GENERATION 15

GENERATION 14

Kjetil Olavson MOMRAK
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                      
died:                          
father:Olav Talleivson VALEBJØRG
mother:Sigrid Talleivsdotter YTRE RAMSE
 
Astrid Tjøstovsdotter OLAND
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                      
died:         -1599                        
father:Tjøstov Aslakson OLAND
mother:LivBiography

The original owner of Valebjørg was HØLJE JONSON. He acquired 7 markebol in 1446 in a trade with Torjus Torbjørnson, giving land at Lislestog and Arnbjørnsbrokke. He bought 5 more markebol in 1459, and held the farm until 1465.

HØLJE's oldest son Jon had the farm next, followed by second oldest, OLAV HØLJESON.

The next owners were the two sons of OLAV HØLJESON, Kjetil and TALLEIV OLAVSON.

OLAV TALLEIVSON came next. In 1559 he traded Momrak and Lislemomrak in return for Lauvdal in Bygland (Aust-Agder). Part of the farm was for the priest's use. OLAV was married to SIGRID TALLEIVSDOTTER of Ytre Ramse (Aust-Agder). He died around 1570, and his children bought some of the farm from the children and grandchildren of HØLJE JONSON.

KJETIL OLAVSON inherited Momrak from his father. KJETIL was a wealthy man. He also had land at Håtveit in Nissedal. His wife ASTRID TJØSTOVSDOTTER was from Oland in the Åmli Parish in Aust-Agder county. The Oland farm is just south of the Gjøvdal kyrkje on the road from Åmli (Aust-Agder) to Fyresdal (Telemark)  HØLJE JONSON19
   Jon Høljeson18
    Talleiv Jonson17
    Hølje Jonson17
   OLAV HØLJESON18
    TALLEIV OLAVSON17
     OLAV TALLEIVSON16 + SIGRID TALLEIVSDOTTER16
      Talleiv Olavson15 + Gro Bendiksdotter15
      KJETIL OLAVSON15 + ASTRID TJØSTOVSDOTTER15    
      Tone Olavsdotter15 + Sveinung Tjøstovson15
      Liv Olavsdotter15
    Kjetil Olavson17


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
ÅNUND KJETILSON
  wife TORBJØRG GUNLEIKSDOTTER
                 
 
                 
 
-Sk1668
                 
MOMRAK 2a   
HÆRSTAD 1d   
page   506 Fyresdal   
page 1376 Fyresdal   
Jørund       MOMRAK 2b    page   506 Fyresdal   
?Gunhild       MOMRAK 2c    page   506 Fyresdal   
?Halvor       MOMRAK 2c    page   506 Fyresdal   
?Dtr
  husband Nils
 
 
 
 
 
 
MOMRAK 2d   
SONGEDAL 8   
page   506 Fyresdal   
page 1328 Fyresdal   

Translations from the
Fyresdal Bygdebok


VALEBJØRG
Gnr. 26
Page 448

 
 

Den fyrste stavinga valr kjem frå falk. Namnet tyder difor "Falkefjellet."

 
English translation

The first syllable valr comes from falk [falcon]. So, the name means "Falkefjellet" [the falcon mountain].


 
1.      
 
Hølje
N. 1446-1465

I 1446 bytte Hølje Jonson til seg 7 markebol i Valebjørg frå Torjus Torbjørnson mot 5 markebol i Lislestog og 2 markebol i Arnbjørnsbrokke. Hølje var brukar av Valebjørg og kjøpte 5 markebol i garden frå Åni Tovson i 1459.

 
English translation

In 1446 Hølje Jonson acquired by trade 7 markebol at Valebjørg from Torjus Torbjørnson in exchange for 5 markebol at Lislestog and 2 markebol at Arnbjørnsbrokke. Hølje was the owner of Valebjørg and bought 5 markebol at the farm from Åni Tovson in 1459.


 

Hølje Jonson

 
 Born:
 a.Jon  Valebjørg 2
 b.Olav  Valebjørg 4
 
4.      Olav
 

Olav (Høljeson Valebjørg 1b?)

 Born:
 a.Talleiv  Valebjørg 5
 b.Kjetil   
 
5.      Talleiv
N. 1520 

Eit brev frå 1520 nemner Åsne Torovsdtr, som var gift med Olav Tormodson. Ho hadde 2½ markebol i Valebjørg, som var arv etter Talleiv Jonson. Dette selde ho til Kjetil og Talleiv Olavsøner. Samstundes gav Kjetil og Talleiv 3 kyrlag og ein pundskjel kvar til Olav og Gunnar Talleivsøner avdi dei "unnte" dei kjøpet. I same brevet finn me og at Orm Gunnarson selde 11½ (1½?) markebol i Søndre Valebjørg, som han hadde arva etter dotterbarnet sitt. Det var Kjetil og Talleiv som kjøpte dette og. 11½ markebol er eit alt for høgt tal, truleg er det ein feil i tolkinga av brevet.

 
English translation

A 1520 document mentions Åsne Torovsdtr, who was married to Olav Tormodson. She had 2½ markebol at Valebjørg, which was her inheritance after Talleiv Jonson died. She sold this to Kjetil and Talleiv Olavson. At the same time Kjetil and Talleiv gave 3 cows and a "kettle" each to Olav and Gunnar Talleivson because theÿ "wished" them the property. In the same document we also find that Orm Gunnarson sold 11½ (1½?) markebol at Søndre Valebjørg, which he had inherited himself after his infant daughter died. It was Kjetil and Talleiv who also bought this. 11½ markebol is all too high a number, probably it is an error in the translation of the document.


 

Talleiv Olavson Valebjørg 4a

 
 Born:
 a.Olav  Valebjørg 6
 
6.      Olav
 

Den neste brukaren av garden var Olav Talleivson. Truleg var han son til Talleiv Olavson frå 1520-brevet. I 1559 bytte han til seg Momrak og Lislemomrak frå Gunnar og Gunstein Aslaksøner mot Lauvdal i Bygland. Lauvland var arv med kona, Sigrid Talleivsdtr Y.Ramse.

Ein del av garden var det prestebolet i Holla som åtte. I nyare skattelister var det 1½ pdS. Olav måtte i 1562 gå til sak då presten Nils ville ta meir i landskyld enn det hadde vore vanleg frå gamalt. Domen var at Olav skulle gje så mykje som foreldra hans hadde gjeve.

Olav døydde truleg ikring 1570. Borna hans kjøpte i 1573 ein arvepart Valebjørg frå borna og borneborna til Hølje Jonson Y.Ramse i Tovdal og gav dei 16 lodd sylv.

 
English translation

The next user of the farm was Olav Talleivson. He was probably a son of Talleiv Olavson from the 1520's document. In 1559 he traded Momrak and Lislemomrak with Gunnar og Gunstein Aslaksøner in return for Lauvdal in Bygland. Lauvland was inheritance of his wife, Sigrid Talleivsdtr Y.Ramse.

One part of the farm was the priest's place at Holla which he owned. In recent taxrolls there was 1½ pdS. In 1562 Olav had to go to court when the priest Nils would take more in landskyld [land tax] than had been usual from old times. The judgement was that Olav would give as much as his parents had given.

Olav probably died around 1570. In 1573 his children bought one part of the Valebjørg inheritance from the children and grandchildren of Hølje Jonson Y.Ramse at Tovdal and gave them 16 lodd [1 lodd = 14.6246 grams] silver.


 

Olav Talleivson Valebjørg 5a
Gm Sigrid Talleivsdtr Ytre Ramse

 
 Born:
 a.Talleiv    -Sk. 1623 Valebjørg 7
 b.Kjetil  Momrak 2
 c.Tone  Gm Sveinung Tjøstovson
 d.Liv   
 MOMRAK
Gnr. 28
Page 506

 
 

Nordaust for Valebjørg, ned til Fyresvatn, finn me Momrak. Me har og teke Napegardane med i same grenda. Dei ligg ved Napevatn inne på heia austover mot Nissedal.

 
English translation

Northeast of Valebjørg, down to Fyresvatn, we find Momrak. We also have included the Nape farms within the same group of farms. They lie by Napevatn on the hill to the east towards Nissedal.


 
2.      
 
Kjetil
N. 1574-1590
     1602-1604

Garden er vidare ikkje kjend før i 1540. Då gav Tarjei Såvison garden Momrak, verdsett til 16 mark gull, til brørne Gunnar og Gunstein Aslaksøner avdi han var komen i skade for å gje far deira eit sår. Truleg var det eit drap. Desse brørne var frå Austad i Bygland. I 1559 bytte dei bort Momrak med Lislemomrak og fekk att Lauvdal i Bygland frå Olav Talleivson. Denne Olav må ha vore han som budde på Valebjørg. Det var sonen Kjetil Olavson som arva Momrak. Nok eit brev nemner Gunnar og Gunstein Aslaksøner på Austad. I 1567 fekk dei N.Lauvdal i Bygland frå Talleiv Tarjeison Y.Ramse i staden for Momrak. Desse to breva er nesten like. Olav Talleivson må ha arva Lauvdal frå verfaren, Talleiv Ramse.

Kjetil var ein velhavande mann og er nokre år nemnd som lensmann i Fyresdal. Han er kjend frå eit skøyte frå 1570 då han kjøpte 4 markebol jord i Håtveit i Nissedal frå Juri Skomedal og Orm Ormson. I 1575 kjøpte han nye 4 markebol i Håtveit frå Gunner Talleivson. Sonen Jørund Kjetilson måtte seinare betale eit tillegg på 51 rd til arvingane etter Gunnar.

 
English translation

The farm is not well known before 1540. Then Tarjei Såvison gave the farm Momrak, assessed for 16 mark gull, to the brothers Gunnar and Gunstein Aslakson because he had the misfortune of harming their father. It was probably murder. These brothers were from Austad in Bygland. In 1559 they traded away Momrak with Lislemomrak and got back Lauvdal in Bygland from Olav Talleivson. This Olav may have been he who lived at Valebjørg. It was his son Kjetil Olavson who inherited Momrak. A document mentions Gunnar and Gunstein Aslaksøner of Austad. In 1567 they got N.Lauvdal in Bygland from Talleiv Tarjeison Y.Ramse in place of Momrak. These two documents are almost identical. Olav Talleivson may have inherited Lauvdal from his father-in-law, Talleiv Ramse.

Kjetil was a well-to-do man and is some years mentioned as lensmann [sheriff] in Fyresdal. He is known from a deed from 1570 when he bought 4 markebol land at Håtveit in Nissedal from Juri Skomedal and Orm Ormson. In 1575 he bought 4 new markebol at Håtveit from Gunner Talleivson. Later, his son Jørund Kjetilson had to pay a surcharge of 51 rd to the heirs after Gunnar died.


 

Kjetil Olavson Valebjørg 6b?
Gm Astrid Tjøstovsdtr Oland, Gjøvdal
Lensmann.

 
 Born:
 a.Ånund         -Sk.1668 Momrak 6
 b.Jørund  N.Håtveit, Nissedal. Flekstveit, Lårdal?
 c.?Gunhild
?Halvor
  Momrak 3a
Momrak 3
 d.?Dtr  Gm Nils Songedal 8
 
 
6.      Ånund
N. 1609-1640  

I 1603 finn me ei Sissel på Momrak. Ho var stor jordeigar med 2 tn 1 mK i garden forutan 2 tnK i Aslestad og ½ tnK i "Flodden" (Floten i Mannås?). For det betalte ho 4½ ort 4 skilling i odelsskatt. Same året hadde Gunleik Graver og 1 tnK i Momrak. Den som tok over garden heitte Ånund Kjetilson. Frå 1611 er han skriven som odelsbonde i skattelistene. Det året åtte han 1 tnK i Momrak, 1 tnK i Hærstad, ½ tnK i Tortveit, ½ tnK Songedalstveiten, 4 mK i Håtveit, 4 mK i Oppsund og 1 mK i Lie. Av dette var berre Lie og Momrak odel. Med tida auka Ånund dette jordegodset til nærare 7 tnK, så han klara seg vel.

Det var berre ein mindre part Ånund hadde av heile garden. I 1615 var Gunleik Graver, Talleiv Lundehall og Jørund Flekstveit medeigarar med kvar si tunne korn i garden. Nils Skattør hadde ½ tnK. Om lag dei same åtte i 1624, men Gunnuv Graver hadde arva faren, og Nils var komen til Songedal. Eiget var då berre ½ tnK på kvar. Gunhild Spokkeli hadde og ei halvtunne av jorda. Det var halde skifte etter Ånund så seint som i 1668. Kona var Torbjørg Gunleiksdtr, og dei hadde 2 tnK i Momrak, 2 tnK i Songedal, 1 tnK i Lie i Veum og ½ tnK i Håtveit i Nissedal.

 
English translation

In 1603 we find a Sissel at Momrak. She was a major land owner with 2 tn 1 mK at the farmer in addition to 2 tnK at Aslestad and ½ tnK at "Flodden" (Floten i Mannås?). For that she paid 4½ ort [1/5 spesiedaler] 4 skilling [1/120 spesiedaler] in allodial tax. The same years Gunleik Graver also had 1 tnK at Momrak. Ånund Kjetilson took over the farm. From 1611 he is listed as the freeholder on the tax rolls. That year he had 1 tnK at Momrak, 1 tnK at Hærstad, ½ tnK at Tortveit, ½ tnK Songedalstveiten, 4 mK at Håtveit, 4 mK at Oppsund and 1 mK at Lie. Of these only Lie and Momrak were allodial property. In time Ånund grew this land property to nearly 7 tnK, so he got along fine.

Ånund had only a small part of the whole farm. In 1615 Gunleik Graver, Talleiv Lundehall and Jørund Flekstveit were joint owners with their own tunne [tunne = about 1 acre] wheat at the farm. Nils Skattør had ½ tnK. The group owned about the same in 1624, but Gunnuv Graver had his father's inheritance, and Nils was living at Songedal. His ownership was then only ½ tnK at each. Gunhild Spokkeli also had a half tunne of land. Probate was held after Ånund died, as late as 1668. His wife was Torbjørg Gunleiksdtr, and she had 2 tnK at Momrak, 2 tnK at Songedal, 1 tnK at Lie in Veum and ½ tnK at Håtveit in Nissedal.


 

Ånund Kjetilson Momrak 2a (-Sk.1688)
Gm Torbjørg Gunleiksdtr Hærstad 1d

 
 Born:
 a.Kjetil          S.Momrak 1
 b.Olav  Songedal 10, S.Momrak 3
 c.Tjøstov  Nordigard Vinje, Vinje
 d.Astrid  Gm Ånund Kjetilson Jordal 8
 e.Tone  Gm 1: Em.Olav Torjusson Jordet 5, Skafså
Gm 2: Talleiv Jordet 6, Skafså
Gm 3: Herjus Ånison Grimdalen 4
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]