GENERATION 13

GENERATION 12

Tarjei Ormson ÅSLAND
born: after-1594                        
marr:                                          
died: before-1645  
father:Orm Drengson ÅSLAND
mother:Hellie
 
Margit Olavsdotter
born:                                          
marr:                                          
died: after-1651  
father: 
mother: Biography

TARJEI ORMSON was the younger of two sons born to ORM DRENGSON and HELLIE. After ORM died, HELLIE married Olav Moghus of Fyresdal. This is probably the Olav Moghus mentioned in the Fyresdal Gardsbruk of 1615. Olav purchased part of Åsland in 1615. After Olav died, TARJEI and his brother DRENG inherited Åsland. It appears that this happened during a series of trials in the 1620's.

As mentioned in the Mo Bygdebok, TARJEI had Skredtveit in 1615. And, with his brother Dreng, he had allodial rights in 1624.

TARJEI bought 2 mK at Haugehåtveit from Halvor Haugehåtveit, although according to the 1624 allodial census it was DRENG who had this. TARJEI married "a wealthy widow" who was an heir after Ingebjørg S.Felland died. Ingebjørg owned land, on behalf of her children, at S.Felland, Rovshus and Ringestoga. About 1618 they moved to Ringestoga, but TARJEI continued to be called Åsland when he leased Kvarvet in 1621. By 1624, they had more land, having purchased property at Byrte (Midtgarden) and Sandåk. TARJEI also had property at Skredtveit and Floten in Lid.

MARGIT OLAVSDOTTER was from Tveito in Vinje. She was widowed, but the name of her first husband is unknown. By 1610, she and TARJEI were living at Åsland. Steffan E(ivind?) had the farm and may have been MARGIT's nephew by the previous marriage. In 1615, Tov Sandåk was at the farm and may have been another nephew. In 1645, she was living at Åse with her daughter, by TARJEI, and her son-in-law, Gunnar. She was a widow at that time. She was last recorded in 1651, as allodial owner of Ringestoga and S.Felland.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Orm
  wife Brynhild Aslaksdotter
             
 
                 
 
             
 
RINGESTOGA 5a   
STORÅSLI 4b   
page 256 Mo   
page 203 Skafså   
daughter
  husband Gunnar
  husband Tarjei Guttormson
             
 
-1624
                 
 
 
             
 
 
RINGESTOGA 5b   
ÅSE 6   
N.FELLAND 5 
page 256 Mo   
page 230 Mo   
page 480 Mo 
SIGNE TARJEISDOTTER
  husband SONDRE ODDSON
             
 
                 
 
             
 
RINGESTOGA 5c   
HAUGEHÅTVEIT 6   
page 256 Mo   
page 287 Mo   


Chronology of Tarjei Ormson and Margit Olavsdotter

          -1594 -   Tarjei's older brother Dreng born at Åsland. (Mo Bygdebok)
          -1610 -   Tarjei and Margit moved to Asland, with Steffen Eivindson as allodial owner. (Mo Bygdebok)
          1610-1611 -   Tarjei got Åsland after Halvor Olson Moghus died in 1611. (Mo Bygdebok)
          -1615 -   Tarjei had Skredtveit. (Mo Bygdebok)
          -1618 -   Tarjei and Margit moved to Ringestoga. (Mo Bygdebok)
          -1621 -   Tarjei leased Kvarvet. (Mo Bygdebok)
          -1624 -   Tarjei and Steffan had allodial rights at Felland, Sandak and Tveito. (Mo Bygdebok)
          -1624 -   With his brother Dreng, Tarjei had allodial rights at Skredtveit. (Mo Bygdebok)
          -1645 -   The Koppskatten [poll tax] shows that Margit was widowed and living with her daughter and son-in-law, Gunnar. (Mo Bygdebok)
Translations from the
Mo Bygdebok

ÅSLAND
Gnr. 43
Pages 634-636

 
4.      Orm
N. 1602,1604  

Orm Drengson Åsland 2a arva 2/3 av Åsland etter faren, men bruka truleg det heile. Det var borna hans som kom opp i arvetvistene om Åsland og Midjås. Torbjørg, syster hans, skulle ha 1/3 av garden. Det var borneborna hennar som ville inn på Åsland.

 
English translation

Orm Drengson Åsland 2a inherited 2/3 of Åsland after his father died, but he probably used it all. It was his children who were found at the inherited residences around Åsland and Midjås. Torbjørg, his sister, was supposed to have 1/3 of the farm. It was her grandchildren who would settle near Åsland.


 Born:
 a.Dreng1594-Sk.1674 Åsland 8
 b.Tarjei  Åsland 7
 
5.      Hellie
N. 1603  

Enkja etter Orm gifte seg att med Olav Moghus i Fyresdal. I 1615 åtte Olav 1 tnK i Åsland og steborna hans hadde 3 tnK. Det går og fram av rettsakane på 1620talet at Olav Moghus hadde arv i Åsland. Vidare fekk Dreng Åsland og Tarjei Ringestoga arv etter Olav.

6.      Halvor
N. 1609-1610  
     1613

Halvor Olson Moghus frå Fyresdal budde på Åsland nokre år. Han var lagrettemann alt i 1604.

7.      Tarjei
N. 1611-1612
     1615-1618  

Medan Halvor var i Mo, kjøpte han 2 mK i Haugehåtveit av Halvor Haugehåtveit. Ved odelsmanntalet 1624 var det Dreng Åsland som hadde dette. Tarjei Ormson Åsland 4b fekk garden etter Halvor i 1611. Han fekk eit rikt gifte, kona var enkje og arving etter Ingebjørg S.Felland. På vegner av borna hennar åtte dei jord i S.Felland, Rovshus og Ringestoga. Ikring 1618 flytte dei til Ringestoga 5, men han vart kalla Åsland då han bygsla Kvarvet i 1621.

 
English translation

After Orm died his widow married Olav Moghus of Fyresdal. In 1615 Olav owned 1 tnK at Åsland and his stepchildren had 3 tnK. It seems from the trials of the 1620's that Olav Moghus had inheritance at Åsland. In addition Dreng Åsland and Tarjei Ringestoga got inheritance after Olav died.

Halvor Olson Moghus from Fyresdal lived at Åsland some years. He was a jurist in 1604.

While Halvor lived in Mo, he [Tarjei] bought 2 mK at Haugehåtveit from Halvor Haugehåtveit. According to the 1624 allodial census it was Dreng Åsland who had this. Tarjei Ormson Åsland 4b got the farm after Halvor died in 1611. He married a wealthy spouse, his wife was a widow and heir after Ingebjørg S.Felland died. On behalf of her children they had land at S.Felland, Rovshus and Ringestoga. About 1618 they moved to Ringestoga 5, but he was called Åsland when he leased Kvarvet in 1621.

SØNDRE FELLAND
Gnr. 36
Page 499

 
6.       Tarjei
N. 1609-1610  

Tarjei Ormson Åsland 4b gifte seg med ei enkje med arv i S.Felland, truleg heitte ho Margit Olavsdtr og var frå Tveito i Vinje. Det er ikkje klart kven ho hadde vore gift med. I 1610 flytte dei til Åsland 7 og odelsguten Steffen E(ivind?)son S. Felland 2a fekk garden. Ved matrikkelen 1615 åtte han 6 mK i S.Felland og 1 tn 4 mK i Sandåk. Tov Sandåk i Vinje hadde 2 tn 2 mK i S.Felland med syskena sine. Tarjei Åsland hadde 1 tn 2 mK i Rovshus. På Sandåk var der i åra 1609 til 1631 og ein Steffan, så Steffen S.Felland bruka nok der og.

Steffen hadde i 1624 odel i Felland med Romtveit (1 tn 2 mK), Sandåk (½ tnK) og Tveito (3½ mK). Utanom det hadde han pant i Tveito (1 tn 2 mK) og Felland (2 mK). Det var framleis Tov Sandåk og Tarjei Ringestoga som åtte resten av garden.

 
 
English translation

Tarjei Ormson Åsland 4b married a widow with inheritance at S.Felland, probably she was Margit Olavsdtr and was from Tveito in Vinje. It is not clear with whom she had been married. In 1610 they moved to Åsland 7 and the young allodial owner, Steffen E(ivind?)son S. Felland 2a, had the farm. According to the 1615 matrikkelen he had 6 mK at S.Felland and 1 tn 4 mK at Sandåk. Tov Sandåk of Vinje had 2 tn 2 mK at S.Felland with his sisters. Tarjei Åsland had 1 tn 2 mK at Rovshus. At Sandåk there was a Steffan in the years 1609 to 1631, so Steffen S.Felland probably farmed there also.

In 1624 Steffen had allodial rights at Felland including Romtveit (1 tn 2 mK), Sandåk (½ tnK) and Tveito (3½ mK). In addition to that he had a mortgage on Tveito (1 tn 2 mK) and Felland (2 mK). It was still Tov Sandåk and Tarjei Ringestoga who had the rest of the farm.


 Born:
 a.Eivind1643 Kvasaker i Valle
 b.Hege         -Sk.1656 Gm Gunnar Olavson S.Felland 8RINGESTOGA
Gnr. 16
Page 256

 
4.      
 
5.      
 
6.      
 
Knut
N. 1617-1619  
Tarjei
N. 1618-1640  
Margit
N. 1641-1643  

Matrikkelen 1615 fortel at steborna til Tarjei Åsland åtte 2 tn 2 mK og at Tov Sandåk hadde 4 mK i garden. Dei var blant arvingane etter Ingebjørg S.Felland så ho hadde nok hatt Ringestoga og.

Bygningsskattelistene 1617 til 1619 omtalar Knut på garden. Det er uråd å seia når han var brukar, desse listene er som regel ikkje heilt til å lita på.

Tarjei Ormson var komen til garden frå Åsland 7 ikring 1618. Han var gift med ei enkje og hadde med ho arv i Ringestoga (2 tn 2 mK), Rovshus (1 tn 2 mK) og S.Felland (4 mK). I 1624 åtte dei og 1 tnK kjøp i Byrte (Midtgarden) and 4 mK pant i Sandåk. Sjølv åtte Tarjei 2 tnK i Åsland, ½ tnK i Skredtveit og 1 tnK i «Flottin» (Floten i Lid?).

Me finn Tarjei fleire gonger i kjeldene. Han var ein av arvingane etter Olav Halvorson Moghus i 1622 og han vart stemna fleire gonger i saka om jordegodset i Åsland og Midjås. I 1629 stemna Tov Sandåk og Steffen S.Felland han på vegner av stesonen avdi han bruka Ringestoga. Tarjei hadde ikkje rett til garden som var arv etter godmora Ingebjørg Felland. Trass i dette så vart han verande her. I 1630åra var han den einaste i Mo sokn som er ført som jordeigande odelsbonde i lensrekneskapane, 8½ tn 2 mK åtte han. På den tida døydde Tarjei og enkja sat nokre år som brukar av garden. Ho heitte Margit Olavsdtr og var truleg frå Tveito i Vinje. Før 1645 flytte ho til versonen på Åse 6 og er nemnd odelseigar fram til 1651 med 3½ tn 1 mK i Ringestoga og 1 tn 2 mK i S.Felland.

 
English translation

The 1615 Matrikkelen [tax roll] tells that the stepchildren of Tarjei Åsland had 2 tn 2 mK and that Tov Sandåk had 4 mK at the farm. They were among the heirs after Ingebjørg S.Felland died so she probably had had Ringestoga also.

The bygningsskattelistene [The building tax lists] from 1617 to 1619 mention Knut at the farm. It is impossible to tell when he was the farmer, these lists are as a rule not completely reliable.

Tarjei Ormson had come to the farm from Åsland 7 about 1618. He was married to a widow and had, with her, inheritance at Ringestoga (2 tn 2 mK), Rovshus (1 tn 2 mK) and S.Felland (4 mK). In 1624 they also had 1 tnK purchased-property at Byrte (Midtgarden) and 4 mK mortgaged property at Sandåk. Tarjei himself had 2 tnK at Åsland, ½ tnK at Skredtveit and 1 tnK at «Flottin» (Floten in Lid?).

We find Tarjei several times in the sources. He was one of the heirs after Olav Halvorson Moghus died in 1622 and he was sued several times in lawsuits about land property in Åsland and Midjås. In 1629 Tov Sandåk and Steffen S.Felland sued him on behalf of his stepson because he used Ringestoga. Tarjei had no right to the farm as it was inheritance after their grandmother Ingebjørg Felland died. In spite of this, he was able to remain here. In the 1630's he was the only one in Mo parish who is listed as landowner by allodial rights in the sheriff's book, 8½ tn 2 mK he had. By the time he died Tarjei and his widow had been for some years users of the farm. Her name was Margit Olavsdtr and she was probably from Tveito in Vinje. Before 1645 she moved with her son-in-law to Åse 6 and is called allodial owner up to 1651 with 3½ tn 1 mK at Ringestoga and 1 tn 2 mK at S.Felland.


 Born:
 a.Orm  Ringestoga 7
 b.Dtr  Gm 1: Gunnar Åse 6
Gm 2: Tarjei Guttormson N.Felland 5
 c.Signe  Gm Sondre Oddson Svalastoga, GrungedalÅSE
Gnr. 15
Page 230

 
6.      Gunnar
N. 1626-1654  
1656

Nils vart fylgd av Gunnar i 1626. Koppskatten 1645 syner at Gunnar budde på garden med kone og vermor. Denne vermora heitte Margit Olavsdtr og ho åtte jord i både Ringestoga (3 ½ tn 1 mK) og S.Felland (1 tn 2 mK). Ho var enkja etter Tarjei Ringestoga 5.

 
English translation

Nils was followed by Gunnar in 1626. The 1645 Koppskatten [poll tax] shows that Gunnar lived at the farm with his wife and mother-in-law. This mother-in-law was named Margit Olavsdtr and she had land in both Ringestoga (3 ½ tn 1 mK) og S.Felland (1 tn 2 mK). She was the widow of Tarjei Ringestoga 5.

SKREDTVEIT
Gnr. 20
Page 312

 
4.      Olav
N. 1609-1640  

Skredtveit var det Tarjei Åsland som åtte i 1615. Dreng Åsland med broren hadde den som odel i 1624, Tallak Væting med medarvingar i Fyresdal hadde og 1 tnK som odel.

 
English translation

It was Tarjei Åsland who had Skredtveit in 1615. Dreng Åsland with his brother had it as allodial property in 1624, Tallak Væting with coheirs in Fyresdal also had 1 tnK as allodial property.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]