GENERATION 10

GENERATION 9

Gjermund Olavson VISTAD
born:         -1648 Mo, Telemark
marr:                                                          
died: -Sk1697 Mo, Telemark
father:Olav Torbjørnson VISTAD
mother:Birgit Jonsdotter BERDAL
 
Ingebjørg Steinarsdotter FJÅGESUND
born:         -1659 Nordgarden
marr:                                                          
died:         -1740 Mo, Telemark
father:Steinar Torsson FJÅGESUND
mother:Egeleiv OlavsdotterBiography

Gjermund Olavson was born in 1648 at the Vistad Nordre farm. His father would die when he was but twenty years old. During his life he managed to assemble a fair amount of farm land from his inheritances. He first married Signe Tarjeisdotter, who was from Moghus in Fyresdal. She died in 1676, after having two children with Gjermund

Then, Gjermund married Ingebjørg Steinarsdotter from Fjågesund in Kviteseid. She and Gjermund had five children. Ingebjørg outlived Gjermund and married a second time to Karl Torjuson from the Jordet farm in Mo.

After Gjermund died Ingebjørg continued to live at Vistad Nordre. Her second husband, Karl Torjuson, also had much land. In 1706, Ingebjørg and Karl moved to his farm at Jordet, leaving Vistad Nordre with Ingebjørg's oldest son Olav. Karl died in 1720.
 


Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
children of GJERMUND OLAVSON and Signe Tarjeisdotter
Birgit
  husband Tarjei Gunnarson
                 
 
                 
 
-Sk1694
                 
VISTA NORDRE 2a   
DØLI 11a   
page 599 Mo   
page 37 Skafså   
Signe       VISTA NORDRE 2b    page 599 Mo   
children of GJERMUND OLAVSON and INGEBJØRG STEINARSDOTTER
Olav          -1684   -Sk1753 VISTA NORDRE 2c    page 599 Mo   
Steinar
  wife Tone Olavsdotter
         -1690
 
 
 
         -1766
 
VISTA NORDRE 2d   
N.KLEIVI 25a   
page 599 Mo   
page 79 Skafså   
Signe
  husband Olav Torjuson
  husband Jon Halvorson
 
         -1679
 
 
 
 
 
-Sk1720
 
VISTA NORDRE 2e   
JORDET 7b   
BERDAL   
page 599 Mo   
page 50 Skafså   
   
Åsne
  husband Halvor Aslakson
 
 
 
 
 
 
VISTA NORDRE 2f   
LOGNVIK i Rauland   
page 599 Mo   
   
BIRGIT GJERMUNDSDOTTER
  husband TALLEIV HALVORSON
         -1692
         -1688
 
 
         -1779
-Sk1749
VISTA NORDRE 2g   
SKAFSÅ 11a   
page 599 Mo   
page 175 Skafså   
children of Karl Torjuson and INGEBJØRG STEINARSDOTTER
Torjus
  wife Guro Eivindsdotter
-1700
-1699
                 
 
-1729
-1741
JORDET 9a   
EIDSBORG   
page 51 Skafså   
   
Gjermund
  wife Signe Åvoldsdotter
-1705
 
 
 
-Sk.1753
-Sk.1761
JORDET 9b   
FYRESDAL
page 137 Skafså   
 


Chronology of Gjermund Olavson and Ingebjørg Steinarsdotter

          -1648 -   Gjermund born (Mo Bygdebok)
-1659 -   Ingebjørg born (Kviteseid Bygdesoge)
-Sk1697 -   Gjermund dies (Mo Bygdebok)         
-1700 -   Ingebjørg remarries before 1700 (Mo Bygdebok)
-1706 -   Ingebjørg moves to Jordet with her second husband (Mo Bygdebok)
-1740 -   Ingebjørg dies (Mo Bygdebok)Nordre Vistad
Gnr. 42
Pages 597-600

1.      Olav
N. 1639-1668  

Olav Torbjørnson Vistad 4b (1604-Sk.1668) var gift med Birgit Jonsdtr Berdal frå Vinje og budde med henne på Berdal frå ikring 1625 til far hans døydde. Etter eit par år dela han garden med broren Tjøstov Torbjørnson. Olav fekk den nordre parten. Olav var kyrkjeverje i Mo 1655 til 1657 og måtte i 1660 bøta 42 rd for at garden ikkje hadde betala skatt. Han stemna Torgrim Vistad og Olav Døli som hadde bruka garden med han. Såleis vart dei dømde til å betala 14 rd kvar.

Det vart halde skifte på N.Vistad etter Olav Torbjørnson i 1668. Kona var og død. Eiga var 1½ tnK i garden med bygsel over 3 tnK, dei må då ha løyst ut medarvingane hans.

 
English translation

Olav Torbjørnson Vistad 4b (1604-Sk.1668) was married to Birgit Jonsdtr Berdal from Vinje and lived with her at Berdal from around 1625 until his father died. After a couple years he shared the farm with his brother Tjøstov Torbjørnson. Olav got the northern part. Olav was a church warden in Mo from 1655 to 1657 and had to pay 42 rd in 1660 because that farm had not paid taxes. He sued Torgrim Vistad and Olav Døli who had used the farm with him. Accordingly they were fined 14 rd each.

Probate was held at N.Vistad after Olav Torbjørnson died in 1668. His wife was also deceased. The ownership was 1½ tnK in the farm with a lease over 3 tnK, they must have then bought out his coheirs.


 Born:
 a.Gjermund1648-Sk.1697 N.Vistad 2
 b.Birgit  Gm Olav Sveinson Åslandsbakken 2
 c.Ingebjørg  Gm Åsmund Jonson S.Loftsgarden 2
 
2.      Gjermund
N. 1693-1696

Gjermund Olavson N.Vistad 1a (1648-Sk.1697) fekk samla mykje av jordegodset i Vistad medan han levde. Utanom skiftet etter foreldra må han ha fått jord i Berdal, for han makeskifta ½ tnK i Søndre Berdal og 130 rd til Torgrim Olavson Vistad i 1674 og fekk 1½ tnK i S.Vistad att. Året etter måtte han pantsetja 2½ kvart tnK av dette for 50 rd.

Kona til Gjermund var Signe Tarjeisdtr frå Moghus i Fyresdal. Det vart halde skifte etter henne i 1676 på N.Vistad. Buet åtte 3 tn ½ kvart tnK i Vistad og 5 notK skyldgods i Lauvvik. Her var og verde for 168 rd å dela mellom døtrene. Gjermund Vistad og Gunnar Seltveit vart stemna i 1677 av Tomas Jonson Somer for landskyld i 6 år av 1 tnK i Vistad. Han hadde pant i garden frå Torbjørn Seltveit. Gjermund måtte betala resterande landskyld og jolemark med omkostningar. Det vart 15 rd. Same året fekk han kontrakt med borgarmeister Anders Andersson om sagtømmer frå skogen.

Gjermund gifte seg andre gongen med Ingebjørg Steinarsdtr Fjågesund 17 (1661-1740) frå Kviteseid. Det verkar som om dei hogg flittig i skogen, for velstanden var solid då det vart halde skifte etter Gjermund i 1697. Her var odelsgods i N.Vistad (3 tnK), S.Vistad (1 og 1 kvart tn 5 notK), Homleid i Tørdal (1½ tnK) og N.Lauvvik (5 notK). Dei bruka søndre og nordre Vistad i lag. Her var sylv for ikring 35 rd og 2 bøker. Heile 514 rd vart verdet av lausøyre og krav.

 
English translation

Gjermund Olavson N.Vistad 1a (1648-Sk.1697) managed to assemble much of the land property in Vistad during his lifetime. In addition to his share of the inheritance after his parents died, he may have gotten land in Berdal, for he traded ½ tnK in Søndre Berdal and 130 rd to Torgrim Olavson Vistad in 1674 and got back 1½ tnK in S.Vistad. The next year he had to mortgage 2½ quarter tnK of this for 50 rd.

Wife of Gjermund was Signe Tarjeisdtr from Moghus in Fyresdal. Probate was held after she died in 1676 at N.Vistad. The estate had 3 tn ½ quarter tnK in Vistad and 5 notK skyldgods in Lauvvik. There was also worth of 168 rd to divide between the daughters. Gjermund Vistad and Gunnar Seltveit were sued in 1677 by Tomas Jonson Somer for rent for 6 years of 1 tnK in Vistad. He had a mortgage on the farm from Torbjørn Seltveit. Gjermund had to pay overdue property taxes and jolemark with expenses. That was 15 rd. The same year he got a contract with mayor Anders Andersson concerning sawtimber from the forest.

Gjermund married the second time to Ingebjørg Steinarsdtr Fjågesund 17 (1661-1740) from Kviteseid. It seems as if they chopped diligently in the woods, for the wealth was substantial when the probate was held after Gjermund died in 1697. There was allodial property in N.Vistad (3 tnK), S.Vistad (1 and 1 quarter tn 5 notK), Homleid in Tørdal (1½ tnK) and N.Lauvvik (5 notK). They used southern and northern Vistad jointly. There was silver of about 35 rd and 2 books. In total 514 rd was the value of personal property and rights.


 Born:
 1.a.Birgit        -Sk.1694 Gm Tarjei Gunnarson Døli 14
 b.Signe   Død før 1697
 2.c.Olav 1684-Sk.1753 N.Vistad 5     
 d.Steinar 1690-1766 Vistadhaugen 5     
 e.Signe   Gm 1: Olav Torjuson Gåstjønn 7     
Gm 2: Jon Halvorson Berdal
 f.Åsne        -Sk.1712 Gm Halvor Aslakson Lognvik i Rauland     
 g. Birgit 1692-1779 Gm Talleiv Halvorson Skafså 12 
 
3.      
 
4.
Ingebjørg
N. 1697-1699  
Karl
N. 1700-1705  

Enkja Ingebjørg Steinarsdtr hadde garden ei tid etter mannen døydde, ho bruka 4 og 2½ kvart tnK i 1698. Ikring hundreårskiftet gifte ho seg med Karl Torjuson Jordet 9 i Skafså. Han hadde bruka Ø.Åmli 15 då dei gifte seg, men kom nå inn på N.Vistad. I 1705 stemna Karl Vistad inn Åsmund Groven til tinget for landskyld av 5 mK i Groven i 6 år. Groven var ein part av arven til Karl. Ikring 1706 flytte dei til Jordet og eldste sonen til ho Ingebjørg, Olav Gjermundson N.Vistad 2c (1684-Sk.1753), tok over.

 
English translation

The widow Ingebjørg Steinarsdtr had the farm for a time after her husband died, she used 4 and 2½ quarter tnK in 1698. Around the centennial anniversary she married Karl Torjuson Jordet 9 at Skafså. He had been using Ø.Åmli 15 when they married, but then came to N.Vistad. In 1705 Karl Vistad summoned Åsmund Groven into the court for rent of 5 mK in Groven for 6 år. Groven was a part of Karl's inheritance. Around 1706 they moved to Jordet and Ingebjørg's oldest son, Olav Gjermundson N.Vistad 2c (1684-Sk.1753), took over.


 Jordet
Gnr. 47
Page 50

9.      Karl
N. 1697-1699  
     1709-1719

Enkja Guro Olavsdtr bruka garden nokre år etter at Torjus døydde, dels saman med sonen Karl Torjusson Jordet 7a (1665-Sk.1720). Karl gifte seg eit par år seinare med enkja Ingebjørg Steinarsdtr N.Vistad 3 (1661-1740) og flytte til N.Vistad 4 nokre år. Dei var på Jordet att i 1709 og det vart halde skifte etter Karl i 1720. Jordeiga var Jordet (4 tnK) og noko i Kleivi, Ø.Åmli, Grebstad, N.Vistad, Homleid i Drangedal, Rovshus i Mo og S.Midsund. Her var sylv for ikring 80 rd, koppar og noko tinn. Verdet vart sett til 2635 rd.

Det vart halde skifte etter enkja Ingebjørg Steinarsdtr i 1728, men ho levde i fleire år etter det. Ho hadde helminga si, verd 1335 rd. Den vart dela mellom to kull born på Jordet og N.Vistad.

 
English translation

The widow Guro Olavsdtr used the farm some years after Torjus died, partly at the same time as her son Karl Torjusson Jordet 7a (1665-Sk.1720). Karl married himself a couple years later to the widow Ingebjørg Steinarsdtr N.Vistad 3 (1661-1740) and moved to N.Vistad 4 after some years. They were at Jordet back in 1709 and probate was held after Karl died in 1720. Land ownership was Jordet (4 tnK) and some in Kleivi, Ø.Åmli, Grebstad, N.Vistad, Homleid in Drangedal, Rovshus in Mo and S.Midsund. There was silver of about 80 rd, copper and some tin. The value was set at 2635 rd.

Probate was held after the widow Ingebjørg Steinarsdtr died in 1728 [see Note], but she lived for more years after that. She had his half, worth 1335 rd. It was divided between two legitimate children of Jordet and N.Vistad.

Note:  The previous paragraph appears to contain an error. The first sentence should probably read, "Probate was held after Karl died in 1720, but she lived for more years after that." Ingebjørg lived until 1740.


 Born:
 a.Torjus1700-1729 Jordet 11
 b.Gjermund1705-Sk.1753 Kjetilstveit 14ØVRE ÅMLI
Gnr. 61
Page 248

 
14.      Karl
N. 1699-1700  

Karl Torjussen Jordet 7a (1655-Sk.1720) vart ikkje buande lenge på Ø.Åmli. Ikring 1700 gifte han seg med enkja Ingebjørg Steinarsdtr N.Vistad 3 og flytte til N.Vistad 4.

 
English translation

Karl Torjussen Jordet 7a (1655-Sk.1720) did not live for a long time at Ø.Åmli. About 1700 he married the widow Ingebjørg Steinarsdtr N.Vistad 3 and moved to N.Vistad 4.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]