   
NEDRE ÅMLI 5a   
page 232 Mo   
page 263 Skafså   
Hege
  husband Olav Talleivson
  husband Herjus Torson
 
         -1650
 
 
 
 
about-1686
-Sk1685
                 
ÅSE 11c   
RINGESTOGA 12a   
NEDRE HÅTVEIT 13   
page 232 Mo   
page 258 Mo   
page 210 Mo   
Guri
  husband Steffen Tovson
  husband Odd Trondson
         -1665
 
 
 
 
 
         -1729
 
-Sk1704
ÅSE 11d   
BERDAL   
SKREDTVEIT 7a   
page 232 Mo   
Vinje   
page 315 Mo   
Chronology of Jon Tjøstovson and Kari Gunleiksdotter

  -1624 -   Jon born. (Fyresdal Bygdebok)     
  -1664 -   Jon purchases part of Åse. (Mo Bygdebok)     
  -1670 -   Jon moves to Åse. (Mo Bygdebok)     
  1673-1675 -   Jon named church warden in Mo. (Mo Bygdebok)     
  -1674 -   Jon dies. (Mo Bygdebok)     
  -1674 -   Kari called widow and tenant at Åse. (Mo Bygdebok)     
  -1676 -   Probate held for Jon. There was property at Austgarden (V.Naper), Åse and Håtveit. (Mo Bygdebok)     
  -1683 -   Probate held after Kari dies. (Mo Bygdebok)     


Translations from the
Mo Bygdebok

ÅSE
Gnr. 15
Pages 230-234

11.      
 
12.
Jon
N. 1673  
Kari
N. 1674-1676  

Det var rentemeister Henrik Møller som i 1658 fekk Åse frå kongen ved «makeskifte». Han selde vidare til Paul Druchen som selde garden att i 1664 til Gunleik Taraldson Dale i Drangedal og Jon Tjøstovson Lundehall i Fyresdal. Dei gav 930 rd for han. Jon flytte inn på Åse rett før 1670, men levde ikkje mange åra etter det.

Alt i 1674 er enkja Kari Gunleiksdtr nemnd brukar av garden. Det er truleg at ho var dotter til Gunleik Dale som var med å løysa Åse i 1664. Trass i dette er Jon nemnd kyrkjeverje i Mo 1673 til 1675. Han døydde nok midt i denne perioden.

Det vart halde skifte etter Jon Tjøstovson Åse i 1674. Odelsjorda var ½ tnK i Austgarden på V.Naper. Og dei hadde kjøpegods i heile Åse og N.Håtveit. Netto verde av buet vart over 1466 rd.

 
English translation

It was treasurer Henrik Møller who in 1658 got Åse from the king by "a trade of real estate". He then sold to Paul Druchen who sold the farm once again in 1664 to Gunleik Taraldson Dale in Drangedal and Jon Tjøstovson Lundehall in Fyresdal. They gave 930 rd for it. Jon moved close to Åse just before 1670, but did not live many years after that.

Already in 1674 the widow Kari Gunleiksdtr is named the tenant of the farm. It is likely that she was a daughter of Gunleik Dale who came along [with Jon Tjøstovson]to buy Åse in 1664. In spite of this Jon is named church warden in Mo from 1673 to 1675. He died probably in the middle of this period.

Probate was held in 1674 after Jon Tjøstovson Åse died. The allodial land was ½ tnK in Austgarden of V.Naper. And they had property in both Åse and N.Håtveit. Net worth of the buildings was over 1466 rd.


 Born:
 a.Tjøstov   Død før 1683
 b. Margit 1655-1727 Gm Halvor Alvson Åse 15
 c.Hege   Gm 1: Olav Talleivson Ringestoga 19
Gm 2: Herjus Torson N.Håtveit
 d.Guri 1665-1729 Gm 1: Steffen Tovson Berdal i Vinje
Gm 2: Odd Trondson Åse 19
 
13.      Åsul
N. 1677-1690  

Enkja Kari Gunleiksdotter gifte seg ikring 1676 med Åsul Jørgenson, og bruka ein part av N.Håtveit 11. Kari stemna i 1680 Vetle Ripilen til tinget avdi han hadde sagt at Åsul ikkje var far til barnet deira. Vetle møtte ikkje og måtte bøta 1 rd til Kari og 1 lodd sylv til kongen.

Skifte etter Kari Gunleiksdtr vart halde i 1683. Dei åtte kjøpegods i Åse (3 lS), N.Håtveit (2 tnK), Ø.Håtveit (?) (2 tnK) og odel i ½ tnK i Sitje. Her var og tre støylar Flatemo, Listøyl og Midtstøyl. Verdet var heile 1534 rd. Åsul fekk arv i N.Håtveit, Hege fekk N.Håtveit og Sitje, Margit i Åse og Guri fekk 300 rd av Halvor Åmli.

Åsul bruka garden i fleire år etter at kona døydde. Han gifte seg andre gongen med Birgit Olavsdtr Åslandsbakken 2d og flytte ikring 1690 til Dølo 1.

 
English translation

About 1676, the widow Kari Gunleiksdotter married Åsul Jørgenson, and used a part of N.Håtveit 11. In 1680, Kari summoned Vetle Ripilen to court because he had said that Åsul was not the father of their child. Vetle did not appear and had to pay a fine of 1 rd to Kari and 1 lodd [1 lodd = 14.6246 grams] silver to the king.

After Kari Gunleiksdtr died, probate was held in 1683. They owned property at Åse (3 lS) [lS = laup smør. This is a landskyld (annual land rent) - box of butter (33 lbs.)], N.Håtveit (2 tnK), Ø.Håtveit (?) (2 tnK) and allodial property of ½ tnK at Sitje. There were also three summer pastures, Flatemo, Listøyl and Midtstøyl. The value was a total of 1534 rd. Åsul received an inheritance at N.Håtveit, Hege received N.Håtveit and Sitje, Margit at Åse and Guri received 300 rd from Halvor Åmli.

Åsul used the farm for several years after his wife died. He married a second time Birgit Olavsdtr Åslandsbakken 2d and about 1690 moved to Dølo 1.


 Born:
 1.a.Anne 1679-1739 Gm Olav Talleivson N.Håtveit 19
Translations from the
Fyresdal Bygdebok
NAPE VESTIGARD
Gnr. 28
Pages 548-550

 
6.      
 
Jon
N. 1672-1677  

Då skifte etter Jon Åse i Mo vart halde 1676 åtte buet ½ tnK skyldgods i "Vestre Naper i Østgården".

 
English translation

At probate in 1676 after Jon Åse of Mo died, the estate had ½ tnK skyldgods [assessed land value] at "Vestre Naper in Østgården".


 LUNDEHALL
Gnr. 56
LUNDEHALL
Bnr. 1
Page 1005

 
 

Namnet Lundehall kjem frå Lund i helning/skråning.

 
English translation

The name Lundehall comes from Lund on a slope/incline.


 
 
4.      Jon
N. 1654-1666  

Det var Auver som åtte garden i 1647, men i 1653 hadde han som skrive tidlegare berre 1 qK. Ånund Brokke hadde 5 qK, Olav Bergland hadde 1 qK og Olav Gåstjønn 1 qK. Alt i 1654 var Jon Tjøstovson eigar av det heile, men i 1661 var det Åsmund Fjalestad og Tarjei Fjone som åtte. Heggland kyrkje hadde 1 mK, og det var noko skog til garden kan me lese i vurderinga.

Korleis Jon fekk innpass her, er uvisst. Kanskje var han ein bror av versonen til Auver. I 1664 kjøpte Jon garden Åse i Mo og flytte nokre år seinare dit. Ved skifte etter han i 1674 åtte han mellom anna ½ tnK i Vestigard Nape.

 
English translation

It was Auver who had the farm in 1647, but in 1653 he had only 1 qK, as recorded earlier. Ånund Brokke had 5 qK, Olav Bergland had 1 qK and Olav Gåstjønn 1 qK. Already in 1654 Jon Tjøstovson was the owner of it all, but in 1661 it was Åsmund Fjalestad and Tarjei Fjone who owned it. Heggland church had 1 mK, and we can read in the appraisal that there was some forest with the farm.

How Jon got entry here is unknown. Perhaps he was a brother of the son-in-law of Auver. In 1664 Jon purchased the farm Åse in Mo and moved there several years later. According to probate after he died in 1674 he had, among other things, ½ tnK in Vestigard Nape.


 

Jon Tjøstovson (1624-Sk.1674) (frå Uppigard Fjone?)
Gm Kari Gunleiksdtr
Til Åse 11 i Mo.

 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]