GENERATION 13

GENERATION 12

Kjetil Tjøstovson VISTAD
born:                   Mo, Telemark
marr:                                          
died:about-1629 Skafså, Telemark
father:Tjøstov VISTAD
mother: 
 
_____ KJETILSTVEIT
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother:Åsne KJETILSTVEITBiography

KJETIL TJØSTOVSON was born at Vistad. He was the first user of Viken on the tax rolls of 1593. After his father died KJETIL moved to Vistad. He was at Vistad or Viken until he died about 1629. He was on the tax lists at Vistad from 1611 to 1629, but used the name Kjetil VIKEN in a land sale in 1614.

KJETIL's wife was the sister of Torkjell KJETILSTVEIT and daughter of Åsne KJETILSTVEIT.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Tjøstov
  wife Svanlaug Åsmundsdotter
                 
 
                 
 
                 
 
VISTAD 2a   
    
page 595 Mo   
   
TORBJØRN KJETILSON
  wife BIRGIT KJETILSDOTTER
 
 
 
 
 
 
VISTAD 2b   
BILSTAD 3e   
page 595 Mo   
page 98 Mo   
Knut
  wife Gunhild Knutsdotter
 
 
 
 
 
 
VISTAD 2c   
SLYSTØYL   
page 595 Mo   
Fyresdal   
OLAV KJETILSON       VISTAD 2d    page 595 Mo   
?Neri       VISTAD 2e    page 595 Mo   Chronology of Kjetil Tjøstovson

  -1593 -   Kjetil is first name on tax list at Viken. (Mo Bygdebok)     
  -1599 -   Kjetil is second cousin of several people in Valle (Aust-Agder). (Mo Bygdebok)     
  -1603 -   Kjetil freeholder at Viken. (Mo Bygdebok)     
  1611-1629 -   Kjetil named on tax lists at Vistad. (Mo Bygdebok)     
  -1614 -   Name given as Kjetil Viken when he sold Torstveit. (Mo Bygdebok)     
  -1615 -   Kjetil had 6 tnK at Vistad. (Mo Bygdebok)     
  -1624 -   Kjetil had 6 tnK at Vistad. (Mo Bygdebok)     
  -1624 -   Son Torbjørn took Vistad, Kjetil took Viken. (Mo Bygdebok)     
  -1629 -   Kjetil died. (Mo Bygdebok)     

Translations from the
Mo Bygdebok


Vistad
Gnr. 42
Page 595

1.      Tjøstov
N. 1593-1594  

Namnet vert i Rygh «Norske Gaardnavne» utleidd frå Vidarstadir der mannsnamnet Vidar lagar stamma.

Garden var den største i Mo med ei skyld på 6 tn ½ kvart tnK. Moland prestebol åtte den vesle halve kvarttunna medan resten var odelsgods.

Tjøstov, eller Kiøstolff som han vart skriven skattelistene, bruka garden i 1593. Han var aleine på Vistad, men skatta berre for ein halvgard. Det kan ha vore fleire brukarar som ikkje har kome med i skattelistene.

 
English translation

The name in Rygh «Norske Gaardnavne» was derived from Vidarstadir, where the man's name Vidar creates the stem.

The farm was the largest in Mo with a tax on 6 tn ½ quarter tnK [6 1/8 tnK]. Moland vicarage owned the little half quarter tonne (barrel) while the rest was allodial property.

Tjøstov, or Kiøstolff as he was entered on the tax lists, used the farm in 1593. He was alone at Vistad, but taxed only for a half farm. There may have been more users who were not on the tax lists.


 Born:
 a.Kjetil  Vistad 2
 b.Ingebjørg  S.Felland 1
 c.Olav  Sjå Flatland i Valle
 d.Signe  Gm Dreng Hoftuft, Valle
 
2.      Kjetil
N. 1602-1629

Kjetil Tjøstovson Vistad 1 arva heile garden etter far sin. Etter nokre brev frå 1599 går det fram at han var tremenning med fleire folk i Valle. Han åtte 6 tnK som odel både i 1615 og 1624. Utanom det hadde han og 2 tnK i Viken 1 og 1 tnK i Kjetilstveit. Viken bruka han attåt Vistad og vart like ofte skriven Viken som Vistad. Kjetil Tjøstovson Viken selde øydegarden Torstveit i Skafså til Gjermund Olson Døli i 1614 for 22 rd, men løyste han att for 24 rd. Det var Kjetil Viken som i 1624 hadde Vistad, Viken og Kjetilstveit. Her var og ½ tnK i Torstveit. Kjetil var odelsbonde og ført blant jordeigande bønder i skattemanntala frå 1611 til 1629. Me får det året vita at Kjetil er død og godset skifta mellom arvingane. Han åtte 9½ tnK jordegods, men hadde ein heil hop born etter seg. Det verkar som om det vart ikring 6 brorpartar.

Kona til Kjetil var ei syster av Torkjell Kjetilstveit 2.

 
English translation

Kjetil Tjøstovson Vistad 1 inherited the whole farm after his father died. According to some documents from 1599 he was a second cousin to several people in Valle. He owned 6 tnK as allodial property both in 1615 and 1624. In addition to this he also had 2 tnK at Viken 1 and 1 tnK at Kjetilstveit. He used Viken in addition to Vistad and was written about as much at Viken as Vistad. Kjetil Tjøstovson Viken sold the deserted farm Torstveit at Skafså to Gjermund Olson Døli in 1614 for 22 rd, but he bought it back for 24 rd. In 1624 Kjetil Viken had Vistad, Viken and Kjetilstveit. Also, there was ½ tnK at Torstveit. Kjetil was a freeholder and listed among landowner freemen in the tax register from 1611 to 1629. We get to know that year that Kjetil is dead and the property divided among the heirs. He owned 9½ tnK land property, but many children survived him. It appears as if there were about 6 brorpartar [a brorpartar is one brother's share of an inheritance].

Kjetil's wife was a sister of Torkjell Kjetilstveit 2.


 Born:
 a.Tjøstov  Torstveit 1
 b.Torbjørn   Vistad 4     
 c.Knut  Seltveit 4     
 d.Olav  Viken 3     
 e.?Neri  Viken 4     
 Viken
Gnr. 44
Pages 7-8

 
1.      Kjetil
N. 1593-1603  
     1609-1631  

Kjetil Tjøstovson Vistad 1a var den første brukaren av Viken i skattelistene. Etter at far hans døydde, flytte han til Vistad 2, men bruka Viken attåt. Frå ikring 1624 hadde ein av sønene teke Vistad og Kjetil sat på Viken til han døydde ikring 1629. Kjetil var odelsmann på Viken i 1603. Det året betala han 4½ ort 3 skilling i skatt for 2 tnK jord i Viken, 2 tnK i Vistad og 4 mK i «Sillestad». Han er og nemnd Viken i eit brev frå 1614 då han selde Torstveit til Gjermund Døli for 22 rd. Nokre år seinare løyste han den garden att for 24 rd.

 
English translation

Kjetil Tjøstovson Vistad 1a was the first user of Viken on the tax lists. After his father died, he moved to Vistad 2, but used Viken in addition. From around 1624 one of his sons had taken Vistad and Kjetil stayed at Viken until he died around 1629. Kjetil was a freeholder at Viken in 1603. That year he paid 4½ ort 3 skilling in taxes for 2 tnK land at Viken, 2 tnK at Vistad and 4 mK at «Sillestad». He is also named Viken in a document from 1614 when he sold Torstveit to Gjermund Døli for 22 rd. Some years later he bought the farm back for 24 rd.


 KJETILSTVEIT
(KJESTVEIT)
Gnr. 52
Page 135

1.      
 
2.
Åsne
N. 1593-1604  
Torkjell
N. 1609-1610  

Namnet kjem frå mannsnamnet Kjetil og vart i eldre tid skrive Kittilstveit.

Enkja Åsne som bruka garden i eit drygt 10 år i skattelistene må ha vore mor til Torkjell og ei jente gift med Kjetil Vistad 2.

 
English translation

The name came from the man's name Kjetil and was in olden time written Kittilstveit.

The widow Åsne who used the farm for a good 10 years in the skattelistene [tax rolls] may have been the mother of Torkjell and a girl married to Kjetil Vistad 2.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]