GENERATION 11

GENERATION 10

Halvor Alvson ÅMLI
born:         -1657 Mo, Telemark
marr:                                                      
died: -1728? Skafså, Telemark
father:Alv Halvorson NEDRE ÅMLI
mother:Tone Olavsdotter JORDET
 
Margit Jonsdotter ÅSE
born: -1655                                    
marr:                                          
died: -1727 Mo, Telemark
father:Jon Tjøstovsson LUNDEHALL
mother:Kari Gunleiksdotter DALEBiography

HALVOR ALVSON was just a young boy, no older than seven, when his father died. His mother remarried, to Olav Åvoldson Snarteland, when HALVOR was about twelve. HALVOR was living with his mother and step-father at Nedre Veum in 1669. The Nedre Veum farm is in Fyresdal kommune on a road that we know today as Highway 355. The Veum kyrkje [church] is located there.

In 1672 HALVOR's step-father traded his land at Nedre Veum for land at Nedre Bergland in Mo. Nedre Bergland is just off of today's Highway 38, which runs north to Dalen. As the road winds north from Nedre Bergland towards Dalen, it passes within a kilometer of the Skafså kyrkje.

MARGIT JONSDOTTER's father moved to Åse in 1670, but died between 1673 and 1675. HALVOR came to Åse about 1689. He was married to MARGIT by then. There was a property dispute, in 1692, between HALVOR and TROND SONDRESON. TROND acquired Åse at that time. A few years later, HALVOR's daughter and TROND's son would marry.

After losing Åse, HALVOR returned to Nedre Bergland. A few years later he began having financial problems, and by 1697 had to mortgage Nedre Bergland to Johan Arnolt. Shortly after that HALVOR inherited land at Åmli, Skafså, and Selstad. In 1699, he inherited Gausbu, and may have used that farm for few years.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Torjus                                                       ÅMLI NEDRE 8a    page 263 Skafså   
Olav
  wife Sigrid Ånundsdotter
  wife Gro Levardsdotter
         -1680
 
 
 
 
 
         -1742
-c1723
 
ÅMLI NEDRE 8b   
ÅMDAL 8e   
   
page 263 Skafså   
page 305 Skafså   
   
ÅSE HALVORSDOTTER
  husband SVEIN TRONDSON
 
         -1669
 
 
 
-Sk1750
ÅMLI NEDRE 8c   
SKREDTVEIT 7b   
page 263 Skafså   
page 315 Mo   
Hege
  husband Olav Ånundson
  husband Kjetil Halvorson
 
 
         -1688
 
 
 
 
 
 
ÅMLI NEDRE 8d   
GROVEN i Eidsborg   
KJETILSTVEIT 12a   
page 263 Skafså   
   
page 137 Skafså   


Chronology of Halvor Alvson and Margit Jonsdotter

          -1655  -   Margit born (Mo Bygdebok)
          -1657  -   Halvor born (Mo Bygdebok)
          -1669  -   Halvor living with mother and step-father at Nedre Veum in Fyresdal (Mo Bygdebok)
          -1670  -   Margit comes to Åse with her family (Mo Bygdebok)
          -1672  -   Halvor's family moves from Nedre Veum to Nedre Bergland (Mo Bygdebok)
          -1689  -   Halvor comes to Åse with Margit (Mo Bygdebok)
          -1692  -   Halvor loses Åse to Trond Sonreson (Mo Bygdebok)
          -1699  -   Halvor inherits Gausbu (Mo Bygdebok)
-1727  -   Margit dies (Mo Bygdebok)         
-1728? -   Halvor dies (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok

NEDRE ÅMLI
Gnr. 62
Page 263

4.      
 
 
 
5.
Alv
N. 1654  
     1657-1662  
     1665-1668  
Tone
N. 1664  

Alv Halvorson N.Åmli 3a var truleg einearving etter foreldra. Han vert kalla bror til Olav Olavson Gåstjønn i 1657. Kona hans var Tone Olavsdtr Jordet 5b som alt i 1664 er nemnd enkje. Skifte etter Alv vart halde så seint som i 1669. Jordegodset var i Åmli, Skafså, Kallåk i Vinje, Gausbu, Veum, Verpestøyl, Dysja, Homme, Kvålo i Lårdal, Selstad i Åmotsdal, Storåsli og Lofthus, heile 15½ tn ½ mK. Lausøyret hadde vorte skifta i 1664 utanom 35 rd som stefaren Olav Åvoldson N.Åmli 7 hadde fått for noko pantegods i N.Felland.

 
English translation

Alv Halvorson N.Åmli 3a was probably sole heir after his parents died. He was called brother to Olav Olavson Gåstjønn in 1657. His wife was Tone Olavsdtr Jordet 5b who already in 1664 is named widow. Probate after Alv died was held as late as 1669. The land property was in Åmli, Skafså, Kallåk in Vinje, Gausbu, Veum, Verpestøyl, Dysja, Homme, Kvålo in Lårdal, Selstad in Åmotsdal, Storåsli and Lofthus, in total 15½ tn ½ mK. The personal property had been divided in 1664 in addition to 35 rd that stepfather Olav Åvoldson N.Åmli 7 had received for some mortgaged goods in N.Felland.


 Born:
 a. Halvor 1657-1728? N.Åmli 8
 b. Vetle   Grimdalen 6
 
7.      
Olav
N. 1654  

Olav Åvoldson Snarteland frå Fyresdal gifte seg før 1669 med enkja Tone Olavsdtr N.Åmli 5. Han fekk i 1669 skøyte frå Olav Kjetilson Veum og Aslaug or Margit Persdøtre på 1 tn 2 mK i N.Veum for 330 rd. Det var Alv N.Åmli 4 som hadde kjøpt jorda. Same året fekk Olav pant i 1 tnK i Kleivi i Fyresdal av Bjørguv Bendikson for 160 rd.

 
 
8.
 
 
Halvor
N. 1673-1689  
     1694-1712  
     1720-1721  

Olav makeskifta i 1672 med Høye Moen i Rolandstrand og fekk 2 tnK med bygsel over 3 tnK i N.Bergland for 2 tnK i Verpestøyl og ½ tnK i Hammaren. I tillegg betala han og 140 rd. Såleis kom dei til N.Bergland 10 og odelsguten Halvor Alvson N.Åmli 4a (1657-1728?) fekk garden. Han bruka og Skafså 9 nokre år.

Kona til Halvor var Margit Jonsdtr Åse 11b (1655-1727). Ei tid flytte dei til Åse 15, men kom att etter eit par år.

Halvor synest å ha fått problem med økonomien. Han skulda i 1693 pengar til Adelar. I 1698 pantsette han garden til Johan Arnolt for 143 rd. Året etter fekk han kontrakt med broren Vetle om fordelinga av arven. Halvor skulle då ha Åmli, Skafså, Gausbu og Selstad, ikring 3½ tnK.

 
English translation

Olav Åvoldson Snarteland from Fyresdal married the widow Tone Olavsdtr N.Åmli 5 before 1669. He received a property deed in 1669 from Olav Kjetilson Veum and Aslaug and Margit Persdøtre of 1 tn 2 mK in N.Veum for 330 rd. It was Alv N.Åmli 4 who had purchased the land. The same year Olav obtained a mortgage for 1 tnK on Kleivi in Fyresdal from Bjørguv Bendikson for 160 rd.

Olav traded in 1672 with Høye Moen in Rolandstrand and obtained 2 tnK with a lease on 3 tnK in N.Bergland for 2 tnK in Verpestøyl and ½ tnK in Hammaren. In addition he paid him 140 rd. Thus they came to N.Bergland 10 and their oldest son and heir Halvor Alvson N.Åmli 4a (1657-1728?) got the farm. He also used Skafså 9 some years.

The wife of Halvor was Margit Jonsdtr Åse 11b (1655-1727). For a time they moved to Åse 15, but went back after a couple of years.

Halvor is believed to have had a problem with his finances. He owed money to Adelar in 1693. In 1698 he mortgaged the farm to Johan Arnolt for 143 rd. The year after he got a contract with his brother Vetle about the distribution of the inheritance. Halvor should then get Åmli, Skafså, Gausbu and Selstad, about 3½ tnK.


 Born:
 a. Torjus   sjå nedanfor
 b. Olav 1680-1742 N.Åmli 10
 c. Åse         -Sk.1750 Gm Svein Trondson Åse 21
 d. Hege   Gm 1: Olav Ånundson Groven i Eidsborg
Gm 2: Kjetil Halvorson Ø.Åmli 20
 ÅSE
Gnr. 15
Pages 230-234

11.      
 
12.
Jon
N. 1673  
Kari
N. 1674-1676  

Det var rentemeister Henrik Møller som i 1658 fekk Åse frå kongen ved «makeskifte». Han selde vidare til Paul Druchen som selde garden att i 1664 til Gunleik Taraldson Dale i Drangedal og Jon Tjøstovson Lundehall i Fyresdal. Dei gav 930 rd for han. Jon flytte inn på Åse rett før 1670, men levde ikkje mange åra etter det.

Alt i 1674 er enkja Kari Gunleiksdtr nemnd brukar av garden. Det er truleg at ho var dotter til Gunleik Dale som var med å løysa Åse i 1664. Trass i dette er Jon nemnd kyrkjeverje i Mo 1673 til 1675. Han døydde nok midt i denne perioden.

Det vart halde skifte etter Jon Tjøstovson Åse i 1674. Odelsjorda var ½ tnK i Austgarden på V.Naper. Og dei hadde kjøpegods i heile Åse og N.Håtveit. Netto verde av buet vart over 1466 rd.

 
English translation

It was treasurer Henrik Møller who in 1658 got Åse from the king by "a trade of real estate". He then sold to Paul Druchen who sold the farm once again in 1664 to Gunleik Taraldson Dale in Drangedal and Jon Tjøstovson Lundehall in Fyresdal. They gave 930 rd for it. Jon moved close to Åse just before 1670, but did not live many years after that.

Already in 1674 the widow Kari Gunleiksdtr is named the tenant of the farm. It is likely that she was a daughter of Gunleik Dale who came along [with Jon Tjøstovson]to buy Åse in 1664. In spite of this Jon is named church warden in Mo from 1673 to 1675. He died probably in the middle of this period.

Probate was held in 1674 after Jon Tjøstovson Åse died. The allodial land was ½ tnK in Austgarden of V.Naper. And they had property in both Åse and N.Håtveit. Net worth of the buildings was over 1466 rd.


 Born:
 a.Tjøstov   Død før 1683
 b. Margit 1655-1727 Gm Halvor Alvson Åse 15
 c.Hege   Gm 1: Olav Talleivson Ringestoga 19
Gm 2: Herjus Torson N.Håtveit
 d.Guri 1665-1729 Gm 1: Steffen Tovson Berdal i Vinje
Gm 2: Odd Trondson Åse 19
 
14.      
 
15.      
 
16.
Gunnar
N. 1685-1688  
Halvor
N. 1689-1692  
Trond
N. 1691-1695  

Ikring 1685 dela Åsul garden i to og let då Gunnar få bruka eine halvdelen. Etter han kom Halvor Alvson N.Åmli 8. Halvor var gift med Margit Jonsdtr Åse 11b. I 1692 stemna Halvor inn Trond Sondreson Skredtveit 7 til tings avdi Trond hadde teke Åse frå han. Trond kom på vegner av sonen Odd Trondson som var gift med enkja Guri Jonsdtr Berdal frå Åse 11. Halvor hadde skift medan ho var enkje og dela Åse i to partar. Sjølv hadde Halvor teke den beste parten (den søndre parten).

Retten gav Trond medhald og han fekk på vegner av sonen bruka garden like lenge som Halvor. Trond sat då både på Skredtveit 7 og Åse. Den 13.mars 1694 vart Trond bede inn til Tambur Per Okse saman med korporal Siver Knutson. Dei hadde kvarter på Åse. Trond svara då at han ikkje hadde tid, der var noko han måtte gjera på Skredtveit. Siver og Per gjekk då inn i stoga til Trond og byrja drikka ølet hans.

Etter ei tid sende dei bod på Åsuv Ringestoga for å handla ein hest av han. Åsuv og fleire kom og dei drakk av ølet til Trond. Siver vart sinna på Trond, og då Trond kom heim att til Åse neste dag, fekk Siver han med seg inn i huset og tvang han til å drikka øl. Dei krangla og Per gav Trond eit slag på munnen. Trond ville gå og klaga til kapteinen Ditlef Grube. Per og Siver vart då redde for straffa og ville hindra han både med godord og så med makt. Soldaten Gregar kom til og korporal Siver Knutson drog kården og slo til soldaten så han kraup under bordet. Trond gjekk ut og korporalen sprang etter han. Trond forsvara seg med ei øks og Siver vart råka i hovudet. Natt til 19.mars døydde han.

Trond Sondreson sende ein supplikk (søknad) til kongen om fritt leide til saka kom opp for retten. Det vart funne at han handla i naudverje. Han vart difor ikkje fredlaus, men måtte bøta 40 lodd sylv til Knut Siverson frå Skien som var til den døde.

Etter denne saka flytte Trond Sondreson til Skredtveit 7 att, og me finn to Olav-ar på garden. Den første heitte Olav Sigurdson og var frå Moghus i Fyresdal. Kona hans var Sigrid Torjusdtr Jordet 7d (1675-1742) frå Skafså, og han arva 1 tnK i Åse med henne. Dei bruka og Listog 12 nokre år.

 
English translation

Around 1685 Åsul divided the farm in two and then let Gunnar have the use of one half. After he died, came Halvor Alvson N.Åmli 8. Halvor was married to Margit Jonsdtr Åse 11b. In 1692 Halvor subpeonaed Trond Sondreson Skredtveit 7 into court because Trond had taken Åse from him. Trond came on behalf of his son Odd Trondson who was married to the widow Guri Jonsdtr Berdal from Åse 11. Halvor had changed the deed while she was a widow and divided Åse in two parts. Halvor himself had taken the best part (the southernmost part).

The court agreed with Trond and he got, on behalf of his son, the use of the farm for the same amount of time as Halvor. Trond stayed both at Skredtveit 7 and Åse. On March 13, 1694 Trond was invited to drummer Per Okse's together with Corporal Siver Knutson. They had quarters at Åse. Trond replied that he didn't have time, there was something he must do at Skredtveit. Siver and Per went into Trond's cottage and began to drink his beer.

After a while they sent word to Åsuv Ringestoga to obtain a horse from him. Åsuv and several others came and they drank Trond's beer. Siver was angry with Trond, and when Trond came back home to Åse the next day, he took Siver along with him into the house and forced him to drink beer. They quarreled and Per gave Trond a slug in the mouth. Trond wanted to go and file a complaint with Captain Ditlef Grube. Per and Siver were then concerned about punishment and wanted to stop it both with praise and then with force. The soldier Gregar came and Corporal Siver Knutson drew his sword and struck hard at the soldier, so he crawled under the table. Trond went out and the Corporal ran after him. Trond defended himself with an axe and Siver was hit in the head. He died the night before March 19th.

Trond Sondreson sent a petition (application) to the king about a restraining order until the lawsuit came up in court. It was found that he acted in self-defense. So, he was not an outlaw, but had to pay 40 lodd [1 lodd = 14.6246 grams] silver to Knut Siverson from Skien who was the deceased's father.

After this court case Trond Sondreson moved back to Skredtveit 7, and we find two Olav's at the farm. The first was named Olav Sigurdson and was from Moghus in Fyresdal. His wife was Sigrid Torjusdtr Jordet 7d (1675-1742) from Skafså, and he inherited 1 tnK in Åse with her. They used also Listog 12 some years.


 GAUSBU
Gnr. 60
Pages 241

 
11.      Halvor
N. 1702-1703  

Halvor Alvson N.Åmli 8 arva 2 mK i Gausbu i 1699 og kan ha bruka garden ei tid. I 1704 stemna Pål Jonson Storåsli og Olav Åmli inn Gunnar Ø.Åmli til tinget for odelen til Gausbu.

 
English translation

Halvor Alvson N.Åmli 8 inherited 2 mK in Gausbu in 1699 and may have used the farm for a time. In 1704 Pål Jonson Storåsli and Olav Åmli sued Gunnar Ø.Åmli before the court for the allodial property of Gausbu.


 SKAFSÅ
Gnr. 55
Pages 175

 
9.      Halvor
N. 1678-1710  

Talleiv dela garden med ein Halvor frå 1678. Kanskje var det sonen Halvor Talleivson, men seinare var det to med namnet Halvor på garden. Det var då Halvor Alvson N. Åmli 8 som bruka ein part i Skafså ved sida av sin eigen gard. Han åtte 3 kvart tnK som han hadde arva etter mor si. Desse panta han i 1700 til Kristoffer Blom for 120 rd, men løyste dei att og panta dei til Hans Tysk i Arendal. Først i 1718 selde han til Halvor Talleivson Skafså for 500 rd.

 
English translation

Talleiv shared the farm with a Halvor from 1678. Perhaps it was his son Halvor Talleivson, but later there were two with the name Halvor at the farm. Then there was Halvor Alvson N. Åmli 8 who used a part of Skafså next to his own farm. He owned 3 quarter tnK which he had inherited after his mother died. He mortgaged these in 1700 to Kristoffer Blom for 120 rd, but bought them back and mortgaged them to Hans Tysk in Arendal. Early in 1718 he sold to Halvor Talleivson Skafså for 500 rd.


 
11.      Halvor
N. 1688
     1692-1720  
     1723  

Halvor Talleivson Skafså 8a (1651-1739) fekk garden etter faren som vanleg var for eldste sonen. Han kan ha bruka tidlegare (sjå Skafså 9), men det er ikkje truleg. I 1698 selde han ½ tnK skyldgods i Tveiten til Talleiv Knutson for 24 rd.

I 1695 fekk Halvor odelsretten til Seltveit og løyste garden i 1697. Etter det bruka han Seltveit 9 under Skafså.

Halvor Talleivson kjøpte 3 kvart tnK frå Halvor Alvson N. Åmli for 500 rd i 1718. Odelsretten til denne parten kjøpte han i 1721 frå Olav Ånundson Groven i Eidsborg for 20 rd. Sonen fekk då Skafså og han sjølv flytte til Seltveit.

Halvor var gift med Torbjørg Olavsdtr Viken 5a (1658-1729) og bruka Viken 8 ei tid før dei kom til Skafså. Det vart halde skifte etter Torbjørg på S.Tveiten i 1729. Jordegodset var 2½ tnK odel i Skafså, 2 tnK i Viken, 1 tn 4 mK i Seltveit, 1 tnK i Torstveit, 1 tnK i Lid i Mo og ½ tnK i Mykli. Med lausøyre vart verdet av buet sett til heile 2215 rd. Skifte etter Halvor vart halde på Viken i 1739. Han åtte då noko pant i Viken så det vart 283 rd å dela.

 
English translation

Halvor Talleivson Skafså 8a (1651-1739) obtained the farm after his father died as was usual for the oldest son. He may have used the farm earlier (see Skafså 9), but it is not likely. In 1698 he sold ½ tnK skyldgods [assessed land value] in Tveiten to Talleiv Knutson for 24 rd.

In 1695 Halvor got the allodial rights to Seltveit and bought the farm in 1697. After that he used Seltveit 9 under Skafså.

Halvor Talleivson bought 3 quarter tnK from Halvor Alvson N. Åmli for 500 rd in 1718. He bought the allodial rights to this part in 1721 from Olav Ånundson Groven in Eidsborg for 20 rd. His son then got Skafså and he himself moved to Seltveit.

Halvor was married to Torbjørg Olavsdtr Viken 5a (1658-1729) and used Viken 8 for a time before they came to Skafså. Probate was held after Torbjørg died at S.Tveiten in 1729. The land estate was 2½ tnK allodial property in Skafså, 2 tnK in Viken, 1 tn 4 mK in Seltveit, 1 tnK in Torstveit, 1 tnK in Lid in Mo and ½ tnK in Mykli. With the personal property, the value of the estate was estimated at a total 2215 rd. Probate after Halvor died was held at Viken in 1739. He then had some mortgage on Viken so there was 283 rd to divide. Born:
 a. Talleiv 1688-Sk.1749 Skafså 12
 b.Anne 1683-1730 Gm. Olav Jonson S.Tveiten 10
 c.Tone   Gm Kjetil Levardson N.Bergland 12
 d.Jorunn 1693-1732 Gm Olav Gjermundson N.Vistad 5
 e.Tone         -Sk.1723 Gm Steinar Gjermundson Viken 13
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]