GENERATION 15

GENERATION 14

Bendik Olavson SPOKKELI
born: before 1524                                        
marr:                                          
died:    
father: 
mother: 
 
Gunhild Torjusdotter STRAUME
born:                                                          
marr:                          
died:    
father: 
mother: Biography

As documented in the Fyresdal Gards- og ættesoge, Bendik Olvason was living at Spokkeli from 1566 to 1594. He testified in 1590 that he was young some 66 years earlier, thus establishing a year of birth prior to 1524.

Gunhild Torjusdotter was possibly from Straume, in the Hylestad parish of Valle in Aust-Agder.

Fifth son, Olav Bendikson, had a son named Bendik Olavson. This son, his first child, is said to have been born in 1610. Working with that date, it seems unlikely that Bendick Olavson would have been born very many years before 1524.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
all children born in Fyresdal, Telemark, Norway.
Knut                                                       SPOKKELI 1a    page 1396 Fyresdal   
Sigurd       SPOKKELI 1b    page 1396 Fyresdal   
Olav       SPOKKELI 1c    page 1396 Fyresdal   
Kjetil
  wife Juri Jonsdotter
 
 
 
 
 
 
SPOKKELI 1d   
   
page 1396 Fyresdal   
page 1396 Fyresdal   
?Olav
  wife Juri Jonsdotter
 
 
 
 
 
 
SPOKKELI 1e   
   
page 1396 Fyresdal   
page 1396 Fyresdal   
Liv
  husband Halvor Tallakson
 
 
 
 
 
 
SPOKKELI 1f   
BARSKOR 2   
page 1396 Fyresdal   
page 512 Mo/Skafså   
SIGRID BENDIKSDOTTER
  husband VETLE ASLAKSSON
 
 
 
 
-Sk.1618
 
SPOKKELI 1g   
STORÅSLI 3
page 1396 Fyresdal   
page 201 Mo/Skafså   
Gro
  husband Talleiv Olavson
 
 
 
 
 
-Sk.1623
SPOKKELI 1h   
VALEBJØRG 7   
page 1396 Fyresdal   
page 451 Fyresdal   
Ase
  husband Alv _______
 
 
 
 
 
 
SPOKKELI 1i   
FJALESTAD   
page 1396 Fyresdal   
Nissedal   
Chronology of Bendik Olavson and Gunhild Torjusdotter

before-1524 -   Bendik Olavson born before 1524.     
1566-1594 -   Lived at Spokkeli during this period.     
  -1603 -   The inherited land of Liv Bendiksdotter is sold. This may indicate that neither Bendik nor Gunhild were living at this time.     
  -1624 -   All of Spokkeli now belongs to the children or the church.     
Translations from the
Fyresdal Bygdebok

SPOKKELI
Gnr. 82
Page 1396

[Biography of Bendik Olavson and Gunhild Torjusdotter]
[Biography of Vetle Aslaksson and Sigrid Bendikson]

 
 

Tolkinga av namnet er uviss, truleg frå spak, roleg. Me finn Bendik Olavson nemnd på garden frå 1560åra. Han vitna i 1590 om då han var ung 66 år tidlegare. Han var med andre ord ein gamal mann. Tallak Einarson på Skåli må ha vore i nær slekt med Bendik. Han stemnde fleire gonger både Bendik og borna hans for landskyld han meinte han skulle ha i Spokkeli. Siste gongen var i 1614, Tallak kravde då 3 markebol i Spokkeli att. Han vann nok ikkje fram med krava, ingen av sønene er seinare å finne med jord i Spokkeli.

 
English translation

Interpretation of the name is uncertain, probably from spak, roleg [meaning gentle, calm]. We find Bendik Olavson mentioned at the farm from the 1560's. He testified in 1590 about when he was young 66 years earlier. He was, in other words, an old man. Tallak Einarson of Skåli must have been closely related to Bendik. He sued several times both Bendik and his children for landskyld [land tax] he thought he should have for Spokkeli. The last time was in 1614, when Tallak claimed 3 markebol for Spokkeli again. He won nothing from the claim, none of his sons are found living on Spokkeli land.


 

Bendik hadde mange born og mykje jordegods. Med kona, Gunhild Torjusdtr, hadde han arv i Midtgarden Nesi og Nesland. Det var sonen Knut Bendikson som tok over garden.

 
English translation

Bendik had many children and much land. With his wife, Gunhild Torjusdtr, he had inherited Midtgarden Nesi and Nesland. It was his son Knut Bendikson who took over the farm.


 

I 1615 er det og nemnt ein Olav på Spokkeli. Då åtte han 1 tnK i garden og 1 mK i Rinden. Truleg hadde han og noko meir, for i 1624 åtte enkja Gunhild jord i Lislestog, Homme, Momrak, Håtveit og Rike utanom jorda i Spokkeli og Rinden. Av det me kan skjøne frå andre kjelder, må dette ha vore Olav Gjermundson frå Rike i Valle. Han vart gift med enkja etter Olav Bendikson Spokkeli, som då budde på Lislestog. Sonen Olav tok over Lislestog medan enkja og den nye mannen hennar flytte til Spokkeli. På sine eldre dagar flytte Gunhild til Momrak som enkje andre gongen.

 
English translation

In 1615 there is mentioned an Olav at Spokkeli. He owned then 1 tnK in the farm and 1 mK in Rinde. Probably he had some more, for in 1624 widow Gunhild [widow of Olav Bendikson] owned land at Lislestog, Homme, Momrak, Håtveit and Rike in addition to land at Spokkeli and Rinde. From what we understand from other sources, this must have been Olav Gjermundson from Rike in Valle. He was married to the widow of Olaf Bendikson Spokkeli, who lived at Lislestog. Their son Olav took over Lislestog while his widow and her new husband moved to Spokkeli. In her older days Gunhild moved to Momrak as a widow the second time.


 

Borna etter Bendik fekk kvar sin del av garden, det var difor mange eigarar i tida frametter fyrste del av 1600talet. Uv Jonson Lunde i Lårdal selde i 1603 arveparten til kona til Vetle Storåsli for 3 dalar. Vermora hadde tidlegare fått 9 dalar. Såleis finn me i 1615 Knut Spokkeli med 1½ tn ½ mK, Olav Taraldlien med ½ tnK, Sigurd Rinden med ½ tnK, Vetle Storåsli med ½ tnK, Olav Spokkeli med 1 tnK og Olav Kleivi med 1½ mK. Utanom dette hadde Moland kyrkje 4 mK og prestebolet 2 pdS. Etter som tida gjekk, vart garden samla att på to eigarar.

 
English translation

After Bendik died, his children each had their share of the farm, therefore there were many owners during the first part of the 1600's. In 1603, Uv Jonson Lunde of Lårdal sold his wife's [Margit Halvorsdotter, Barskor 3a of Skafså] inherited share to Vetle Storåsli for 3 dalar. His mother-in-law [Liv Bendiksdotter] had previously received nine dalar. Thus we find in 1615 Knut Spokkeli with 1½ tn ½ mK, Olav Taraldlien with ½ tnK, Sigurd Rinde with ½ tnK, Vetle Storåsli with ½ tnK, Olav Spokkeli with 1 tnK and Olav Kleivi with 1½ mK. In addition the Moland church had 4 mK and the priest's farm two 2 pdS. As time passed, the farm was again with two owners.


 

Truleg vart Spokkeli delt i to alt etter at Bendik Olavson døydde, men det er berre ein gard i skattelistene enno mange år etter det. Då Uv Lunde selde jord i 1603, var det i Nedregarden. Av seinare skøyte kan me tru at Knut budde på Nordre Spokkeli og Olav på Søndre.

 
English translation

Spokkeli was probably divided in two after Bendik Olavson died, but it is only one farm in the tax lists still many years after that. When Uv Lunde sold land in 1603, it was in Nedregarden. By a later deed we know that Knut lived in Northern Spokkeli and Olaf in Southern.


 
 
 

BRUKARAR

1.       Bendik
N. 1566-1594  

Bendik Olavson
Gm. Gunhild Torjusdtr (Straume i Hylestad?)

 Born:
 a.Knut          Spokkeli 4
 b.Sigurd          Rinden 1
 c.Olav          N.Lislestog 1
 d.Kjetil          Taraldlien 3
 e.?Olav          Taraldlien 4
 f.Liv          Gm Halvor Barskor 2, Skafså
 g.Sigrid           Gm Vetle Aslakson Storåsli 3, Skafså
 h.Gro          Gm Talleiv Olavson Valebjørg 7
 i.Åse          Fjalestad? (Gm Alv?), Nissedal
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]