GENERATION 15

GENERATION 14

Dreng Ormson ÅSLAND
born:                                          
marr:                                          
died:    
father:Orm Kjetilson ÅSLAND
mother:Torbjørn Drengsdotter
 
Signe
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

Åsland is situated high on a ridge overlooking Dalen and Bandak Lake.

Records date back as far as 1359 that mention this farm. The Åsland line can be traced back to Kjetil Ormson who was possibly the father of Orm Kjetilson. Kjetil Ormson was mentioned as lagrettman [juror] from 1481 to 1497.

Orm Kjetilson bought land at Åsland from Olav Bø, who was somehow related to Orm Kjetilson's wife, Torbjørg Drengsdotter. Orm also acquired land at N.Midjås and Rykkeli, by trading land at Akre in Lårdal with Vetle Bjørguvson. Orm Kjetilson had purchased yet more land from Olav Bø and Asbjørn Gunvaldson, including the deserted Hedebø and Skremestøyl, as well as several fishing lakes. Records of these transactions were destroyed by fire, but in 1536, a letter was sent to Orm's son Dreng Ormson which attested that the transactions had taken place.

Dreng inherited the land at N.Midjås and Rykkeli from his father, and in 1544 traded it to Tarjei "Agir" for land at Jordet. By 1600 the land at N.Midjås and Rykkeli had transferred to Gunnuv. It appears there were numerous lawsuits over these lands.

A land transaction in 1577 identifies the name of Dreng's wife as Signe.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
ORM DRENGSON
  wife HELLIE
             
 
                 
 
             
 
ÅSLAND 2a   
   
page 634 Mo   
   
Torbjørg  
  husband Talleiv Kjetilson  
             
 
                 
 
             
 
ÅSLAND 2b   
RYGNESTAD NORDRE i Valle (Aust-Agder)   
page 634 Mo   
   


Chronology of Dreng Ormson and Signe and early Åsland Farm

          -1359 -   First mention of this farm in public records. (Mo Bygdebok)
          1481-1497 -   Kjetil Ormson mentioned as lagrettman [juror]. (Mo Bygdebok)
          -1536 -   Letter sent to Orm attesting to purchases (records had been burned). (Mo Bygdebok)
          -1544 -   Dreng inherited land at N.Midjås and Rykkeli from his father and traded to Tarjei "Agir". (Mo Bygdebok)
          -1577 -   Land transaction identifies Dreng's wife as Signe. (Mo Bygdebok)
          -1600 -   N.Midjås and Rykkeli traded to Gunnuv. (Mo Bygdebok)
Translations from the
Mo Bygdebok

ÅSLAND
Gnr. 43
Pages 634-636

 
1.      Orm
N. 1526  

Åsland er landet på åsen og ligg høgt og fint over Dalen og Bandaksvatnet.

Me finn her ei av dei slektene i Mo som kan fylgjast lengst attende i tida. Garden var og tingstad i gamle tider, alt i 1359 er «Asalans thinga» nemnt i kjeldene. Lensmann Trond Reidarson melde då til kong Håkon at han hadde teke vitnemål om Eivind Sveinson og broren Levard som drap Talleiv Olavson og sonen Olav. Skal me strekkje kjeldene litt langt, kan me omtala Kjetil Ormson under Åsland. Han er nemnt i frå 1481 til 1497 som lagrettemann på Åmdal, Byrte og Bergland, men aldri med gardsnamn. Han kan ha vore far til Orm Kjetilson som kjøpte jord i Åsland av Olav Bø for 1 mark gull. Orm var gift med Torbjørg Drengsdtr som var frenka til Olav Bø. Orm hadde og bytt til seg N.Midjås (8 markebol) og Rykkeli (4 markebol) frå Vetle Bjørguvson for 10 markebol i Akre i Lårdal.

 
English translation

Åsland is the land on the ridge and it is situated high and majestically above Dalen and Bandaksvatnet [Bandak Lake].

We find here one of the families of Mo that can be traced back a long time. The farm was also an assembly place in olden times; already in 1359 «Asalans thinga» [Asalan's trial] is mentioned in the sources. Sheriff Trond Reidarson announced to King Håkon then that he had taken testimony about Eivind Sveinson and his brother Levard who murdered Talleiv Olavson and his son Olav. Shall we stretch the sources a little; can we mention Kjetil Ormson under Åsland? He is mentioned from 1481 to 1497 as a lagrettman [juror] at Åmdal, Byrte and Bergland, but never with a farm name. He may have been father of Orm Kjetilson who bought land at Åsland from Olav Bø for 1 mark [1/4 kg.] gold. Orm was married to Torbjørg Drengsdtr who was related to Olav Bø. Orm had also acquired, by trade, N.Midjås (8 markebol) and Rykkeli (4 markebol) from Vetle Bjørguvson for 10 markebol of Akre at Lårdal.


 Born:
 a.Dreng  Åsland 2
 
2.      Dreng
N. 1526-1544  

Dreng Ormson Åsland 1a fekk i 1536 sett opp eit brev på garden. Her hadde vore brann og alle dei gamle breva hadde brunne opp. Lagretten vitna at han åtte 24 markebol (8 tunner korn) i Åsland med øydegardar Hedebø (Heibø) og Bjørnemyr og fiskevatna Movatn og Breidevatn. Faren hadde kjøpt noko av Olav Bø, og Skremestøyl hadde han kjøpt av Åsbjørn Gunvaldson for ein hest og ei breidøks. Dreng hadde og arva heile N.Midjås og 4 markebol i Rykkeli frå far sin. Dette makeskifta han i 1544 til ein Tarjei «Agir» mot 3 markebol i Jordet under Åsland og fiskevatnet Optevatn. Denne handelen gav store etterverknader eit par generasjonar seinare. Ikring 1600 var det Gunnuv N.Midjås 1 som åtte Midjås og Rykkeli. Mot arvingane etter han vart det i 1591 og seinare reist sak av Ånund Homme i Valle for denne jorda. Nokre år seinare var det arvingane etter Olav Moghus som stemna Talleiv Rygnestad og medarvingar om denne jorda. Korleis samanhangen var, går ikkje fram av dokumenta.

Frå 1577 er det bevara eit papir som fortel at Gunnuv Asbjørnson selde Åsmund Talleivson den eine markebol i Jordet under Åsland, som Dreng Åsland gav si kvinne Signe, for ei trelodd skei og ei firlodd skei og eit treskafta «tjeld». Kona til Dreng heite altså Signe.

 
English translation

In 1536, Dreng Ormson Åsland 1a received a title drawn up on the farm. There had been a fire here and all the old letters had burned. The court produced evidence that he had 24 markebol (8 tunner grain) at Åsland at the deserted farms Hedebø (Heibø) and Bjørnemyr and the fishing lakes Movatn and Breidevatn. His father had purchased some from Olav Bø, and he had purchased Skremestøyl from Åsbjørn Gunvaldson for a horse and a broad axe. Dreng had also inherited all of N.Midjås and 4 markebol at Rykkeli from his father. This he traded in 1544 to a Tarjei «Agir» for 3 markebol at Jordet under Åsland and the fishing lake Optevatn. This deal resulted in significant consequences a couple generations later. Around 1600 it was Gunnuv N.Midjås 1 who had Midjås and Rykkeli. In 1591 and later, after he died, Ånund Homme of Valle brought suit against the heirs for these lands. Some years later, after Olav Moghus died, the heirs sued Talleiv Rygnestad and coheirs over these lands. How this situation was, does not come forth from the documents.

From 1577 a paper is saved which tells that Gunnuv Asbjørnson sold Åsmund Talleivson the one markebol at Jordet under Åsland, which Dreng Åsland gave his wife Signe, for a three-portion spoon and a four-portion spoon and a wooden handled «tjeld». So, Dreng's wife's name is Signe.


 Born:
 a.Orm  Åsland 4
 b.Torbjørg  Gm Talleiv Kjetilson N.Rygnestad i ValleNORDRE MIDJÅS
Gnr. 24
Page 375

 
      

Dreng Ormson Åsland 2 fekk i 1526 sett opp eit brev om odelsgodset sitt avdi alle papira hans var brende. Det vart då vitna at far hans, Orm Kjetilson, hadde fått 8 markebol i Midjås og 4 markebol i Rykkeli frå Vetle Bjørguvson mot 10 markebol i Akre i Lårdal. Dreng Ormson makeskifta N.Midjås i 1544 til Tarjei «Agir» mot 3 markebol i Jordet på Åsland og fiskevatnet Optevatn.

 
English translation

In 1526 [sic 1536? see Åsland 2], Dreng Ormson Åsland 2 received a title drawn up on his allodial property because all his documents were burned. That was when he testified that his father, Orm Kjetilson, had received 8 markebol of Midjås and 4 markebol of Rykkeli from Vetle Bjørguvson in exchange for 10 markebol of Akre in Lårdal. Dreng Ormson traded N.Midjås in 1544 to Tarjei «Agir» for 3 markebol of Jordet at Åsland and the fishing lake Optevatn.


 
1.      Gunnuv  

Saka om N.Midjås var ikkje så enkel som dette skiftet ville ha det til. Borna til Gunnuv vart i 1591 stemna av Ånund Homme i Valle for retten til garden. Utfallet av saka er ukjent, men passa nok ikkje Ånund Homme.

 
English translation

The lawsuit of N.Midjås was not as simple as this probate suggested. The children of Gunnuv were sued in 1591 by Ånund Homme of Valle for the rights to the farm. The outcome of the lawsuit is unknown, but probably did not suit Ånund Homme.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]