GENERATION 14

GENERATION 13
Tarjei Ormson
GENERATION 13
Dreng Ormson

Orm Drengson ÅSLAND
born:                                          
marr:                                          
died:   before-1614  
father:Dreng Ormson ÅSLAND
mother:Signe
 
Hellie
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

Orm Drengson inherited 2/3 of Åsland after his father died, but he probably had all of it for his own use. Torbjørg, his sister, is supposed to have had the other third. His children are known to have been around both Åsland and Midjås.

After Orm died, Hellie married Olav Moghus of Fyresdal. In 1614, Olav purchased part of Åsland, but when Olav died the land passed on to Orm's sons, Dreng and Tarjei.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
DRENG ORMSON
  wife INGEBJØRG TARJEISDOTTER
             
 
                 
 
             
 
ÅSLAND 4a   
   
page 634 Mo   
   
TARJEI ORMSON
  wife MARGIT OLAVSDOTTER
  after-1594
 
                 
 
  before-1645
  after-1651
ÅSLAND 4b   
RINGESTOGA 6   
page 634 Mo   
page 256 Mo   


Chronology of Orm Drengson and Hellie

          after-1594 -   Son Tarjei born at Åsland. (Mo Bygdebok)
          before-1614 -   Orm died before 1614. Hellie married Olav Moghus. (Mo Bygdebok)
     before-1645 -   Son Tarjei died at Åsland. (Mo Bygdebok)
Translations from the
Mo Bygdebok

ÅSLAND
Gnr. 43
Pages 634-636

 
2.      Dreng
N. 1526-1544  

Dreng Ormson Åsland 1a fekk in 1536 sett opp eit brev på garden. Her hadde vore brann og alle dei gamle breva hadde brunne opp. Lagretten vitna at han åtte 24 markebol (8 tunner korn) i Åsland med øydegardar Hedebø (Heibø) og Bjørnemyr og fiskevatna Movatn og Breidevatn. Faren hadde kjøpt noko av Olav Bø, og Skremestøyl hadde han kjøpt av Åsbjørn Gunvaldson for ein hest og ei breidøks. Dreng hadde og arva heile N.Midjås og 4 markebol i Rykkeli frå far sin. Dette makeskifta han i 1544 til ein Tarjei «Agir» mot 3 markebol i Jordet under Åsland og fiskevatnet Optevatn. Denne handelen gav store etterverknader eit par generasjonar seinare. Ikring 1600 var det Gunnuv N.Midjås 1 som åtte Midjås og Rykkeli. Mot arvingane etter han vart det i 1591 og seinare reist sak av Ånund Homme i Valle for denne jorda. Nokre år seinare var det arvingane etter Olav Moghus som stemna Talleiv Rygnestad og medarvingar om denne jorda. Korleis samanhangen var, går ikkje fram av dokumenta.

Frå 1577 er det bevara eit papir som fortel at Gunnuv Asbjørnson selde Åsmund Talleivson den eine markebol i Jordet under Åsland, som Dreng Åsland gav si kvinne Signe, for ei trelodd skei og ei firlodd skei og eit treskafta «tjeld». Kona til Dreng heite altså Signe.

 
English translation

In 1536, Dreng Ormson Åsland 1a received a title drawn up on the farm. There had been a fire here and all the old letters had burned. The court produced evidence that he had 24 markebol (8 tunner grain) at Åsland at the deserted farms Hedebø (Heibø) and Bjørnemyr and the fishing lakes Movatn and Breidevatn. His father had purchased some from Olav Bø, and he had purchased Skremestøyl from Åsbjørn Gunvaldson for a horse and a broad axe. Dreng had also inherited all of N.Midjås and 4 markebol at Rykkeli from his father. This he traded in 1544 to a Tarjei «Agir» for 3 markebol at Jordet under Åsland and the fishing lake Optevatn. This deal resulted in significant consequences a couple generations later. Around 1600 it was Gunnuv N.Midjås 1 who had Midjås and Rykkeli. In 1591 and later, after he died, Ånund Homme of Valle brought suit against the heirs for these lands. Some years later, after Olav Moghus died, the heirs sued Talleiv Rygnestad and coheirs over these lands. How this situation was, does not come forth from the documents.

From 1577 a paper is saved which tells that Gunnuv Asbjørnson sold Åsmund Talleivson the one markebol at Jordet under Åsland, which Dreng Åsland gave his wife Signe, for a three-portion spoon and a four-portion spoon and a wooden handled «tjeld». So, Dreng's wife's name is Signe.


 Born:
 a.Orm  Åsland 4
 b.Torbjørg  Gm Talleiv Kjetilson N.Rygnestad i Valle
 
4.      Orm
N. 1602,1604  

Orm Drengson Åsland 2a arva 2/3 av Åsland etter faren, men bruka truleg det heile. Det var borna hans som kom opp i arvetvistene om Åsland og Midjås. Torbjørg, syster hans, skulle ha 1/3 av garden. Det var borneborna hennar som ville inn på Åsland.

 
English translation

Orm Drengson Åsland 2a inherited 2/3 of Åsland after his father died, but he probably used it all. It was his children who were found at the inherited residences around Åsland and Midjås. Torbjørg, his sister, was supposed to have 1/3 of the farm. It was her grandchildren who would settle near Åsland.


 Born:
 a.Dreng1594-Sk.1674 Åsland 8
 b.Tarjei  Åsland 7[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]