GENERATION 14

GENERATION 13
Olav Torjusson

[1st husband of Tone]
GENERATION 12
Talleiv Knutson

[2nd husband of Tone]

Ånund Kjetilson MOMRAK
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                      
died:         -Sk1668 Fyresdal, Telemark
father:Kjetil Olavson MOMRAK
mother:Astrid Tjøstovsdotter OLAND
 
Torbjørg Gunleiksdotter HÆRSTAD
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                      
died:                          
father:Gunleik Levordson VÆTING
mother:Gro Gunleiksdotter HÆRSTADBiography

TORBJØRG GUNLEIKSDOTTER was from Hærstad in Fyresdal kommune in Telemark county. The Hærstad farm is on the road that leads from current highway 355 at Veum, to the west towards Spokkeli. From Spokkeli a dirt road leads up the hill to the Hærstad farm. This is now a popular hiking area.

By 1603, TORBJØRG's father had 1 tnK at Momrak. Then ÅNUND took over. Beginning in 1611, ÅNUND was listed on the tax rolls. He increased his land holdings to include Hærstad, Tortveit, Songdalstveiten, Håtveit, Oppsund, and Lie. ÅNUND did not have all of Momrak. He was a joint owner with GUNLEIK GRAVER, TALLEIV LUNDEHALL, Jørund Flekstveit, and Nils Skattør.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Kjetil
  wife Åshild Halvorsdotter
                 
 
                 
 
                 
 
MOMRAK SØNDRE 1   
MOGHUS 3b   
page 510 Fyresdal   
page 596 Fyresdal   
Olav
  wife Gunhild Halvorsdotter
 
 
 
 
 
 
MOMRAK SØNDRE 3   
MOGHUS 3e 
page 510 Fyresdal   
page 596 Fyresdal 
Tjøstov       NORDIGARD    Vinje   
Astrid
  husband Ånund Kjetilson
 
-1584
 
 
 
-Sk1668
    
JORDAL 8 
   
page   70 Fyresdal 
TONE ÅNUNDSDOTTER
  husband OLAV TORJUSSON
  husband TALLEIV KNUTSON
  husband Herjus Arneson
 
 
 
-1627
 
 
 
 
 before-1677
about-1640
 
 
MOMRAK 6e   
JORDET 4a   
JORDET 6   
GRIMDALEN 4   
page 506 Fyresdal   
page   48 Skafså   
page   50 Skafså   
page 233 Skafså   

Translations from the
Fyresdal Bygdebok
HÆRSTAD
Gnr. 81
Page 1376

 
 

Namnet vert tolka ut frå mannsnamnet Hedinn, og garden vert rekna som ein av dei eldste i Fyresdal.

 
English translation

The name [HÆRSTAD] is interpreted from the man's name Hedinn, and the farm is regarded as one of the oldest in Fyresdal.


 
 
1.       Gunleik
N. 1587-1603  

Den fyrste brukaren me finn på garden var Gunleik Levordson. I 1587 fekk han pant i ¼ av Midtbø i Nissedal frå Olav Gunnarson for 19 dalar. På den tida var han mykje nytta som lagrettemann. Eit brev frå 1601 fortel at Gunleik fekk 8 markebol i Dale i Vrådal frå Olvar Gunnuvson Lauvvik mot å gje 4½ markebol i S.Lauvvik og 28 dalar att.

I 1603 var han eigar av 3 tnK i Hærstad og 3 tnK i Tortveit, men døydde ikkje lenge etter. Me kan ikkje forstå likare enn at han må ha vore gift med Gro Gunleiksdtr som det vart halde skifte etter så seint som i 1669. Ho må då ha vore død i mange år, men skiftet fortel at ho vart utgamal og overlevde alle døtrene sine. Det var 2 tnK skyldgods etter henne og ei gjeld på 140 rd. Her var ikkje lausøyre då ho i "langsommelig tid har vert udi vanmagt og har vert hos sine barnebarn".

Etter at Gunleik døydde, vart enkja kanskje gift att med Tarald eller Halvor som hadde garden ei tid. Ho seiast ha vore gift med lensmannen Rolv Gjermundson på Døli 6 i Skafså, men helst var det ei dotter som var gift med han. Samla jordegods var i 1615 delt mellom versønene og ei dotter som då ikkje var gift. Gunleik må ha ått 1 tn 4 mK i Dale i Vrådal, 4 tnK i Oppsund i Nissedal(?), 4 mK i Lie og 2 tnK i N.Tveiten i Skafså utanom jorda i Hærstad Songedal og Tortveit. Dette vert over 16 tnK!

 
English translation

The first user we find at the farm was Gunleik Levordson. In 1587 he got a mortgage on ¼ of Midtbø in Nissedal from Olav Gunnarson for 19 dalar [money]. At that time he was used a great deal as a lagrettemann [sheriff]. A 1601 document tells that Gunleik received 8 markebol at Dale in Vrådal from Olvar Gunnuvson Lauvvik in return for 4½ markebol at S.Lauvvik and 28 dalar [money].

In 1603 he was owner of 3 tnK at Hærstad and 3 tnK at Tortveit, but died not long after. We cannot determine anything other than he must have been married to Gro Gunleiksdtr whose probate was held as late as 1669. She must have then been dead for many years, but the probate tells that she was aged and outlived all her daughters. There was 2 tnK skyldgods [assessed land value] after she died and a debt of 140 rd. There was no personal property since she was old and frail and lived for a long time at her grandchild's home.

After Gunleik died, his widow perhaps was married again to Tarald or Halvor who had the farm a while. She is said to have been married to sheriff Rolv Gjermundson of Døli 6 in Skafså, but rather it was a daughter who was married to him. In 1615 collected land property was divided between a son-in-law and a daughter who was not married. Gunleik may have owned 1 tn 4 mK at Dale in Vrådal, 4 tnK at Oppsund in Nissedal(?), 4 mK at Lie and 2 tnK at N.Tveiten in Skafså in addition to the land at Hærstad, Songedal and Tortveit. This is over 16 tnK!


 

Gunleik Levordson (Væting 10b)

 

Gro Gunleiksdtr (-Sk.1668)

 
 Born:
 a.Birgit          Gm Ånund Hærstad 4
 b.Gunhild          Gm Halvor Olavson Tortveit 3
 c.Guro           Gm Alv Vetleson N.Tveiten 1, Skafså
 d.Torbjørg          Gm Ånund Kjetilson Momrak 6
 e.Gro          Gm Rolleiv Gjermundson Døli 6, Skafså
 MOMRAK
Gnr. 28
Page 506

 
 

Nordaust for Valebjørg, ned til Fyresvatn, finn me Momrak. Me har og teke Napegardane med i same grenda. Dei ligg ved Napevatn inne på heia austover mot Nissedal.

 
English translation

Northeast of Valebjørg, down to Fyresvatn, we find Momrak. We also have included the Nape farms within the same group of farms. They lie by Napevatn on the hill to the east towards Nissedal.


 
2.      
 
Kjetil
N. 1574-1590
     1602-1604

Garden er vidare ikkje kjend før i 1540. Då gav Tarjei Såvison garden Momrak, verdsett til 16 mark gull, til brørne Gunnar og Gunstein Aslaksøner avdi han var komen i skade for å gje far deira eit sår. Truleg var det eit drap. Desse brørne var frå Austad i Bygland. I 1559 bytte dei bort Momrak med Lislemomrak og fekk att Lauvdal i Bygland frå Olav Talleivson. Denne Olav må ha vore han som budde på Valebjørg. Det var sonen Kjetil Olavson som arva Momrak. Nok eit brev nemner Gunnar og Gunstein Aslaksøner på Austad. I 1567 fekk dei N.Lauvdal i Bygland frå Talleiv Tarjeison Y.Ramse i staden for Momrak. Desse to breva er nesten like. Olav Talleivson må ha arva Lauvdal frå verfaren, Talleiv Ramse.

Kjetil var ein velhavande mann og er nokre år nemnd som lensmann i Fyresdal. Han er kjend frå eit skøyte frå 1570 då han kjøpte 4 markebol jord i Håtveit i Nissedal frå Juri Skomedal og Orm Ormson. I 1575 kjøpte han nye 4 markebol i Håtveit frå Gunner Talleivson. Sonen Jørund Kjetilson måtte seinare betale eit tillegg på 51 rd til arvingane etter Gunnar.

 
English translation

The farm is not well known before 1540. Then Tarjei Såvison gave the farm Momrak, assessed for 16 mark gull, to the brothers Gunnar and Gunstein Aslakson because he had the misfortune of harming their father. It was probably murder. These brothers were from Austad in Bygland. In 1559 they traded away Momrak with Lislemomrak and got back Lauvdal in Bygland from Olav Talleivson. This Olav may have been he who lived at Valebjørg. It was his son Kjetil Olavson who inherited Momrak. A document mentions Gunnar and Gunstein Aslaksøner of Austad. In 1567 they got N.Lauvdal in Bygland from Talleiv Tarjeison Y.Ramse in place of Momrak. These two documents are almost identical. Olav Talleivson may have inherited Lauvdal from his father-in-law, Talleiv Ramse.

Kjetil was a well-to-do man and is some years mentioned as lensmann [sheriff] in Fyresdal. He is known from a deed from 1570 when he bought 4 markebol land at Håtveit in Nissedal from Juri Skomedal and Orm Ormson. In 1575 he bought 4 new markebol at Håtveit from Gunner Talleivson. Later, his son Jørund Kjetilson had to pay a surcharge of 51 rd to the heirs after Gunnar died.


 

Kjetil Olavson Valebjørg 6b?
Gm Astrid Tjøstovsdtr Oland, Gjøvdal
Lensmann.

 
 Born:
 a.Ånund         -Sk.1668 Momrak 6
 b.Jørund  N.Håtveit, Nissedal. Flekstveit, Lårdal?
 c.?Gunhild
?Halvor
  Momrak 3a
Momrak
 d.?Dtr  Gm Nils Songedal 8
 
 
6.      Ånund
N. 1609-1640  

I 1603 finn me ei Sissel på Momrak. Ho var stor jordeigar med 2 tn 1 mK i garden forutan 2 tnK i Aslestad og ½ tnK i "Flodden" (Floten i Mannås?). For det betalte ho 4½ ort 4 skilling i odelsskatt. Same året hadde Gunleik Graver og 1 tnK i Momrak. Den som tok over garden heitte Ånund Kjetilson. Frå 1611 er han skriven som odelsbonde i skattelistene. Det året åtte han 1 tnK i Momrak, 1 tnK i Hærstad, ½ tnK i Tortveit, ½ tnK Songedalstveiten, 4 mK i Håtveit, 4 mK i Oppsund og 1 mK i Lie. Av dette var berre Lie og Momrak odel. Med tida auka Ånund dette jordegodset til nærare 7 tnK, så han klara seg vel.

Det var berre ein mindre part Ånund hadde av heile garden. I 1615 var Gunleik Graver, Talleiv Lundehall og Jørund Flekstveit medeigarar med kvar si tunne korn i garden. Nils Skattør hadde ½ tnK. Om lag dei same åtte i 1624, men Gunnuv Graver hadde arva faren, og Nils var komen til Songedal. Eiget var då berre ½ tnK på kvar. Gunhild Spokkeli hadde og ei halvtunne av jorda. Det var halde skifte etter Ånund så seint som i 1668. Kona var Torbjørg Gunleiksdtr, og dei hadde 2 tnK i Momrak, 2 tnK i Songedal, 1 tnK i Lie i Veum og ½ tnK i Håtveit i Nissedal.

 
English translation

In 1603 we find a Sissel at Momrak. She was a major land owner with 2 tn 1 mK at the farmer in addition to 2 tnK at Aslestad and ½ tnK at "Flodden" (Floten i Mannås?). For that she paid 4½ ort [1/5 spesiedaler] 4 skilling [1/120 spesiedaler] in allodial tax. The same years Gunleik Graver also had 1 tnK at Momrak. Ånund Kjetilson took over the farm. From 1611 he is listed as the freeholder on the tax rolls. That year he had 1 tnK at Momrak, 1 tnK at Hærstad, ½ tnK at Tortveit, ½ tnK Songedalstveiten, 4 mK at Håtveit, 4 mK at Oppsund and 1 mK at Lie. Of these only Lie and Momrak were allodial property. In time Ånund grew this land property to nearly 7 tnK, so he got along fine.

Ånund had only a small part of the whole farm. In 1615 Gunleik Graver, Talleiv Lundehall and Jørund Flekstveit were joint owners with their own tunne [tunne = about 1 acre] wheat at the farm. Nils Skattør had ½ tnK. The group owned about the same in 1624, but Gunnuv Graver had his father's inheritance, and Nils was living at Songedal. His ownership was then only ½ tnK at each. Gunhild Spokkeli also had a half tunne of land. Probate was held after Ånund died, as late as 1668. His wife was Torbjørg Gunleiksdtr, and she had 2 tnK at Momrak, 2 tnK at Songedal, 1 tnK at Lie in Veum and ½ tnK at Håtveit in Nissedal.


 

Ånund Kjetilson Momrak 2a (-Sk.1688)
Gm Torbjørg Gunleiksdtr Hærstad 1d

 
 Born:
 a.Kjetil          S.Momrak 1
 b.Olav  Songedal 10, S.Momrak 3
 c.Tjøstov  Nordigard Vinje, Vinje
 d.Astrid  Gm Ånund Kjetilson Jordal 8
 e.Tone  Gm 1: Em.Olav Torjusson Jordet 5, Skafså
Gm 2: Talleiv Jordet 6, Skafså
Gm 3: Herjus Ånison Grimdalen 4
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]