GENERATION 12

GENERATION 11

Talleiv Knutson KOLKJØN
born:                   Mo, Telemark
marr:                                          
died:before-1660 Skafså, Telemark
father:Knut Kjetilson KOLKJØN
mother:Jorunn
 
Tone Ånundsdotter MOMRAK
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                          
died:before-1677  
father:Ånund Kjetilson MOMRAK
mother:Torbjørg Gunleiksdotter HÆRSTADBiography

TONE ÅNUNDSDOTTER, from Momrak in Fyresdal, was first married to OLAV TORJUSSON and lived at Jordet. When OLAV died around 1640, TONE married TALLEIV KNUTSON. They stayed at Jordet until he died sometime before 1660. TONE then married, for the third time, Herjus Arneson of Grimdalen.

TONE continued to live at Grimdalen. She must have died before 1677, as the farm belonged to Olav Gunsteinson by then. Herjus had no children, so the farm went to Olav, his brother-in-law.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
child of TALLEIV KNUTSON and 1st wife
Kjetil
  wife Sigrid Såvisdotter
         -1634
                 
                 
 
                 
 
KOLKJØN 6a   
    
page 155 Skafså   
   
child of TALLEIV KNUTSON and TONE ÅNUNDSDOTTER
ANNE TALLEIVSDOTTER
  husband OLAV OLAVSON
 
         -1628
 
 
 
-Sk1666
JORDET 6a   
VIKEN 3a   
page 50 Skafså   
page 7 Skafså   
Chronology of Talleiv Knutson

  -1639 -   Talleiv was Skysskikkar at Kolkjøn. (Mo Bygdebok)     
  1647-1653 -   Talleiv listed in tax rolls of Grimdalen. (Mo Bygdebok)     
  1641-1660 -   Talleiv at Jordet. (Mo Bygdebok)     

Translations from the
Mo Bygdebok

KOLKJØN
Gnr. 54
Page 155

 
4.      
 
5.
Knut
N. 1609-1622  
Jorunn
N. 1624-1640  

Vetle og Halvor bruka før me finn Knut her i 1609. Knut åtte heile garden, 4 tnK, i 1615. Det var Kjetil Bilstad 3 som hadde Kolkjøn i 1603, så truleg var Knut ein av sønene hans.

Ikring 1622 døydde Knut og enkja Jorunn hadde garden i mange år. I 1624 åtte ho og borna odel i Kolkjøn og Breivik (½ tnK) og kjøp i Breivik (½ tnK) og Tveit (1½ mK). Det er vanskeleg å ha nokon klar meining om etterkomarar, men etter fordelinga av jordegodset kan me gissa på nokre.

 
English translation

Vetle and Halvor used [Kolkjøn] before we find Knut there in 1609. Knut owned all of the farm, 4 tnK, in 1615. Kjetil Bilstad 3 had Kolkjøn in 1603, so Knut was probably one of his sons.

Knut died about 1622 and his widow Jorunn had the farm for many years. In 1624 she and her children owned allodial property at Kolkjøn and Breivik (½ tnK) and purchased property at Breivik (½ tnK) and Tveit (1½ mK). It is difficult to make any clear sense about descendants, but after the distribution of the land property we can guess at some.


 Born:
 a. ?Talleiv   Kolkjøn 6
 b.?Gunhild   Gm Odd Ånundson Åmdal 5
 c.?Åse   Gm 1: Halvor Knutson N.Bergland 6
Gm 2: Ådne T. N.Bergland 7
 d.?Dagne   Gm Tov Sandåk i Vinje
 e.?   Gm Olav Nordbø i Langelin
 f.?    
 
6.      
 
Talleiv
N. 1639  

Talleiv var skysskikkar i 1639 og selde ½ tnK i Floten i Lid til Knut Bringsverd for 70 rd. Var det han som seinare gifte seg til Jordet 6?

 
English translation

Talleiv was a skysskikkar? in 1639 and sold ½ tnK at Floten in Lid to Knut Bringsverd for 70 rd. Was it he who later married Jordet 6?


 Born:
 a. Kjetil 1634 Kolkjøn 11
 Jordet
Gnr. 47
Page 50

 
6.      Talleiv
N. 1641-1660  

Enkja Tone Ånundsdtr var framleis ung då Olav døydde ikring 1640. Ho gifte seg andre gongen med Talleiv som høyrde til dei verkeleg store jordeigarane i si tid. Kanskje kom han frå Kolkjøn 6? Dei åtte i 1651 ikring 26½ tnK jordegods i 17 gardar. Han døydde truleg noko før 1660 og enkja Tone Ånundsdtr gifte seg for tredje gongen med Herjus Arneson Grimdalen 4.

 
English translation

The widow Tone Ånundsdtr was still young when Olav died around 1640. She married the second time to Talleiv who was one of the very large landowners at the time. Perhaps he came from Kolkjøn 6? In 1651, they had about 26½ tnK land property at 17 farms. He probably died sometime before 1660 and his widow Tone Ånundsdtr married for the third time to Herjus Arneson Grimdalen 4.


 Born:
 a.Anne  Gm Olav Olavson Viken 5GRIMDALEN
Gnr. 59
Page 233

 
1.      
 
3.      
Talleiv
N. 1647-1653  
Tone
N.1661

Sjølv om garden er nemnd alt i skinnskatten 1585, finn me ikkje folk i lensrekneskapane før i 1647. Det var då Talleiv Jordet 6 som åtte og bruka. Etter han finn me Olav ei tid.

Tone Ånundsdtr var enkja etter Talleiv Jordet 6. Etter at han var død og sonen hadde vorte brukar på Jordet bruka ho Grimdalen i 1661. Me finn ho gift tredje gongen med Herjus Arneson (1627-). Alt i 1653 var Herjus eigar av 1 mK i Kiland. Han hadde og 3 kvart tnK i Metveit i 1658. Frå 1659 er han ført med jordegodset til Tone, så det verkar som om dei var gifte alt då. Kanskje var han verje for henne ei tid.

Tone overlevde tredje mannen sin og, men var død i 1677 då Olav Gunsteinson Brokke fekk 45 rd for all rett og arv etter Herjus. Olav var gift med syster hans og då han ikkje hadde born, arva ho.

 
English translation

Although the farm is named in the 1585 skinnskatten (skin taxes), we find no people in the lensrekneskapane (sheriff's account) before 1647. By that time it was Talleiv Jordet 6 who also had the farm. After him we find Olav for a time.

Tone Ånundsdtr was the widow after Talleiv Jordet 6 died. After he was dead and his son had become the farmer of Jordet she farmed Grimdalen during 1661. We find she married the third time to Herjus Arneson (1627-). Already in 1653 Herjus was the owner of 1 mK in Kiland. He had also 3 quarter tnK in Metveit in 1658. From 1659 he is listed with land property of Tone, so it seems as if they were already married then. Perhaps he was a guardian for her for a time.

Tone outlived her third husband also, but was dead in 1677 when Olav Gunsteinson Brokke got 45 rd for all rights and inheritance after Herjus died. Olav was married to his sister and since he had no child, the estate was hers.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]