GENERATION 12

GENERATION 11

Olav Kjetilson VISTAD
born:                   Mo, Telemark
marr:                                          
died:   Skafså, Telemark
father:Kjetil Tjøstovson VISTAD
mother: 
 
 
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

OLAV KJETILSON was born at Vistad. His father had been at Vistad since at least 1602, and records show him at Viken as far back as 1593. The records name OLAV at the farm in 1639, but show Neri after 1654. Neri may have been OLAV's brother or possibly Neri had married OLAV's wife after OLAV died.

OLAV also had allodial property at Døli, Spokkeli, and may have lived at Øvre Kleivi from 1611 to 1623.

OLAV's wife is thought to be the daughter or granddaughter of Halvor Herjusson Bilstad 2.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
OLAV OLAVSON
  wife ANNE TALLEIVSDOTTER
         -1628
                 
                 
 
-Sk1666
                 
VIKEN 3a   
JORDET 6a   
page 7 Skafså   
page 50 Skafså   
Chronology of Olav Kjetilson

  1611-1623 -   Olav at Øvre Kleivi. (Mo Bygdebok)     
  -1628 -   Son Olav born. (Mo Bygdebok)     
  -1639 -   Olav took over Viken. (Mo Bygdebok)     
  -1654 -   Olav no longer has Viken, may have died. (Mo Bygdebok)     

Translations from the
Mo Bygdebok
Vistad
Gnr. 42
Page 595

 
2.      Kjetil
N. 1602-1629

Kjetil Tjøstovson Vistad 1 arva heile garden etter far sin. Etter nokre brev frå 1599 går det fram at han var tremenning med fleire folk i Valle. Han åtte 6 tnK som odel både i 1615 og 1624. Utanom det hadde han og 2 tnK i Viken 1 og 1 tnK i Kjetilstveit. Viken bruka han attåt Vistad og vart like ofte skriven Viken som Vistad. Kjetil Tjøstovson Viken selde øydegarden Torstveit i Skafså til Gjermund Olson Døli i 1614 for 22 rd, men løyste han att for 24 rd. Det var Kjetil Viken som i 1624 hadde Vistad, Viken og Kjetilstveit. Her var og ½ tnK i Torstveit. Kjetil var odelsbonde og ført blant jordeigande bønder i skattemanntala frå 1611 til 1629. Me får det året vita at Kjetil er død og godset skifta mellom arvingane. Han åtte 9½ tnK jordegods, men hadde ein heil hop born etter seg. Det verkar som om det vart ikring 6 brorpartar.

Kona til Kjetil var ei syster av Torkjell Kjetilstveit 2.

 
English translation

Kjetil Tjøstovson Vistad 1 inherited the whole farm after his father died. According to some documents from 1599 he was a second cousin to several people in Valle. He owned 6 tnK as allodial property both in 1615 and 1624. In addition to this he also had 2 tnK at Viken 1 and 1 tnK at Kjetilstveit. He used Viken in addition to Vistad and was written about as much at Viken as Vistad. Kjetil Tjøstovson Viken sold the deserted farm Torstveit at Skafså to Gjermund Olson Døli in 1614 for 22 rd, but he bought it back for 24 rd. In 1624 Kjetil Viken had Vistad, Viken and Kjetilstveit. Also, there was ½ tnK at Torstveit. Kjetil was a freeholder and listed among landowner freemen in the tax register from 1611 to 1629. We get to know that year that Kjetil is dead and the property divided among the heirs. He owned 9½ tnK land property, but many children survived him. It appears as if there were about 6 brorpartar [a brorpartar is one brother's share of an inheritance].

Kjetil's wife was a sister of Torkjell Kjetilstveit 2.


 Born:
 a.Tjøstov  Torstveit 1
 b.Torbjørn   Vistad 4     
 c.Knut  Seltveit 4     
 d.Olav  Viken 3     
 e.?Neri  Viken 4     
 ØVRE KLEIVI
Gnr. 48
Page 64

[ Biography of Olav Kjetilson]

3.      Olav
N. 1611-1623  

Olav åtte 4 mK i Døli 1615. Dette gjer det nær sikkert at det var Olav Viken 3 som sat på garden før Tarjei og Talleiv (Jordet?).

 
English translation

Olav had 4 mK at Døli in 1615. This makes it nearly certain that it was Olav Viken 3 who stayed at the farm before Tarjei and Talleiv (Jordet?).

Viken
Gnr. 44
Pages 7-8

 
3.      Olav
N. 1639

Viken er ikkje nemnt i lensrekneskapane fleire år etter at Kjetil døydde. Andre kjelder nemner Olav på garden. Det var ein son. Olav Kjetilson Vistad 2d som tok over. Han åtte odel i Døli (4 mK) og Spokkeli (1½ mK) i 1624. Me vil tru frå dette at han tidlegare hadde budd på N.Kleivi 3. Odelsjorda hadde han frå kona si (Bilstad 2f) som arva i eit skifte på Aslestad i 1630.

 
English translation

Viken is not mentioned in the lensrekneskapane [tax register] anymore after Kjetil died. Other sources name Olav at the farm. It was a son, Olav Kjetilson Vistad 2d who took over. He had allodial property at Døli (4 mK) and Spokkeli (1½ mK) in 1624. We would like to believe from this that he earlier had lived at N.Kleivi 3. He would have received this allodial land from his wife (Bilstad 2f) who inherited it in a probate at Aslestad in 1630.


 Born:
 a.Olav1628-Sk.1666 Viken 5
 
[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]