GENERATION 13

GENERATION 12

Olav Torjusson JORDET
born:                   Skafså, Telemark
marr:                                      
died:about-1640                        
father:Torjus Karlson JORDET
mother: 
 
Tone Ånundsdotter MOMRAK
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                      
died:before-1677                        
father:Ånund Kjetilson MOMRAK
mother:Torbjørg Gunleiksdotter HÆRSTADBiography

OLAV TORJUSSON was a church warden in Skafsa from 1629 to 1639. He was married first to Guro Aslaksdotter. She died from injuries suffered during a fight between Eivind Nordbø of Vinje and VETLE ASLAKSON of Storålsi. VETLE was related to OLAV through his daughter's husband.

OLAV married a second time to TONE ÅNUNDSDOTTER Momrak from Fyresdal. Momrak lies along the east side of Fyresvatn, south of Moland where Moland Kyrkje is located. Today, Highway 355 runs alongside the lake and by the Momrak farm site.

TONE was young when OLAV died and she married a second time to TALLEIV KNUTSON. TONE and TALLEIV had one child, ANNE TALLEIVSDOTTER who appears in another line of this ancestral history. TALLEIV was, himself, a large landowner. In 1651 he and TONE had about 26½ tnK land property at 17 farms. TALLEIV may have been from Kolkjøn. He died about 1660 and TONE married a third time to Herjus Arneson of Grimdalen.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Torjus
  wife Guro Olavsdotter
         -1637
                 
                 
 
-Sk1697
                 
JORDET 5a   
GÅSTJØNN 2a   
page 50 Skafså   
page 381 Skafså   
TONE OLAVSDOTTER
  husband ALV HALVORSON
 
 
 
 
 
about-1664
JORDET 5b   
NEDRE ÅMLI 2a   
page 50 Skafså   
page 261 Skafså   

Translations from the
Mo Bygdebok
Jordet
Gnr. 47
Page 48-50

2.      
 
3.      
 
4.      
 
Pål
N. 1593-1603  
Kristen
N. 1604  
Torjus
N. 1609-1640  

Torjus Karlson Jordet 1a var ein av dei store jordeigarane i Skafså. Alt i 1603 åtte han jord i Jordet, Tveiten, Klevi, Berge, Nestebø, Fjell og Bergland. Han skatta for 7 tnK i 1611 og åtte på det meste over 15½ tnK. Odelsjordeboka 1624 syner at han åtte odel i Jordet (4 tnK), Grimdalen (½ tnK), Nordigard Hylland (3 tnK), Berge i Øyfjell (½ tnK) og Åmli i Valle (1½ mK). Han hadde kjøp i Sørigard Hylland (2 tnK) og pant i Tjønn (1½ mK), Verpestøyl (1 tnK) og Espeli (1½ tnK).

Ut over denne store jordeiga er det ikkje mykje me veit om Torjus. Truleg hadde han berre ein son som arva det heile etter han.

 
English translation

Torjus Karlson Jordet 1a was one of the large land owners in Skafså. Already in 1603 he had land at Jordet, Tveiten, Klevi, Berge, Nestebø, Fjell and Bergland. He paid taxes on 7 tnK in 1611 and had at most 15½ tnK. The 1624 allodial land book shows that he had allodial property at Jordet (4 tnK), Grimdalen (½ tnK), Nordigard Hylland (3 tnK), Berge in Øyfjell (½ tnK) and Åmli in Valle (1½ mK). He had purchased-property at Sørigard Hylland (2 tnK) and mortgages at Tjønn (1½ mK), Verpestøyl (1 tnK) and Espeli (1½ tnK).

Other than this large land ownership there is not much we know about Torjus. He probably had one son who inherited everthing after he died.


 Born:
 a.Olav  Jordet 5
 
5.      Olav
N. 1634,1639  

Olav Torjusson Jordet 4a var kyrkjeverje i Skafså 1629 til 1639. Utover det er han berre nemnd i eit par garnisjonskattelister i 1630åra. Det er og teke vare på eit udatert brev om drapet på første kona hans, ho Gro Aslaksdtr. Det hadde vore trette mellom Vetle Aslakson (Storåsli) og Eivind Nordbø i Vinje. Gro tok då Eivind i begge armane for å stansa dei, men vart då så sterkt skada av Eivind at ho døydde nokre dagar seinare.

Olav gifte seg andre gongen med Tone Ånundsdtr Momrak frå Fyresdal. Truleg var ho mor til begge borna.

 
English translation

Olav Torjusson Jordet 4a was a church warden in Skafså 1629 to 1639. Beyond that he is only named in a couple garrison tax lists in the 1630's. There is also an undated record about the killing of his first wife, Gro Aslaksdtr. There had been a quarrel between Vetle Aslakson (Storåsli) and Eivind Nordbø of Vinje. Gro grabbed Eivind by both arms in order to stop them, but was then so severely injured by Eivind that she died several days later.

Olav married the second time Tone Ånundsdtr Momrak from Fyresdal. She was probably the mother of both children.


 Born:
 a.Torjus1637-Sk.1697 Jordet 7
 b.Tone  Gm 1: Alv Halvorson N.Åmli 4
Gm 2: Olav Avaldson N.Åmli 7
 
6.      Talleiv
N. 1641-1660  

Enkja Tone Ånundsdtr var framleis ung då Olav døydde ikring 1640. Ho gifte seg andre gongen med Talleiv som høyrde til dei verkeleg store jordeigarane i si tid. Kanskje kom han frå Kolkjøn 6? Dei åtte i 1651 ikring 26½ tnK jordegods i 17 gardar. Han døydde truleg noko før 1660 og enkja Tone Ånundsdtr gifte seg for tredje gongen med Herjus Arneson Grimdalen 4.

 
English translation

The widow Tone Ånundsdtr was still young when Olav died around 1640. She married the second time to Talleiv who was one of the very large landowners at the time. Perhaps he came from Kolkjøn 6? In 1651, they had about 26½ tnK land property at 17 farms. He probably died sometime before 1660 and his widow Tone Ånundsdtr married for the third time to Herjus Arneson Grimdalen 4.


 Born:
 a.Anne  Gm Olav Olavson Viken 5
 
Translations from the
Fyresdal Bygdebok


MOMRAK
Gnr. 28
Page 506

 
 

Nordaust for Valebjørg, ned til Fyresvatn, finn me Momrak. Me har og teke Napegardane med i same grenda. Dei ligg ved Napevatn inne på heia austover mot Nissedal.

 
English translation

Northeast of Valebjørg, down to Fyresvatn, we find Momrak. We also have included the Nape farms within the same group of farms. They lie by Napevatn on the hill to the east towards Nissedal.


 
6.      Ånund
N. 1609-1640  

I 1603 finn me ei Sissel på Momrak. Ho var stor jordeigar med 2 tn 1 mK i garden forutan 2 tnK i Aslestad og ½ tnK i "Flodden" (Floten i Mannås?). For det betalte ho 4½ ort 4 skilling i odelsskatt. Same året hadde Gunleik Graver og 1 tnK i Momrak. Den som tok over garden heitte Ånund Kjetilson. Frå 1611 er han skriven som odelsbonde i skattelistene. Det året åtte han 1 tnK i Momrak, 1 tnK i Hærstad, ½ tnK i Tortveit, ½ tnK Songedalstveiten, 4 mK i Håtveit, 4 mK i Oppsund og 1 mK i Lie. Av dette var berre Lie og Momrak odel. Med tida auka Ånund dette jordegodset til nærare 7 tnK, så han klara seg vel.

Det var berre ein mindre part Ånund hadde av heile garden. I 1615 var Gunleik Graver, Talleiv Lundehall og Jørund Flekstveit medeigarar med kvar si tunne korn i garden. Nils Skattør hadde ½ tnK. Om lag dei same åtte i 1624, men Gunnuv Graver hadde arva faren, og Nils var komen til Songedal. Eiget var då berre ½ tnK på kvar. Gunhild Spokkeli hadde og ei halvtunne av jorda. Det var halde skifte etter Ånund så seint som i 1668. Kona var Torbjørg Gunleiksdtr, og dei hadde 2 tnK i Momrak, 2 tnK i Songedal, 1 tnK i Lie i Veum og ½ tnK i Håtveit i Nissedal.

 
English translation

In 1603 we find a Sissel at Momrak. She was a major land owner with 2 tn 1 mK at the farmer in addition to 2 tnK at Aslestad and ½ tnK at "Flodden" (Floten i Mannås?). For that she paid 4½ ort [1/5 spesiedaler] 4 skilling [1/120 spesiedaler] in allodial tax. The same years Gunleik Graver also had 1 tnK at Momrak. Ånund Kjetilson took over the farm. From 1611 he is listed as the freeholder on the tax rolls. That year he had 1 tnK at Momrak, 1 tnK at Hærstad, ½ tnK at Tortveit, ½ tnK Songedalstveiten, 4 mK at Håtveit, 4 mK at Oppsund and 1 mK at Lie. Of these only Lie and Momrak were allodial property. In time Ånund grew this land property to nearly 7 tnK, so he got along fine.

Ånund had only a small part of the whole farm. In 1615 Gunleik Graver, Talleiv Lundehall and Jørund Flekstveit were joint owners with their own tunne [tunne = about 1 acre] wheat at the farm. Nils Skattør had ½ tnK. The group owned about the same in 1624, but Gunnuv Graver had his father's inheritance, and Nils was living at Songedal. His ownership was then only ½ tnK at each. Gunhild Spokkeli also had a half tunne of land. Probate was held after Ånund died, as late as 1668. His wife was Torbjørg Gunleiksdtr, and she had 2 tnK at Momrak, 2 tnK at Songedal, 1 tnK at Lie in Veum and ½ tnK at Håtveit in Nissedal.


 

Ånund Kjetilson Momrak 2a (-Sk.1688)
Gm Torbjørg Gunleiksdtr Hærstad 1d

 
 Born:
 a.Kjetil          S.Momrak 1
 b.Olav  Songedal 10, S.Momrak 3
 c.Tjøstov  Nordigard Vinje, Vinje
 d.Astrid  Gm Ånund Kjetilson Jordal 8
 e.Tone  Gm 1: Em.Olav Torjusson Jordet 5, Skafså
Gm 2: Talleiv Jordet 6, Skafså
Gm 3: Herjus Ånison Grimdalen 4
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]