GENERATION 14

GENERATION 13

Svein
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: 
 
Aase LOFTSGARDEN
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

The Haugland Ættesoga says that brothers Asbjørn and Asle Sveinsson inherited land in Brekke from their mother, who is thought to be AASE of Loftsgarden in Seljord. AASE's husband is not named in the inheritance document, but he is thought to be named SVEIN.

AASE had a sister named Herborg, who was from Hauge in Morgedal. The sisters had a considerable amount of land. By agreement among the heirs, the heirs of Herborg remained at Hauge, while AASE's heirs got land at Brekke, Bergland and Midtbøen.

When Asbjørn died, Asle retained the ownership rights to Brekke. SVEIN sold the part of Brekke he owned, to Asbjørn's son Kjetil.


Haugland Ættesoga

[map of Haugland area]

Folki som sat på Haugland og Gotuholt i kring 1700 var ei grein av ætti etter Aase Loftsgarden i Seljord (Sjå innleidingi til Hauge-ætti om systane Aase og Herborg). Lina gjekk om Lid i Seljord til Haugland og Gotuholt. Mannen til Aase er ikkje nemnd og det ein veit om born og ervingar er lite og uvisst. Eit brev skrive på Kleiv 1577 gjev upplysningar som kanskje horver inn. Tvo brør, Asbjørn og Asle Sveinssønir ervde jord i Brekke etter mor si (Aase?). Då Asbjørn som var eldst, døde, kravde Asle åsæteretten til Brekke, fyri Asbjørnssønine. Seinare, i 1596, fær ein vita at Svein Sveinsson, truleg bror til Asbjørn og Asle, hev selt luten sin i Brekke til brorsonen, Kjetil Asbjørnsson.

English translation

The People who stayed at Haugland and Gotuholt around 1700 were a branch of the family succeeding Aase Loftsgarden in Seljord (See the introduction to the Hauge Ættesoga about the sisters Aase and Herborg). The line went from Lid in Seljord to Haugland and Gotuholt. The husband of Aase is not named and what we know about children and heirs is little and uncertain. A document written at Kleiv in 1577 gives information which perhaps explains. Two brothers, Asbjørn and Asle Sveinssøn inherited land in Brekke after their mother (Aase?) died. When, Asbjørn who was oldest, died, Asle claimed the right to retain possession of Brekke, ahead of Asbjørn's sons. Later, in 1596, we understand that Svein Sveinsson, probably brother to Asbjørn and Asle, had sold his portion in Brekke to his nephew, Kjetil Asbjørnsson.


Hauge Ættesoga

Aase og Herborg heitte tvo systar som livde noko fyri 1500. Kvar dei var fødde og uppvaksne skal vera usagt. Men dei var godmødrar til ervingane på Loftsgarden i Seljord og Hauge i Morgedal. Det veit me av eit brev skrive Krossmes. dagen 1588 på Hauge. Det tek til slik: - «Ollum mannum thennum som th: breff seer eller høre lesse helsser wij Effth: ne Aslack Holltten, Jøren Norbønn, Anund Lundeuoll ock Eill Torckilssen some Lagrettis mend ware wij med flere dannemend paa Haugenn i Brunckeberg Sogenn om Korsmøsdagen om woren anno 1588.» Karane høyrde på ord og avtale om rett arveskifte millom Svein Sveinsson Loftsgarden og Eilev Petarsson Hauge. Svein og Eilev la fram sine arvemål etter godmødrane Aase og Herborg som var samborne syskin. Dei i millom hadde det ikkje vore gjort noko skifte før. Avtala bli at Svein med brør og systar skal vike og få jord m. a. i Brekke, Bergland og Midtbøen. Eilev med sine syskin skal ha jord i Hauge som han sjølv «aasidder», og noko i Brekke og Midtbøen. Dette kan tyde på at Hauge hev vore arvetufti for dei tvo systane.

English translation

Aase and Herborg are the names of two sisters who lived sometime before 1500. Where they were born and raised is unknown. But they were grandmothers to the heirs at Loftsgarden in Seljord and Hauge in Morgedal. That we know from a document written on Krossmes [Holy Cross Day] 1588 at Hauge. It goes like this: - «Ollum mannum thennum som th: breff seer eller høre lesse helsser wij Effth: ne Aslack Holltten, Jøren Norbønn, Anund Lundeuoll ock Eill Torckilssen some Lagrettis mend ware wij med flere dannemend paa Haugenn i Brunckeberg Sogenn om Korsmøsdagen om woren anno 1588.» The men heard by word and agreement about a legal share of an inheritance between Svein Sveinsson Loftsgarden and Eilev Petarsson Hauge. Svein and Eilev presented their own land inheritances from their grandmothers Aase and Herborg who were siblings born of the same parents. Between them there had not been any earlier probate. The agreement is that Svein with his brothers and sister shall leave and get land among other things in Brekke, Bergland and Midtbøen. Eilev with his siblings shall have land in Hauge which he himself «aasidder», and some in Brekke and Midtbøen. This can indicate that at Hauge there were building sites for the two sisters.


Seks år seinare 28/6 1594 er sama ervingane, seks lagrettmenn og «Kgl. Maj. Lensmand» Aanund Lundevall samla på Hauge att. Dei tok for seg jordpartane på nytt lag og blei forlikte om byte og deilder. Og ville nokon av ervingane bli av med sin lut skulle dei ha fyrste retten som han hadde sameige med. Var det ingen som tok bodet kunne han byte eller selje til kven han ville. I desse gamle brevi er det mykje som hev verd for gardssogo.

English translation

Six years later, June 28, 1594, the same heirs, six jurors and «Kgl. Maj. Lensmand» Aanund Lundevall gathered back at Hauge. They took for themselves the land shares of new districts and agreed on exchange and boundaries. And some of the heirs wanted to get rid of their own portion should they have the first right with whom they had joint ownership. There were none who took the offer that they could trade or sell to whom they wanted. In these old documents there is much that has value for the gardssoga.


Ei grein av ætti etter Aase gjekk frå Loftsgarden om Lid i Seljord til Haugland i Brunkeberg, sjå der. Her fylgjer ætti av Herborg på Hauge.

English translation

One branch of the family after Aase goes from Loftsgarden to Lid in Seljord to Haugland in Brunkeberg, see there. Here follows the family of Herborg at Hauge.Children

  born marr died
Asbjørn                                     before-1596
Asle                      
SVEIN SVEINSSON      

Farm Names
 
 farm name born died reference
Svein  
 + Aase LOFTSGARDEN  
 
 
 
 
   
HAUGLAND I.  
 
Asbjørn Sveinsson LOFTSGARDEN     before-1596 HAUGLAND 1  
Asle Sveinsson LOFTSGARDEN       HAUGLAND 2  
Svein Sveinsson LOFTSGARDEN       HAUGLAND 3  


Chronology of Inheritance

          -1577 -   Asbjørn and Asle inherit land from Aase. (Haugland Ættesoga)
          -1588 -   By 1588, both sisters are deceased, and inheritance is between Svein (and siblings) and Eilev (and siblings). (Hauge Ættesoga)
          -1594 -   More detail about how property is to be split among same heirs as in 1588. Eilev and siblings shall remain at Hauge. Svein and siblings shall move from Hauge. (Hauge Ættesoga)
before-1596 -   Asbjørn dies, and Asle claims Asbjørn's share. (Haugland Ættesoga)
before-1596 -   Svein sells his land to son of Asbjørn. (Haugland Ættesoga)


[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]