GENERATION 13

GENERATION 12

Halvor Vetleson STORÅSLI
born:                   Skafså, Telemark          
marr:         -1623 Skafså, Telemark
died:about-1641                        
father:Vetle Aslaksson STORÅSLI
mother:Sigrid Bendiksdotter SPOKKELI
 
Åse ÅMLI
born:                   Skafså, Telemark          
marr:         -1623 Skafså, Telemark
died:                          
father: 
mother: Biography

HALVOR VETLESON received permission from the king to marry his cousin, ÅSE. He paid 20 rd. for that permission. They had considerable land, which they inerited from ÅSE's father. They had land at Dyrland, Traer, Selstad, Kallåk, and Øvrebø in Åmotsdal.

In 1630, HALVOR led a rebellion by the common people against the government over the cattle tax. HALVOR was fined 20 dalar for his involvement.

After HALVOR died, the land passed on to ÅSE.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
ALV HALVORSON
  wife TONE OLAVSDOTTER
                 
 
                 
 
about-1664
 
ÅMLI NEDRE 2a   
JORDET 5b   
page 261 Skafså   
page 50 Skafså   Chronology of Alv Halvorson and Tone Olavsdotter

  -1623 -   Halvor received permission to marry his cousin. (Mo Bygdebok)     
  -1630 -   Halvor led rebellion. (Mo Bygdebok)     
  -1641 -   Halvor died 1641 or earlier. (Mo Bygdebok)     
Translations from the
Mo Bygdebok
STORÅSLI
Gnr. 57
Page 201

 
3.      Vetle
N. 1593-1638  

Vetle Aslakson var den største jordeigande bonde i Skafså på si tid. Han åtte jord i 17 gardar i 1603 og skatta dryge 4½ rd for det. I 1611 åtte han heile 26 tn 1 mK i gardane Storåsli, Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten og Skåli. Han kjøpte ½ markebol i Spokkeli av Uv Jonson i Lårdal i 1603 og fekk pant i S.Skåli av Tallak Einarson Skåli året etter for 20 rd. Tidvis åtte han og i Gausbu, Floten i Mo, Kvålo, Vik, N.Åmli, Brokka, Håtveit, Spokkeli og Vadde og dreiv truleg ein utstrekt handel med gardar.

Odelsjordeboka 1624 syner at han hadde 13 tnK då. Sønene hans fekk eige jordegods frå ikring 1618, så det vart nok halde skifte etter kona til Vetle i tida mellom 1615 og 1618. Ho var syster til Siver (Sigurd) Rinden i Fyresdal og heitte Sigrid Bendiksdtr Spokkeli.

Vetle sjølv var steson til Eivind Bilstad (Storåsli 2?). Ser me på jordegods, seglmerkje, namn og kor folka budde, finn me ei tilknytting Momrak i Fyresdal. Truleg var folka av same slekt.

 
English translation

Vetle Aslakson was the largest landowner farmer in Skafså at the time. He had land at 17 farms in 1603 and paid substantial taxes of 4½ rd for it. In 1611 he had a total of 26 tn 1 mK at the farms Storåsli, Berdal, Tingstveit, Veum, Lauvvik, Skafså, Paradis, Skjelbrei, Ø.Åmli, Kleppen, Dale, Dalen, Rui, Bringsverd, Bekkhus, Tveiten and Skåli. He bought ½ markebol at Spokkeli from Uv Jonson of Lårdal in 1603 and got a mortgage on S.Skåli from Tallak Einarson Skåli the year after for 20 rd. At the same time he also owned at Gausbu, Floten in Mo, Kvålo, Vik, N.Åmli, Brokka, Håtveit, Spokkeli and Vadde and probably operated an extensive business in farms.

The 1624 Odelsjordeboka [allodial land book] shows that he had 13 tnK then. His sons got land property ownership from around 1618, so probate was probably held after the wife of Vetle died in the time between 1615 and 1618. She was a sister of Siver (Sigurd) Rinden in Fyresdal and was named Sigrid Bendiksdtr Spokkeli.

Vetle himself was a stepson of Eivind Bilstad (Storåsli 2?). By means of land property, sealmarks, names and where the people lived, we find a connection to Momrak in Fyresdal. The people were probably from the same family.


 Born:
 a. Aslak   Storåsli 4
 b. Halvor   N.Åmli 2
 c. Alv   N.Tveiten 1
 NEDRE ÅMLI
Gnr. 62
Page 261-263

2.      
 
3.
Halvor
N. 1623-1639  
Åse
N. 1641-1653  
     1656

Halvor Vetleson Storåsli 3b på Åmli fekk i 1623 løyve frå kongen til å ekta Åse Ø.Åmli 7. Dei var tremenningar og måtte betala heile 50 rd til statskassa for løyvet. I 1624 hadde dei alt jordegodset etter Olav Ø.Åmli 4, Dyrland (2 tnK), Traer (1½ tn 1½ mK), Selstad (5½ mK), Kallåk (½ tnK) og Øvrebø i Åmotsdal (1½ mK). Her var og kjøpe- og pantegods i Selstad, Traer, Øvrebø og Åsen, nær 10 tnK i alt. Før Halvor døydde hadde dei auka eiga si til dryge 13 tnK.

Halvor leidde i 1630 allmugen til opprør mot kvegskatten og måtte bøta 20 dalarar for det.

Enkja Åse sat med garden i lang tid etter at mannen døydde. Ho hadde i 1641 jord i Åmli, Skafså, Kvålo, Groven, Kallåk, Traer og Selstad - over 13 tnK. I 1647 hadde ho 1 og 3 kvart tnK i garden. Skafså kyrkje hadde 1 mK og Moland prestebol ½ tnK.

 
English translation

In 1623, Halvor Vetleson Storåsli 3b of Åmli got permission from the king to marry Åse Ø.Åmli 7. They were second cousins and had to pay a total of 50 rd to the national treasury for the permit. In 1624 they already had the land property from Olav Ø.Åmli 4, Dyrland (2 tnK), Traer (1½ tn 1½ mK), Selstad (5½ mK), Kallåk (½ tnK) and Øvrebø in Åmotsdal (1½ mK). There were also property- and mortgaged goods in Selstad, Traer, Øvrebø and Åsen, nearly 10 tnK in all. Before Halvor died they had increased their ownership to a substantial 13 tnK.

In 1630, Halvor led the common people to rebel against the cattle tax and had to pay 20 dalar [money] for that.

The widow Åse was left with the farm for a long time after her husband died. In 1641, she had land in Åmli, Skafså, Kvålo, Groven, Kallåk, Traer and Selstad - over 13 tnK. In 1647, she had 1¾ tnK at the farm. Skafså church had 1 mK and Moland vicarage ½ tnK.


 Born:
 a. Alv   N.Åmli 4
 


ØVRE ÅMLI
Gnr. 61
Page 248

 
7.      Halvor
N. 1641-1643  

Åse gifte seg i 1623 med Halvor Vetleson N.Åmli 2 og flytte dit. Me finn etter det ein leiglending med namnet Tarjei eit par år, før skattelistene berre skriv «odelsmannen» som brukar. Eigaren av garden var Vetle Gåskjøn og seinare Olav Gåskjøn. Truleg var det dei som hadde garden.

Brukaren frå 1641 heitte Halvor eit par år. Så kom Olav som åtte 1½ kvart tnK i «Kossagger» (Kvassåker i Valle?).

 
English translation

In 1623 Åse married Halvor Vetleson N.Åmli 2 and moved there. We find after that a tenant farmer named Tarjei for two years; before that the skattelistene [tax list] just wrote «odelsmannen» as user. The owner of the farm was Vetle Gåskjøn and later Olav Gåskjøn. It was probably they who had the farm.

The user from 1641 was Halvor for a couple years. Then came Olav who owned 1½ quarter tnK [3/8 tnK] at «Kossagger» (Kvassåker in Valle?).

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]